Дум­ки уча­сни­ків про­це­су

Groshi - - Новини -

Окса­на Про­дан, на­ро­дний де­пу­тат, го­ло­ва Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня під­при­єм­ців ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су «Фор­те­ця» Впер­ше за ба­га­то ро­ків уряд не вніс ра­зом з про­е­ктом бю­дже­ту про­ект змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу. Оче­ви­дно, що бю­джет-2018 бу­де ба­зу­ва­ти­ся на чин­ній за­ко­но­дав­чій ба­зі. І збіль­ше­н­ня до­хі­дної ча­сти­ни, ма­буть, ста­не­ться за ра­ху­нок пе­ре­роз­по­ді­лу до­хо­дів цен­траль­но­го і мі­сце­во­го бю­дже­тів, бло­ку­ва­н­ня Пдв-на­кла­дних, ПДФО, по­да­тку на не­ру­хо­мість. У той же час, про­філь­ний ко­мі­тет під­три­мав за­ко­но­про­ект про по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, на роз­гля­ді на­бір іні­ці­а­тив що­до під­ви­ще­н­ня акци­зу на тю­тюн, ви­ма­гає до­о­пра­цю­ва­н­ня по­да­ток на не­ру­хо­мість. Ми не мо­же­мо за­бу­ти, що пов­ні­стю не­ле­галь­ни­ми за­ли­ша­ю­ться бур­штин граль­ний бі­знес. Та­кож у пла­нах роз­по­ча­ти ро­бо­ту над ком­пле­ксним за­ко­но­про­е­ктом що­до змен­ше­н­ня вар­то­сті ми­тно­го оформ­ле­н­ня ав­то­мо­бі­лів, роз­ши­ре­н­ням спро­ще­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня, ство­ре­н­ням про­зо­ро­го адмі­ні­стру­ва­н­ня еко­ло­гі­чних пла­те­жів. і

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.