До­сить екс­пе­ри­мен­тів!

Groshi - - «знімати Мораторій Потрібно, Та Лише Після...», Аб -

З1 сі­чня 2017 ро­ку на­бу­ли чин­но­сті нор­ми По­да­тко­во­го ко­де­ксу, які пе­ред­ба­ча­ли за­пуск мо­ні­то­рин­гу Пдв-на­кла­дних і зу­пин­ки їх ре­є­стра­ції у від­по­від­но­му ре­є­стрі. З 1 кві­тня до 30 черв­ня 2017 ро­ку мо­ні­то­ринг мав пра­цю­ва­ти в те­сто­во­му ре­жи­мі, під час яко­го по­да­тко­ва слу­жба пла­ну­ва­ла ви­яви­ти й усу­ну­ти йо­го не­до­лі­ки. Однак фа­кти­чний те­сто­вий пе­рі­од по­чав­ся са­ме 1 ли­пня 2017-го, та й то, ли­ше для ДФС і Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів. Адже са­ме адмі­ні­стра­то­ри і го­лов­ні ме­то­до­ло­ги ме­ха­ні­зму бло­ку­ва­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних, по­чи­на­ю­чи з 1 ли­пня, вно­си­ли змі­ни до нор­ма­тив­них актів, про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, ство­рю­ва­ли еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти, роз­ро­бля­ли за­со­би та ка­на­ли для пе­ре­да­н­ня або обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю. При цьо­му для пла­тни­ків по­да­тків, на яких си­сте­ма те­сту­ва­ла­ся і про­хо­ди­ла всі ета­пи апро­ба­ції, но­вий ре­жим при­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних/роз­ра­хун­ків ко­ри­гу­ва­н­ня пра­цю­вав на пов­ну си­лу. При­чо­му, все це на тлі не­вда­лих кри­те­рі­їв оцін­ки сту­пе­ня ри­зи­ку, зда­тних ло­ви­ти пе­ре­ва­жно пред­став­ни­ків ре­аль­но­го бі­зне­су, від­су­тно­сті те­хні­чної мо­жли­во­сті для швид­ко­го на­да­н­ня ко­пій до­ку­мен­тів, зво­лі­ка­н­ня і по­ру­ше­н­ня всіх мо­жли­вих тер­мі­нів, вста­нов­ле­них для роз­гля­ду скарг пла­тни­ків. Під мо­ні­то­ринг по­тра­пи­ли, в пер­шу чер­гу, пред­став­ни­ки ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су – ви­ро­бни­ки, пе­ре­ві­зни­ки, бу­ді­вель­ни­ки, ті, хто за­йма­є­ться опто­вою тор­гів­лею, сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства. І йо­го на­слід­ком ста­ла втра­та по­ку­пця­ми по­да­тко­во­го кре­ди­ту, за­трим­ка спла­ти за то­ва­ри і по­слу­ги, при­пи­не­н­ня і ро­зір­ва­н­ня до­го­во­рів, штра­фні сан­кції за по­ру­ше­н­ня до­го­вір­них умов у то­му чи­слі. Фі­ктив­ний по­да­тко­вий кре­дит був і за­ли­шив­ся пре­дме­том тор­гів­лі і «впор­ску­є­ться» в си­сте­му без пе­ре­шкод. А це озна­чає, що по­ки ре­аль­ний бі­знес спла­чу­вав мі­льяр­ди до бю­дже­ту, для ко­гось бу­ло збе­ре­же­но ко­ру­пцій­ну схе­му і мо­жли­вість в об­хід си­сте­ми мо­ні­то­рин­гу (СМКОР) без зай­вих пе­ре­ві­рок за­ни­жу­ва­ти свої зо­бов’яза­н­ня пе­ред держ­скар­бни­цею і на­віть отри­му­ва­ти ав­то­ма­том су­ми бю­дже­тно­го від­шко­ду­ва­н­ня. Для розв’яза­н­ня ці­єї про­бле­ми й по­до­ла­н­ня не­до­лі­ків ме­ха­ні­зму бло­ку­ва­н­ня, на­ро­дні де­пу­та­ти – чле­ни пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки