Про­зо­ро? Не ду­же

Groshi - - Детально -

Еле­ктрон­ні тен­де­ри да­ють бі­зне­су мо­жли­вість не­по­га­но за­ро­бля­ти. І все б до­бре, але у Prozorro раз у раз тра­пля­ю­ться за­мов­ни­ки, які всі­ля­ко на­ма­га­ю­ться під­та­су­ва­ти умо­ви тен­де­рів і «про­тя­гну­ти» сво­їх по­ста­чаль­ни­ків. «Гро­ші» роз­би­ра­ли­ся, які зло­вжи­ва­н­ня зу­стрі­ча­ю­ться у дер­жза­ку­пів­лі і як з ни­ми бо­ро­ти­ся. Пав­ло Хар­ла­мов

УМі­ні­стер­стві еко­ном­ро­з­ви­тку та тор­гів­лі ду­же за­до­во­ле­ні ро­бо­тою си­сте­ми дер­жза­ку­пі­вель Prozorro. За рік, з сер­пня 2016 по сер­пень 2017 ро­ку, всі держ­тен­де­ри про­во­дя­ться ви­клю­чно че­рез Prozorro, кіль­кість за­мов­ни­ків зро­сла з 9,3 до 27,4 тис., уча­сни­ків – з 30 до 115,4 тис., за­галь­на су­ма ого­ло­ше­них тор­гів ста­ном на 31 сер­пня 2017 ро­ку ся­гну­ла 725 млрд. грн. А держ­бю­джет зав­дя­ки Prozorro за­оща­див за рік по­над 19 млрд. грн. – якщо до­три­му­ва­ти­ся ло­гі­ки ор­га­ні­за­то­рів, які ви­ра­хо­ву­ють еко­но­мію як рі­зни­цю між ма­кси­му­мом за­яв­ле­них цін і ці­ною кін­це­вої уго­ди. Але те, що до­бре ви­гля­дає у ци­фрах, не так рай­ду­жно спри­йма­є­ться з бо­ку під­при­єм­ців, які бе­руть участь у тен­де­рах. Бе­зу­мов­но, пі­сля лі­кві­да­ції «ста­рої» ко­ру­пцій­ної си­сте­ми дер­жза­ку­пі­вель, яка не ма­ла ні­чо­го спіль­но­го з кон­ку­рен­тни­ми тор­га­ми, пе­ред ма­лим і се­ре­днім бі­зне­сом від­крив­ся ве­ли­че­зний ри­нок. На цьо­му рин­ку у ро­лі за­мов­ни­ка ви­сту­пає дер­жа­ва з її май­же не обме­же­ни­ми фі­нан­со­ви­ми мо­жли­во­стя­ми (див. «Гро­ші» №346 від 20 кві­тня 2017 ро­ку). Про­те, на­віть еле­ктрон­на си­сте­ма, яка, за іде­єю, убез­пе­че­на від ру­чно­го втру­ча­н­ня, є не­до­ско­на­лою. Во­на як і ра­ні­ше має ла­зів­ки для зло­вжи­вань і під­та­со­ву­ва­н­ня ре­зуль­та­тів тен­де­рів. При цьо­му пра­ва уча­сни­ків за­хи­ще­ні ду­же слаб­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.