Єв­ро роз­во­рот

Groshi - - Новини -

Пі­сля ба­га­то­ти­жне­во­го ра­лі єв­ро­ва­лю­та слаб­ко де­валь­вує в очі­ку­ван­ні рі­шень ЄЦБ і у від­по­відь на силь­ні да­ні про еко­но­мі­ку США. За два ти­жні (25 ве­ре­сня – 6 жов­тня) курс єв­ро про­сів що­до до­ла­ра на 1,18% – до 1,1711 дол./єв­ро. Що від­бу­ва­є­ться? У Єв­ро­пі ви­ру­ють при­стра­сті. І спра­ва не ли­ше в на­пру­же­ній си­ту­а­ції в Ка­та­ло­нії, яка 1 жов­тня про­ве­ла так зва­ний ре­френ­дум про не­за­ле­жність. Курс змі­ню­є­ться ще й у зв’яз­ку з пар­ла­мент­ськи­ми ви­бо­ра­ми в Ні­меч­чи­ні. Пе­ре­мо­гу на них здо­був прав­ля­чий блок ХДС/ХСС, про­те з до­сить слаб­ким ре­зуль­та­том, що мо­же ускла­дни­ти зав­да­н­ня фор­му­ва­н­ня но­вої ко­а­лі­ції і уря­ду. Ще один не­га­тив­ний чин­ник для єв­ро – не­ви­зна­че­ність що­до тер­мі­нів згор­та­н­ня про­гра­ми кіль­кі­сно­го пом’якше­н­ня (QE) ЄЦБ. У са­мо­му ЄЦБ по­ки ли­ше ува­жно сте­жать за кур­со­ви­ми ко­ли­ва­н­ня­ми і за ін­фля­ці­єю. Гла­ва ЄЦБ Ма­ріо Дра­гі по­ві­до­мив, що впев­не­ність ра­ди ке­рів­ни­ків ЄЦБ що­до то­го, що ін­фля­ція ру­ха­є­ться до ці­льо­во­го по­ка­зни­ка, збіль­ши­ла­ся, однак не­що­дав­нє зро­ста­н­ня ко­ли­вань кур­су єв­ро став дже­ре­лом не­ви­зна­че­но­сті і ви­ма­гає кон­тро­лю. Ці­льо­вий по­ка­зник ЄЦБ для ін­фля­ції в Єв­ро­зо­ні – 2%. То­ді як в ЄЦБ ще не озву­чи­ли, як і ко­ли змі­ню­ва­ти­муть став­ки, в фе­дре­зер­ві США де­що біль­ше ви­зна­че­но­сті. На по­ча­тку жов­тня по­зи­ції до­ла­ра під­три­ма­ла ста­ти­сти­ка що­до аме­ри­кан­ської еко­но­міи, і це все­ли­ло впев­не­ність трей­де­рам у то­му, що ФРС не від­кла­да­ти­ме чер­го­ве під­ви­ще­н­ня ба­зо­вої від­со­тко­вої став­ки. На­сту­пне під­ви­ще­н­ня став­ки ФРС мо­жли­ве вже у гру­дні, при­найм­ні, та­кі очі­ку­ва­н­ня рин­ку. А про змі­ну ста­вок ЄЦБ єв­ро­бан­кі­ри ка­за­ти­муть на чер­го­во­му за­сі­дан­ні 26 жов­тня. І ми пам’ята­є­мо, що з по­ча­тку ро­ку єв­ро змі­цнив­ся май­же на 15%. Тож ни­ні­шні ко­ли­ва­н­ня – не при­від для сер­йо­зно­го за­не­по­ко­є­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.