Ці­ни по­спі­ша­ти­муть

Groshi - - Детально -

У сі­чні–ве­ре­сні-2017 ін­декс «Гро­шей» при­ріс на 9,37%. До кін­ця ро­ку ці­ни в Укра­ї­ні мо­жуть під­ро­сти ще на 2,5–5 в. п. Го­лов­ні при­чи­ни – де­валь­ва­ція грив­ні, зро­ста­н­ня на­фто­вих ко­ти­ру­вань і та­ри­фів при­ро­дних мо­но­по­лій. На­та­лія Бо­гу­та

Весь 2017 рік укра­їн­ці ви­чі­ку­ють ці­но­вих спле­сків, але від­бу­ва­є­ться змі­на цін вкрай плав­но. Єди­не, що по­ту­жно по­ка­зує зро­ста­н­ня і стрім­ко від­би­ва­є­ться на цін­ни­ках, – це си­ту­а­ція з па­ли­вом і та­ри­фа­ми при­ро­дних мо­но­по­лій (про це да­лі). А по­ря­ту­нок у то­му, що грив­ня про­тя­гом пер­ших 9 мі­ся­ців ро­ку де­валь­ву­ва­ла ду­же по­мір­но. Чим до­по­мо­гла вста­но­ви­ти в кра­ї­ні більш-менш ви­ра­зні ці­но­ві орі­єн­ти­ри з основ­них груп то­ва­рів і по­слуг. Втім за під­сум­ка­ми 2017 ро­ку очі­ку­є­ться ін­фля­ція ви­ща за за­яв­ле­ний у гру­дні 2016-го про­гноз. Най­імо­вір­ні­ше, офі­цій­не зро­ста­н­ня цін за під­сум­ка­ми ро­ку ста­но­ви­ти­ме не менш як 10–12%. Від­по­від­но до ве­ре­сне­во­го кон­сен­сус-про­гно­зу МЕРТ, ін­фля­ція за під­сум­ка­ми 2017 ро­ку ста­но­ви­ти­ме 12,2%. В НБУ де­що опти­мі­сти­чні­ші. «Цьо­го ро­ку ін­фля­ція зни­зи­ться по­віль­ні­ше, ніж пе­ред­ба­ча­ло­ся в ли­пне­во­му про­гно­зі, що ста­но­вив 9,1%. Від­по­від­но, ін­фля­ція істо­тні­ше від­хи­ли­ться від цен­траль­ної то­чки ці­льо­во­го ді­а­па­зо­ну 8% плюс/мі­нус два від­со­тко­вих пун­кти на кі­нець 2017 ро­ку», – за­зна­чив за­сту­пник го­ло­ви НБУ Олег Чу­рій. У Нац­бан­ку вва­жа­ють, що на ці­ни ти­снуть... до­хо­ди на­се­ле­н­ня і пен­сій­ні ви­пла­ти. Але, на дум­ку «Гро­шей», спра­ва зов­сім не в зар­пла­тах, сти­пен­ді­ях та пен­сі­ях. Чо­му і ку­ди зро­ста­ють ці­ни 2017 ро­ку?

Ве­ре­сне­вий стри­бок

У ве­ре­сні, з по­ча­тком но­во­го ді­ло­во­го се­зо­ну, тор­гов­ці і сфе­ра по­слуг по­жва­ви­ли­ся, під­ви­щу­ю­чи ці­ни нав­ви­пе­ред­ки. Ре­зуль­тат – за під­сум­ка­ми ве­ре­сня ін­декс «Гро­шей» під­ско­чив на 6,3%. Пев­ну роль зі­грав кур­со­вий чин­ник: за мі­сяць грив­ня де­валь­ву­ва­ла на 3,2% – до 26,58 грн./дол. (між­бан­ків­ський курс). Ін­ший, не менш по­ту­жний, сти­му­ля­тор цін – паль­не. За мі­сяць ін­декс по бен­зи­ну під­няв­ся на 4,3%, на­при­кін­ці ве­ре­сня ве­ли­кі ме­ре­жі АЗС тор­гу­ва­ли бен­зи­ном А-95 по 26,5-28 грн./л, то­ді як у сер­пні ці­на лі­тра А-95 бу­ла в ме­жах 25,4–26,5 грн. Тре­тій – ди­ре­ктив­не під­ви­ще­н­ня та­ри­фів при­ро­дних мо­но­по­лій. Йо­го від­лу­н­ня роз­тя­гу­є­ться на кіль­ка мі­ся­ців. Що ще? Ін­декс по про­ду­ктах у ве­ре­сні по­ка­зав зни­же­н­ня на 0,06%. Це ста­ло­ся зав­дя­ки зни­жен­ню цін на м’ясо і ри­бу (-6,9%), а та­кож чер­го­во­му се­зон­но­му зде­шев­лен­ню ово­чів та фру­ктів (-4,5%). Однак силь­но­го про­сі­да­н­ня про­ду­кто­вих цін не від­бу­ло­ся, оскіль­ки мо­ло­чні про­ду­кти і си­ри по­до­рож­ча­ли на 6,8%, та­кож зріс у ці­ні ал­ко­голь (+ 1,08%). У ве­ре­сні під­ви­щи­ли ці­ни у ба­га­тьох ки­їв­ських ре­сто­ра­нах, у під­сум­ку за мі­сяць гро­мад­ське хар­чу­ва­н­ня по­до­рож­ча­ло на 3,9%. Го­лов­ний вне­сок у зро­ста­н­ня цін у ве­ре­сні зро­би­ли пром­то­ва­ри – ця гру­па то­ва­рів по­до­рож­ча­ла найісто­тні­ше – на 12,18%, за під­сум­ка­ми мі­ся­ця. При­чи­на – над­хо­дже­н­ня на при­лав­ки но­вих то­ва­рів для шко­ля­рів, а та­кож онов­ле­н­ня ко­ле­кцій у брен­до­вих ма­га­зи­нах одя­гу та взу­т­тя. Та й де­валь­ва­цій­ні очі­ку­ва­н­ня – як без них. У під­сум­ку, за мі­сяць одяг по­до­рож­чав на 34,3%, а взу­т­тя – на 27,2%. Не оми­ну­ло ці­но­ве онов­ле­н­ня і ри­нок по­слуг, там ін­декс зріс на 3,44%. Пе­ре­ва­жно, че­рез зро­ста­н­ня цін на роз­ва­ги в сто­ли­чних ком­пле­ксах, на 16,8%. Ра­зом за сі­чень–ве­ре­сень ін­декс «Гро­шей» по­ка­зав зро­ста­н­ня цін на 9,37% (на мо­мент від­прав­ле­н­ня но­ме­ра до дру­ку да­них Держ­ста­ту про змі­ну цін у сі­чні–ве­ре­сні ще не бу­ло).

Пів­ро­ку – яка по­го­да?

У Держ­ста­ті по­ві­до­ми­ли, що офі­цій­но ін­декс спо­жив­чих цін у сі­чні–сер­пні змі­нив­ся на 8,1%. Да­ні «Гро­шей» опти­мі­сти­чні­ші, зва­жа­ю­чи на пов­ні­ше вра­ху­ва­н­ня се­зон­них чин­ни­ків (див. ін­фо­гра­фі­ку), ін­декс «Гро­шей» за цей пе­рі­од зріс на 3,07%. При­чи­на роз­бі­жно­сті двох ін­де­ксів – у рі­зни­ці те­ри­то­рій: «Гро­ші» ви­вча­ють ці­ни ли­ше в Ки­є­ві, а тут ці­но­ві ко­ли­ва­н­ня мо­жуть

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.