Ва­жли­ві спра­ви, яким вар­то при­ді­ли­ти ува­гу у жов­тні

Groshi - - Новини -

Бі­знес і кар’єра

Зро­би­ти аван­со­вий вне­сок з єди­но­го по­да­тку (1-ша жов­тень

По­да­ти де­кла­ра­цію з акци­зно­го по­да­тку та ПДВ Спла­ти­ти ЄСВ за ве­ре­сень і за Пер­со­наль­ні фі­нан­си Офор­ми­ти пла­ті­жну кар­тку (якщо по­трі­бно) При­дба­ти до­ла­ри і єв­ро для май­бу­тніх по­до­ро­жей Вив­чи­ти про­гра­ми мед­стра­ху­ва­н­ня осо­би­сті спра­ви За­пла­ну­ва­ти зи­мо­ву від­пус­тку За­мі­ни­ти на ав­то лі­тню гу­му на зи­мо­ву Знай­ті ді­тям кур­си за ін­те­ре­са­ми і 2-тя гру­па) за III квар­тал (ли­ше для 3-ї гру­пи) Вив­чи­ти спектр про­філь­них за­кор­дон­них кон­фе­рен­цій До 18 жов­тня До 21 жов­тня До 21 жов­тня За­раз

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.