Грив­ні по­трі­бен МВФ

Groshi - - Новини -

На по­ча­тку жов­тня обмін­ни­ки «ті­шать» кур­сом про­да­жу 26,9–27,1 грн. за до­лар. А мі­ністр фі­нан­сів па­кує ва­лі­зи до Ва­шинг­то­на – обго­во­ри­ти з МВФ ре­фор­ми і ці­ну на газ. І що те­пер? На­та­лія Бо­гу­та

За два ти­жні (22 ве­ре­сня – 6 жов­тня) грив­ня на між­бан­ків­сько­му рин­ку де­валь­ву­ва­ла на 2%. Ма­кси­маль­но­го зна­че­н­ня курс про­да­жу ся­гнув 4 жов­тня, а пі­сля тро­хи від­ко­тив­ся, і 6 жов­тня між­банк за­крив­ся на по­зна­чці 26,76 грн./дол. Во­дно­час, бан­кі­ри від­зна­ча­ють ви­ни­кне­н­ня де­фі­ци­ту грив­ні у си­сте­мі. На ау­кціо­ні в че­твер 5 жов­тня Нац­банк про­дав 15,5 млн. дол. за се­ре­дньо­зва­же­ним кур­сом до 26,78 грн./дол. А на­пе­ре­до­дні, 4 жов­тня, НБУ про­дав 38,6 млн. дол. за кур­сом 26,79 грн./дол. Окрім ва­лю­тних ау­кціо­нів, НБУ та­кож про­во­дить ва­лю­тні ін­тер­вен­ції у фор­мі за­пи­ту кра­що­го кур­су. На­при­клад, у ве­ре­сні та­ким чи­ном НБУ про­дав бан­кам 69 млн. дол. Ра­зом у сі­чні–ве­ре­сні НБУ про­дав че­рез ін­тер­вен­ції на ви­мо­гу кра­що­го кур­су 93 млн. дол., а от при­дбав на­ба­га­то біль­ше – 724 млн. дол. (да­ні НБУ). При­чи­на кур­со­вих ко­ли­вань – на­бли­же­н­ня опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, збіль­ше­н­ня за­ку­пі­вель ім­пор­те­ра­ми, не­ста­біль­ні на­строї в по­лі­ти­чно­му се­ре­до­ви­щі, а та­кож... гло­баль­ний нев­роз. Бі­знес оці­нює си­ту­а­цію в кра­ї­ні як та­ку, яка не пе­ред­ба­чає ве­ли­ких мо­жли­во­стей для роз­ви­тку. Ще один чин­ник – лі­бе­ра­лі­за­ція, адже НБУ з сер­пня до­зво­лив кре­ди­ти в грив­ні під за­ста­ву де­по­зи­тів і за­ли­шків у ва­лю­ті. Фа­кти­чно, це – мо­жли­вість для екс­пор­те­рів не про­да­ва­ти ви­ру­чку по­над обов’яз­ко­вий про­даж. Ек­спор­те­ри? Пра­цю­ють до­бре, осо­бли­во те­пер, ко­ли йдуть по­став­ки агро­про­ду­кції. Але ось у чо­му за­ко­ви­ка – тер­мін по­вер­не­н­ня ва­лю­тної ви­ру­чки – 120 днів, тож ве­ре­сне­во­жов­тне­ві кон­тра­кти мо­жуть за­ве­сти до­ла­ри і єв­ро в кра­ї­ну, в кра­що­му ра­зі, ли­ше в гру­дні-сі­чні. На­се­ле­н­ня у ве­ре­сні біль­ше ку­пу­ва­ло ва­лю­ту, ніж у сер­пні. За да­ни­ми НБУ, гро­ма­дя­ни при­дба­ли у бан­ків ва­лю­ту в екві­ва­лен­ті 665,5 млн. дол., то­ді як про­да­ли їм на 706,1 млн. дол. По­рів­ня­но з сер­пнем, об­ся­ги ку­пів­лі ва­лю­ти зро­сли на 11,4%, а про­даж – змен­шив­ся на 10,8%. В ре­аль­но­сті ку­пів­ля від­бу­ва­ла­ся ще актив­не, про­сто ста­ти­сти­ка її пов­ною мі­рою не від­обра­жає. За під­сум­ка­ми ве­ре­сня між­на­ро­дні ре­зер­ви зро­сли на 3,3% – до 18,638 млрд. дол. Ре­зер­вам до­по­мо­гли єв­ро­облі­га­ції, ви­пу­ще­ні у ве­ре­сні Мін­фі­ном, від них на­ді­йшло 1,318 млрд. дол. Від­плив з ре­зер­вів ішов на під­трим­ку ва­лю­тно­го рин­ку (165,6 млн. дол.), а та­кож на пла­те­жі уря­ду з об­слу­го­ву­ва­н­ня і по­га­ше­н­ня дер­жав­но­го та га­ран­то­ва­но­го дер­жа­вою бор­гу в іно­зем­ній ва­лю­ті – 521,4 млн. дол. Транш МВФ за­ли­ша­є­ться вель­ми дов­го­о­чі­ку­ва­ним, во­дно­час, най­менш зга­ду­ва­ним чи­нов­ни­ка­ми і по­лі­ти­ка­ми. Ні­хто не ри­зи­кує вже ро­би­ти якісь при­пу­ще­н­ня про тер­мін отри­ма­н­ня гро­шей. МВФ ре­гу­ляр­но про­во­дить ро­бо­чі зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми Мін­фі­ну та НБУ. Одні­єю з клю­чо­вих для ви­рі­ше­н­ня про транш ста­не зу­стріч у се­ре­ди­ні жов­тня у Ва­шинг­то­ні, де Укра­ї­на в осо­бі мі­ні­стра фі­нан­сів і клю­чо­ві ке­рів­ни­ки МВФ обго­во­рять ці­но­утво­ре­н­ня на газ для на­се­ле­н­ня (про ці­ну на газ – див. стор. 22).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.