Дум­ка уча­сни­ка про­це­су

Groshi - - Детально -

оле­ксандр На­ход, за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра по за­ку­пів­лям Укр­по­шти Якщо го­во­ри­ти про Prozorro са­ме як про еле­ктрон­ну си­сте­му, то основ­ним на­пря­мом її роз­ви­тку, на мій по­гляд, по­ви­нен ста­ти ма­кси­маль­ний пе­ре­хід від текс­то­вих форм і до­ку­мен­тів до ма­ши­но­чи­та­них стру­кту­ро­ва­них да­них. Це і еле­ктрон­ні ка­та­ло­ги пре­дме­тів за­ку­пів­лі, і стан­дар­ти­зо­ва­ні спе­ци­фі­ка­ції і тен­дер­на до­ку­мен­та­ція у ці­ло­му, зв’язок з ре­є­стра­ми да­них за­мість вкла­де­н­ня до­від­ок, і за­ван­та­же­н­ня тен­дер­них про­по­зи­цій не у фор­ма­ті від­ска­но­ва­них блан­ків, а у ви­гля­ді за­пов­не­них он­лайн-форм. Все це по­вин­но по­лег­ши­ти ро­бо­ту і за­мов­ни­ку, і уча­сни­ку, а та­кож силь­но змен­ши­ти кіль­кість по­ми­лок і від­хи­лень з ці­єї при­чи­ни. Якщо ж роз­гля­да­ти си­сте­му дер­жав­них за­ку­пі­вель у ці­ло­му, то не­об­хі­дно та­кож ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня мо­жли­во­сті ви­прав­ле­н­ня не­сут­тє­вих по­ми­лок уча­сни­ка­ми, упо­ряд­ку­ва­ти про­цес змі­ни цін пі­сля укла­де­н­ня до­го­во­ру і ви­зна­чи­ти­ся з фун­кці­я­ми кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.