Дум­ка уча­сни­ка про­це­су

Groshi - - Детально -

ан­на те­сель­ко, ке­рів­ник про­е­кту «Пу­блі­чні ау­кціо­ни» На пи­та­н­ня, чи ви­прав­дав се­бе за­пуск си­сте­ми Prozorro.про­да­жі, по­ка­зо­ву від­по­відь дає ста­ти­сти­ка: ще не­має і ро­ку з мо­мен­ту її ство­ре­н­ня, а обіг вже пе­ре­ви­щив 3 млрд. грн. (якщо бу­ти то­чні­шим, він ста­но­вить 3,28 млрд. грн.). До то­го ж, зав­дя­ки Prozorro.про­да­жі для ба­га­тьох уча­сни­ків ри­нок цих акти­вів від­крив­ся пов­ні­стю, або від­крив­ся у прин­ци­пі. Те­пер всі ці акти­ви у пу­блі­чно­му до­сту­пі, і ку­пи­ти їх мо­же будь-хто. При­чо­му ци­фра у три мі­льяр­ди – це, перш за все, до­хід від про­да­жу акти­вів бан­ків-бан­кру­тів. І тіль­ки не­ве­ли­ка ча­сти­на ці­єї су­ми – до­хід від про­да­жу май­на держ­ком­па­ній. Та­кож про ви­со­кий по­пит свід­чить по­ка­зник се­ре­дньої кон­ку­рен­ції і зро­ста­н­ня ці­ни. За ло­та­ми Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб, який ви­став­ляє на ау­кціо­ни акти­ви бан­ків-бан­кру­тів, се­ре­дня кон­ку­рен­ція ста­но­вить 2,53 про­по­зи­ції на тор­ги. А зро­ста­н­ня стар­то­вої ці­ни – 6,22%, а не 1%, як це бу­ло ра­ні­ше. Уча­сни­ки при­хо­дять в ау­кціо­ни, во­ни го­то­ві під­ви­щу­ва­ти ці­ну, а зна­чить їм це ці­ка­во.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.