Що в них у порт­фе­лі?

Groshi - - Новини - Оле­ся Бла­щук

НБУ впер­ше по­ка­зав якість кре­ди­тних порт­фе­лів бан­ків: з 1 жов­тня він зо­бов’язав де­таль­ні­ше роз­кри­ва­ти да­ні про кре­ди­тні опе­ра­ції. Це озна­чає, що клі­єн­ти від­те­пер змо­жуть са­мо­стій­но оці­ни­ти рі­вень на­дій­но­сті сво­го бан­ку, адже що ви­щий від­со­ток про­блем­них кре­ди­тів у за­галь­ній стру­кту­рі порт­фе­ля, то скла­дні­ша си­ту­а­ція в бан­ку.

По­ки це від­бу­ва­є­ться в те­сто­во­му ре­жи­мі. «Но­ва фор­ма ста­ти­сти­чної зві­тно­сті дасть змо­гу Нац­бан­ку на­ко­пи­чи­ти ба­зу да­них за кре­ди­тни­ми опе­ра­ці­я­ми бан­ків і по­ба­чи­ти за­галь­ну кар­ти­ну кре­ди­тних істо­рій у бан­ків­сько­му се­кто­рі. У май­бу­тньо­му та­ка ба­за дасть мо­жли­вість ре­гу­ля­то­ру швид­ко та ефе­ктив­но ре­а­лі­зу­ва­ти за­кон про кре­ди­тний ре­єстр НБУ», – за­яви­ла за­сту­пник го­ло­ви НБУ Ка­те­ри­на Рож­ко­ва. Ство­ре­н­ня ре­є­стру про­пи­са­но в ме­мо­ран­ду­мі з МВФ, а та­кож у ме­мо­ран­ду­мі між Укра­ї­ною і ЄС в рам­ках на­да­н­ня ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги. У до­ку­мен­ті бу­де зі­бра­но ін­фор­ма­цію про всіх по­зи­чаль­ни­кі­вю­ро­сіб і про фі­зо­сіб з кре­ди­та­ми по­над 50 тис. грн., а та­кож про фін­по­ка­зни­ки, по­ру­чи­те­лів, за­ста­ви та па­ра­ме­три ко­жно­го та­ко­го кре­ди­ту. Хоч би якою бу­ла ме­та опри­лю­дне­н­ня но­вої ста­ти­сти­ки, клі­єн­там бан­ків та­ка ста­ти­сти­ка ко­ри­сна. Чим ви­ща час­тка не­пра­цю­ю­чих кре­ди­тів, тим ниж­ча йо­го лі­кві­дність, от­же, і скла­дні­ше йо­му за­без­пе­чу­ва­ти на­дій­ність де­по­зи­тів. У кре­ди­тах фі­з­осо­бам – п’ять кла­сів на­дій­но­сті: від пер­шо­го, за яким не­має ри­зи­ку або він мі­ні­маль­ний, до п’ято­го, де кре­ди­ти вже ви­зна­но про­блем­ною за­бор­го­ва­ні­стю. По­ка­зни­ки ве­ли­ких бан­ків за цим па­ра­ме­тром вель­ми по­га­ні: у 11 бан­ків кре­ди­ти з 5-м кла­сом по­зи­чаль­ни­ка пе­ре­ви­щу­ють по­ло­ви­ну кре­ди­тно­го порт­фе­ля (див. табл.). Най­кра­щі по­ка­зни­ки – мен­ше за тре­ти­ну кре­ди­тів з 5-м кла­сом – ли­ше в чо­ти­рьох бан­ків: Аль­фа-бан­ку, Та­ском­бан­ку, Кре­до­бан­ку та Кре­ді Агрі­коль Бан­ку. За да­ни­ми НБУ, в дер­жав­них бан­ках най­біль­ша час­тка не­пра­цю­ю­чих кре­ди­тів – 58% (окрім При­ват­бан­ку, у яко­го зна­йшли 86% та­ких по­зик). За кре­ди­та­ми юро­сіб си­ту­а­ція не на­ба­га­то кра­ща: більш як по­ло­ви­на без­на­дій­но­го кре­ди­тно­го порт­фе­ля у се­ми бан­ків, лі­дер – При­ват­банк із по­ка­зни­ком 98,6%. Хо­ро­ший по­ка­зник не­пра­цю­ю­чих кре­ди­тів у 11 ве­ли­ких бан­ків. Най­ниж­ча час­тка про­блем­них – у Про­кре­дит Бан­ку (1,6%). Ра­зом по си­сте­мі, згі­дно з да­ни­ми НБУ, не­пра­цю­ю­чи­ми на­зва­но 58,2% кре­ди­тів фі­зо­сіб і 55,6% – юро­сіб. А для не­ве­ли­ких бан­ків – на­га­ду­ва­н­ня від НБУ: на 4 жов­тня шість з них по­ру­ши­ли ви­мо­гу про мі­ні­мум ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу в 200 млн. грн. – про це по­ві­до­ми­ла Ка­те­ри­на Рож­ко­ва. Як ві­до­мо, по­ста­но­ва НБУ від 04.02.2016 № 242 зо­бов’язує всі бан­ки на­ро­сти­ти ста­ту­тний ка­пі­тал до 300 млн. грн. до 11 сі­чня 2017 ро­ку. Про­мі­жний етап – 200 млн. грн. бан­ки ма­ли до­сяг­ти до ли­пня 2017 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.