Гро­ші на кра­щі ідеї

Groshi - - Новини -

Ком­па­нія Ки­їв­стар 4 жов­тня про­ве­ла фі­нал те­ле­ком-аксе­ле­ра­то­ра 2.0 Radar Tech, у рам­ках яко­го ви­бра­ла п’ять кра­щих IT -стар­та­пов. Під­при­єм­ці здо­бу­дуть під­трим­ку опе­ра­то­ра для ко­мер­цій­но­го за­пу­ску та пра­кти­чної ре­а­лі­за­ції сво­їх ідей.

На участь у те­ле­ко­ма­ксе­ле­ра­то­рі у 2017 ро­ці на­ді­йшло май­же дві со­тні за­явок, що зна­чно біль­ше у по­рів­нян­ні з по­пе­ре­днім ро­ком. То­ді кіль­кість уча­сни­ків до­ся­гла 119. «На стар­ті у нас бу­ло 186 за­явок, 34 по­тра­пи­ли до пів­фі­на­лу і 11 – у фі­нал. З них ми з Ки­їв­стар ві­ді­бра­ли п’ять най­пер­спе­ктив­ні­ших про­е­ктів, що, на мою дум­ку, від­мін­ний ре­зуль­тат», – за­зна­чив Ма­ксим Ба­хма­тов, го­ло­ва прав­лі­н­ня Radar Tech. У чи­слі пе­ре­мож­ців опи­нив­ся mbill – сер­віс при­йо­му пла­те­жів для ма­ло­го бі­зне­су і он­лайн-під­при­єм­ців, який вже пра­цює у те­сто­во­му ре­жи­мі; Winfospot – ін­те­р­актив­ний сер­віс вза­є­мо­дії з клі­єн­та­ми че­рез мо­біль­ні при­строї з ви­ко­ри­ста­н­ням Wi-fi; Simo AR – бра­у­зер до­пов­не­ної ре­аль­но­сті, який зда­тний від­тво­рю­ва­ти кон­тент будь-якої скла­дно­сті, вклю­ча­ю­чи 3D; Hexwix – ре­кру­тин­го­вий сер­віс для кі­бер­спор­ту; Unexploredcity – пла­тфор­ма те­ма­ти­чних еле­ктрон­них екс­кур­сій по мі­стах Укра­ї­ни, яка ста­ла пе­ре­мож­цем у но­мі­на­ції «Со­ці­аль­на іні­ці­а­ти­ва». «Ми зро­би­ли все, щоб до­по­мог­ти стар­та­пам пе­ре­тво­ри­ти їх ідеї на го­то­ві про­ду­кти. Але це тіль­ки по­ча­ток шля­ху. По­пе­ре­ду нас че­кає ще ба­га­то ро­бо­ти по за­пу­ску но­вих ко­мер­цій­но успі­шних рі­шень для або­нен­тів Ки­їв­стар», – про­ко­мен­ту­вав під­сум­ки те­ле­ко­ма­ксе­ле­ра­то­ра пре­зи­дент Ки­їв­стар Пе­тро Чер­ни­шов. До сло­ва, стар­та­пи, які ста­ли пе­ре­мож­ця­ми аксе­ле­ра­то­ра у 2016 ро­ці, вже за­пу­сти­ли спіль­ні про­е­кти з Ки­їв­стар. Се­ред них, сер­віс ав­то­ма­ти­зо­ва­них push-по­ві­дом­лень Gravitec.net для бі­знес-клі­єн­тів, хмар­на про­гра­ма ло­яль­но­сті Incust, Ки­їв­стар спіль­но з аксе­ле­ра­то­ром Radar Tech ви­брав п’ятір­ку кра­щих те­хно­ло­гі­чних стар­та­пів, які за під­трим­ки опе­ра­то­ра змо­жуть транс­фор­му­ва­ти­ся в успі­шний бі­знес.

яка за­мі­нює со­тні кар­ток рі­зних сер­ві­сів і ма­га­зи­нів за до­по­мо­гою зви­чай­но­го смар­тфо­на, сер­віс вір­ту­аль­них ту­рів по Укра­ї­ні Virbox і на­вчаль­ні ігри для ді­тей Nravo Kids. При цьо­му пред­став­ни­ки те­ле­ко­ма­ксе­ле­ра­то­ра уто­чню­ють, що їх пла­тфор­ма – це не про­сто кон­курс з пе­ре­мож­ця­ми і пе­ре­мо­же­ни­ми, а на­вчаль­на про­гра­ма, яка дає мо­жли­вість роз­ви­ну­ти і про­су­ну­ти свій про­дукт і ви­ве­сти йо­го на ін­ший рі­вень. «На­ші ко­ман­ди отри­му­ють на­вча­н­ня, не­об­хі­дні зна­н­ня, на­ви­чки, до­свід і, най­го­лов­ні­ше, по­тен­цій­ний кон­тракт з най­біль­шим грав­цем на те­ле­ком-рин­ку Схі­дної Єв­ро­пи, мо­жли­вість пра­цю­ва­ти з 26 млн. або­нен­тів. Для будь-яко­го стар­та­пу та­кі умо­ви – силь­ний ім­пульс для зро­ста­н­ня. На ми­ну­ло­му аксе­ле­ра­то­рі, на­при­клад, ві­сім ко­манд отри­ма­ли до­ста­тньо ре­сур­сів, щоб роз­ви­ва­ти­ся і ро­сти, а де­хто на­віть по­їхав про­су­ва­ти свої стар­та­пи за ме­жа­ми Укра­ї­ни», – на­во­дить при­клад Ма­ксим Ба­хма­тов.

У свою чер­гу у Ки­їв­ста­рі ка­жуть, що до­да­тко­ві мо­жли­во­сті для ре­а­лі­за­ції ідей під­при­єм­ців да­cть Veon – до­да­ток-ме­сен­джер, роз­ро­бле­ний опе­ра­то­ром. Він до­зво­ляє не тіль­ки обмі­ню­ва­ти­ся по­ві­дом­ле­н­ня­ми, але і ство­рю­ва­ти гру­по­ві ча­ти, пе­ре­гля­да­ти ві­део, по­сти­ти за­мі­тки та фо­то, здій­сню­ва­ти дзвін­ки, а та­кож управ­ля­ти ба­лан­сом і та­ри­фа­ми. «У Veon є на­віть кон­тент, пі­ді­бра­ний за змі­стом і мо­де­ро­ва­ний пер­со­наль­но для або­нен­та. Крім то­го, укла­де­но до­го­во­ри з ба­га­тьма ло­каль­ни­ми ком­па­ні­я­ми, від яких мо­жна отри­му­ва­ти ці­ка­ві про­по­зи­ції – на­при­клад, зниж­ки на то­ва­ри», – роз­по­вів Ві­та­лій Сул­тан, digitalди­ре­ктор Ки­їв­стар. Вза­га­лі, у ком­па­нії пла­ну­ють, що Veon ста­не пер­шим кро­ком на шля­ху до ство­ре­н­ня гло­баль­ної пла­тфор­ми із без­ліч­чю сер­ві­сів, роз­ро­бле­них укра­їн­ськи­ми про­гра­мі­ста­ми, у то­му чи­слі у рам­ках аксе­ле­ра­то­ра Radar Tech. Тим біль­ше що ча­сти­на про­е­ктів вже пра­цює у Veon.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.