Йде­мо на зни­же­н­ня

Groshi - - Детально -

З лю­то­го 2017 ро­ку про­да­жі акти­вів не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків пов­ні­стю пе­ре­ве­де­но у си­сте­му Prozorro – на май­дан­чик Prozorro.про­да­жі. І май­же за 7 мі­ся­ців Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зо­сіб, від­по­від­аль­ний за лі­кві­да­цію бан­ків, зміг втор­гу­ва­ти більш ніж на 3 млрд. грн. При цьо­му тор­ги про­во­ди­ли­ся за мо­де­л­лю english forward, ко­ли став­ка на лот у хо­ді ау­кціо­ну зро­стає. Але у ве­ре­сні ФГВФО та Prozorro.про­да­жі анон­су­ва­ли старт «гол­ланд­ських ау­кціо­нів», у хо­ді яких ці­на про­да­ва­но­го ло­та, нав­па­ки, зни­жу­є­ться. Це до­зво­лить за­лу­чи­ти ще біль­ше уча­сни­ків і збіль­ши­ти об­ся­ги ре­а­лі­за­ції акти­вів бан­ків-бан­кру­тів, що, у свою чер­гу, до­бре і для тих, хто ці акти­ви на­бу­ває, і для клі­єн­тів бан­ків, що ро­зо­ри­ли­ся, які очі­ку­ють ви­плат. Крім то­го, у ли­пні 2017 ро­ку Фонд дер­жав­но­го май­на по­ві­до­мив про за­пуск про­е­кту по ре­а­лі­за­ції че­рез Prozorro.про­да­жі об’єктів ма­лої при­ва­ти­за­ції. «Це по­ки пі­лот, але си­сте­ма вже до­ве­ла свою ефе­ктив­ність. Во­на дасть мо­жли­вість ку­пи­ти та­кі об’єкти за при­ва­бли­вою ці­ною і про­зо­ро. Для ФДМ це шанс зна­чно збіль­ши­ти об­ся­ги при­ва­ти­за­ції. До то­го ж, ау­кціо­ни бу­дуть про­хо­ди­ти за пра­ви­ла­ми еле­ктрон­ної си­сте­ми, що до­зво­лить уни­кну­ти ма­ні­пу­ля­цій і скан­да­лів», – вва­жає Сер­гій Са­гун, за­сту­пник ке­рів­ни­ка еле­ктрон­но­го тор­го­вель­но­го май­дан­чи­ка Smarttender.biz.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.