Дум­ка уча­сни­ка про­це­су

Groshi - - Детально -

оле­ксандр со­ко­лов­ський, пре­зи­дент все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня ро­бо­то­дав­ців «Укр­лег­пром» Си­сте­ма еле­ктрон­них за­ку­пі­вель не є па­на­це­єю від ви­ко­ри­ста­н­ня ко­ру­пцій­них схем. Хо­ча на сьо­го­дні­шній день во­на пов­ні­стю від­по­від­ає сво­є­му офі­цій­но­му сло­га­ну – «Всі ба­чать все». Пі­сля за­кін­че­н­ня тен­де­ра ко­жен мо­же по­ба­чи­ти ін­фор­ма­цію про уча­сни­ків тор­гів, всі на­да­ні до­ку­мен­ти, прийня­ті рі­ше­н­ня тен­дер­ної ко­мі­сії і т.п. Але є про­по­зи­ції і що­до вдо­ско­на­ле­н­ня Pozorro. На­при­клад, скар­ги уча­сни­ків у са­мій ор­га­ні­за­ції не зо­бов’язу­ють за­мов­ни­ка да­ва­ти аде­ква­тний зво­ро­тний зв’язок і не­сти від­по­від­аль­ність за прийня­те рі­ше­н­ня. Єди­ний офі­цій­ний ін­стру­мент, який мо­же від­сто­я­ти пра­во­ту бі­зне­су і ви­зна­ти тор­ги не­дій­сни­ми – це звер­не­н­ня до Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту, де за по­да­чу одні­єї скар­ги ми пла­ти­мо біль­ше 5 тис. грн. Але, якщо б цю су­му до­во­ди­ло­ся пла­ти­ти ви­ну­ва­тцю тор­гів, що не від­бу­ли­ся, яким ча­сто є сам за­мов­ник, це б мо­ти­ву­ва­ло всіх уча­сни­ків під­хо­ди­ти до тен­дер­них про­це­дур більш від­по­від­аль­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.