Дум­ка уча­сни­ка про­це­су

Groshi - - Детально -

Ва­силь За­двор­ний, ке­рів­ник си­сте­ми Prozorro На від­мі­ну від па­пе­ро­вих про­це­дур, які про­во­ди­ли­ся за за­кри­ти­ми две­ри­ма, те­пер за­ку­пів­лі від­бу­ва­ю­ться он­лайн і всі спро­би кра­ді­жок до­сту­пні для мо­ні­то­рин­гу. Але той факт, що ми по­ба­чи­ли ма­ні­пу­ля­ції у тен­де­рі, ді­зна­ли­ся, що за­мов­ник ку­пує на­ба­га­то до­рож­че рин­ко­вої ці­ни, ще не озна­чає, що він бу­де по­ка­ра­ний і звіль­не­ний. По-пер­ше, че­рез ве­ли­че­зну кіль­кість про­це­дур та­кі ма­ні­пу­ля­ції іно­ді про­хо­дять не­по­мі­че­ни­ми. По-дру­ге, по­ба­чи­ти і «схо­пи­ти за ру­ку» ще не озна­чає до­ве­сти спра­ву до кін­ця. Хо­ча зі сво­го бо­ку си­сте­ма Prozorro якраз впо­ра­ла­ся із зав­да­н­ням. А са­ме: до­зво­ли­ла про­ве­сти тен­дер і на­да­ла всім, у то­му чи­слі кон­тро­лю­ю­чим ор­га­нам, до­ступ до ви­чер­пно­го об­ся­гу да­них по кон­кре­тній за­ку­пів­лі. Але да­лі на­ші пов­но­ва­же­н­ня не по­ши­рю­ю­ться. Ми не ма­є­мо впли­ву на тих, хто по­ви­нен кон­тро­лю­ва­ти ді­яль­ність за­мов­ни­ків, про­во­ди­ти роз­слі­ду­ва­н­ня і ка­ра­ти вин­них. У ра­зі по­ру­шень Prozorro ви­ко­нує роль до­ка­зо­вої ба­зи, а не слід­чо­го або про­ку­ро­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.