Так, але ще нi

Groshi - - Новини -

Адво­кат, ке­ру­ю­чий пар­тнер LCF Law Group Юлія Лу­ко­шкі­на – про мо­жли­ві сце­на­рії і трен­ди зе­мель­ної ре­фор­ми, які бу­ло ви­яв­ле­но під час фор­сай­та «Зе­мель­на від­по­відь».

Ре­фор­ми, які слід про­во­ди­ти в агро­се­кто­рі, ду­же ва­жли­ві і по­трі­бні для за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку еко­но­мі­ки за­га­лом – і в цьо­му дум­ки екс­пер­тів збі­га­ю­ться одно­стай­но. Ін­ше пи­та­н­ня – як це має від­бу­ва­ти­ся. У пер­ших чи­слах жов­тня опу­блі­ко­ва­но ре­зуль­та­ти фор­сай­та «Зе­мель­на від­по­відь», в ньо­му бу­ли за­ді­я­ні пер­шо­кла­сні екс­пер­ти з рі­зних га­лу­зей, які на­да­ли своє ба­че­н­ня і по­зи­ції що­до зе­мель­но­го пи­та­н­ня. Під час про­е­кту бу­ли по­зна­че­ні основ­ні трен­ди і сце­нар­ні роз­тя­га­н­ня роз­ви­тку зе­мель­ної ре­фор­ми в Укра­ї­ні. Біль­шість екс­пер­тів ді­йшли ви­снов­ків про по­зи­тив­ні змі­ни в еко­но­мі­ці кра­ї­ни са­ме пі­сля ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію на про­даж зем­лі, з ура­ху­ва­н­ням до­три­ма­н­ня умов що­до пе­ре­за­ван­та­же­н­ня су­до­вої си­сте­ми і здій­сне­н­ня кон­тро­лю за до­три­ма­н­ням де­мо­кра­ти­чних прин­ци­пів ді­яль­но­сті мі­сце­вої вла­ди, що ста­не за­по­ру­кою за­лу­че­н­ня ін­ве­сто­рів і за­хи­сту їх пра­ва вла­сно­сті. Як по­ка­за­ли ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня, клю­чо­ви­ми чин­ни­ка­ми, які істо­тно впли­ва­ють на до­лю агро­се­кто­ра Укра­ї­ни, – це по­тре­ба в де­цен­тра­лі­за­ції вла­ди і збіль­ше­н­ня пов­но­ва­жень мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, а та­кож ре­фор­му­ва­н­ня су­до­вої си­сте­ми в дер­жа­ві. Во­дно­час, бу­ли ви­яв­ле­ні не­га­тив­ні чин­ни­ки, ри­зи­ки, трен­ди та про­гно­зо­ва­ні на­слід­ки, які мо­жуть за­шко­ди­ти роз­ви­тку аграр­но­го се­кто­ра. Про­ана­лі­зу­вав­ши си­ту­а­цію, що скла­ла­ся в кра­ї­ні, з на­шої то­чки зо­ру без удо­ско­на­ле­н­ня за­ко­но­дав­чої ба­зи, яка ре­гу­лює зе­мель­ні пра­во­від­но­си­ни, на­вряд чи змо­жуть бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні за­кла­де­ні прин­ци­пи зе­мель­ної ре­фор­ми. Са­ме на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні ва­жли­во за­без­пе­чи­ти га­ран­тії прав вла­сни­ків зем­ле­ко­ри­сту­ва­чів і роз­кри­ти но­ві аспе­кти ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня зе­мель­ни­ми ре­сур­са­ми. Пе­ре­ду­мо­вою для будь-яких змін в агро­се­кто­рі має бу­ти вре­гу­лю­ва­н­ня пи­тань, пов’яза­них із ви­зна­че­н­ням суб’єктів пра­ва вла­сно­сті на зем­лю сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, за­твер­дже­н­ням ме­ха­ні­зму дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ко­во­го обі­гу зе­мель­них ді­ля­нок сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, ство­ре­н­ням пра­во­вих ме­ха­ні­змів ефе­ктив­ної ре­а­лі­за­ції прав вла­сно­сті на зем­лю. Та­кож на­галь­ним пи­та­н­ням є про­ве­де­н­ня ін­вен­та­ри­за­ції зе­мель за фор­ма­ми вла­сно­сті та ство­ре­н­ня на­ле­жної ін­фра­стру­кту­ри рин­ку зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня. При цьо­му слід ви­хо­ди­ти з то­го, що в пер­спе­кти­ві Укра­ї­ну ви­зна­че­но на сві­то­во­му рин­ку як дер­жа­ву­жи­тни­цю, що, в свою чер­гу, ви­ма­га­ти­ме зу­силь у те­хно­ло­гі­чно­му онов­лен­ні агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу та ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції з біль­шою до­да­ною вар­ті­стю, а та­кож у за­без­пе­чен­ні її віль­но­го до­сту­пу на за­ру­бі­жні рин­ки. Без ком­пле­ксно­го під­хо­ду до змін у за­ко­но­дав­стві з ре­гу­лю­ва­н­ня зе­мель­но­го пи­та­н­ня ані су­до­ва си­сте­ма, ані ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди не змо­жуть ефе­ктив­но за­хи­ща­ти ін­те­ре­си су­спіль­ства, бі­зне­су і вла­сни­ків па­їв. Ри­нок зем­лі по­ви­нен в ком­пле­ксі спри­я­ти ство­рен­ню та­кої пра­во­вої ба­зи, яка дасть мо­жли­вість для за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій в агро­се­ктор Укра­ї­ни, фор­му­ва­н­ня пов­ної ін­фор­ма­цій­ної ба­зи зе­мель за фор­ма­ми вла­сно­сті та суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня, для на­ве­де­н­ня ла­ду в облі­ку зе­мель­них ді­ля­нок та пла­тни­ків зе­мель­но­го по­да­тку, ме­то­ди­чних під­хо­дів до нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня. Та­кож ва­жли­вий за­пуск ді­є­во­го зе­мель­но-іпо­те­чно­го кре­ди­ту­ва­н­ня, яке спри­я­ти­ме під­трим­ці ма­ло­го й се­ре­дньо­го ви­ро­бни­ка і впро­ва­джен­ню но­вих під­хо­дів що­до не­д­опу­ще­н­ня мо­но­по­лі­за­ції агро­се­кто­ра, до­три­ман­ню єв­ро­пей­ських стан­дар­тів у ви­ро­бни­цтві сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Пер­спе­ктив­ні про­е­кти зе­мель­ної ре­фор­ми мо­жуть бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні, якщо уча­сни­ки, при­че­тні до ви­рі­ше­н­ня зе­мель­но­го пи­та­н­ня, пра­гну­ти­муть до кон­со­лі­до­ва­ної мо­де­лі роз­ви­тку зе­мель­них від­но­син, яка від­по­від­а­ла б за­галь­но­на­ціо­наль­ним ін­те­ре­сам і по­тре­бам кра­ї­ни.

Для ре­а­лі­за­ції зе­мель­ної ре­фор­ми по­трі­бно вдо­ско­на­лю­ва­ти за­ко­но­дав­чу ба­зу. Ва­жли­во за­без­пе­чи­ти га­ран­тії прав зем­ле­ко­ри­сту­ва­чів і роз­кри­ти но­ві аспе­кти управ­лі­н­ня зе­мель­ни­ми ре­сур­са­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.