роз­ро­би­ли про­ект по­пра­вок до ПКУ, за­ре­є­стро­ва­ний у Вер­хов­ній Ра­ді під № 7115. Цей за­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає вве­де­н­ня те­сто­во­го ре­жи­му для СМКОР, яка пра­цю­ва­ти­ме без фа­кти­чної зу­пин­ки ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних/роз­ра­хун­ків ко­ри­гу­ва­н­ня. Та­кож про­по­ну­є­ться вре­гу­лю­ва­ти пи­та­н­ня ре­є­стра­ції на­кла­дних, зу­пи­не­них під час дії си­сте­ми в пов­но­цін­но­му ре­жи­мі. Окре­мі нор­ми за­ко­но­про­е­кту збе­рі­га­ють пра­во ДФС в де­яких ви­пад­ках зу­пи­ня­ти ре­є­стра­цію по­да­тко­вих на­кла­дних/ роз­ра­хун­ків ко­ри­гу­ва­н­ня під пер­со­наль­ну від­по­від­аль­ність по­са­до­вих осіб фі­скаль­ної слу­жби, які при­йма­ють від­по­від­ні рі­ше­н­ня. А як за­по­бі­жник для зло­вжи­вань за­про­ва­джу­є­ться прин­цип мов­ча­зної зго­ди для ре­є­стра­ції на­кла­дних та пе­ре­лік агре­го­ва­ної пу­блі­чної ін­фор­ма­ції. Во­на роз­мі­щу­ва­ти­ме­ться на сай­ті ДФС, на­да­ю­чи мо­жли­вість для по­гли­бле­но­го ана­лі­зу ста­ти­сти­чних да­них та ефе­ктив­но­сті і СМКОР, і си­сте­ми ру­чно­го бло­ку­ва­н­ня. Про­ект та­кож про­по­нує час­тко­во розв’яза­ти про­бле­ми з уже за­бло­ко­ва­ни­ми Пдв-на­кла­дни­ми. Він зо­бов’язує ав­то­ма­ти­чно за­ре­є­стру­ва­ти всі по­да­тко­ві на­кла­дні/роз­ра­хун­ки ко­ри­гу­ва­н­ня, що­до яких ста­ном на 11 ве­ре­сня 2017 ро­ку бу­ли на­да­ні під­твер­джу­валь­ні до­ку­мен­ти, або бу­ла роз­по­ча­та про­це­ду­ра адмі­ні­стра­тив­но­го/су­до­во­го оскар­же­н­ня. Про­те за­ко­но­про­ект № 7115 не вста­нов­лює да­ту за­вер­ше­н­ня те­сто­во­го ре­жи­му, оскіль­ки не­ві­до­мо, скіль­ки ча­су по­трі­бно для усу­не­н­ня не­до­лі­ків си­сте­ми. До то­го ж, від­су­тня ціл­ко­ви­та впев­не­ність в мо­жли­во­сті удо­ско­на­ле­н­ня ме­ха­ні­зму бло­ку­ва­н­ня до то­го рів­ня, який уне­мо­жли­вив би йо­го вплив на ре­аль­ний се­ктор еко­но­мі­ки. Ра­зом із тим, № 7115 – ком­про­мі­сний ва­рі­ант, який дасть змо­гу зба­лан­су­ва­ти ін­те­ре­си пла­тни­ків і дер­жа­ви, і на сьо­го­дні є єди­ним за­про­по­но­ва­ним вла­дою за­со­бом розв’яза­н­ня на­ко­пи­че­них за ли­пень–ве­ре­сень про­блем. Як ви­яви­лось, бло­ку­ва­н­ня Пдв-на­кла­дних ста­ло ве­ли­ким екс­пе­ри­мен­том, який про­во­ди­ться на жи­во­му бі­зне­сі і на ре­аль­них фі­нан­со­вих по­то­ках, зав­да­ю­чи пла­тни­кам по­да­тків ве­ли­че­зних зби­тків. Са­ме то­му бі­знес, по­при на пев­ні ри­зи­ки, які мо­жуть ви­ни­кну­ти під час ре­а­лі­за­ції за­ко­но­про­е­кту № 7115, ви­сту­пає за йо­го прийня­т­тя, оскіль­ки вва­жає, що плю­сів бу­де на­ба­га­то біль­ше.

Юлія Дро­го­воз, ві­це-пре­зи­дент Укра­їн­сько­го со­ю­зу про­ми­слов­ців і під­при­єм­ців – про те, чим обер­нув­ся для бі­зне­су ме­ха­нізм бло­ку­ва­н­ня Пдв-на­кла­дних.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.