Два пи­та­н­ня: зем­ля і гро­ші

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Уряд че­рез си­лу змі­нює си­сте­му під­трим­ки агра­рі­їв. По­сту­по­во фо­кус ува­ги пе­ре­но­си­ться на дрі­бні го­спо­дар­ства, яким до цьо­го ча­су не осо­бли­во вда­ва­ло­ся ско­ри­ста­ти­ся бю­дже­тною під­трим­кою. Скла­дно­щі із за­пу­ском зе­мель­ної ре­фор­ми. Ро­зби­ра­є­мо­ся, яким бу­де уро­жай-2018. Пав­ло Хар­ла­мов

Дер­жа­ва обі­цяє актив­ні­ше під­три­му­ва­ти агра­рі­їв. Якщо ві­ри­ти про­е­кту бю­дже­ту на 2018 рік, на про­гра­ми сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку АПК у держ­скар­бни­ці бу­де пе­ред­ба­че­но 6,4 млрд. грн. А це май­же на мі­льярд біль­ше, ніж у 2017 ро­ці (див. та­бли­цю). Про­те, по­ща­стить да­ле­ко не всім. На­при­клад, пря­мі до­та­ції, які по­вин­ні бу­ли пом’якши­ти не­га­тив­ний ефект від ска­су­ва­н­ня спе­цре­жи­му спла­ти ПДВ для сіль­го­спви­ро­бни­ків (так зва­на «ква­зі­а­ку­му­ля­ція ПДВ»), у 2018 ро­ці скла­дуть 2 млрд. грн., що вдві­чі мен­ше бю­дже­тно­го роз­пи­су на 2017 рік. Крім то­го, на зде­шев­ле­н­ня кре­ди­тів агра­рі­ям бу­де ви­ді­ле­но 66 млн. грн. за­мість 300 млн. грн. у 2017 ро­ці. Що­прав­да, пе­ре­не­се­н­ня під­трим­ки з ве­ли­ко­го агро­бі­зне­су на не­ве­ли­кий спо­ку­тує це змен­ше­н­ня. У по­то­чно­му ро­ці агро-мсб і цьо­го не отри­му­вав. Зви­чай­но, це все по­ки у про­е­кті, і до мо­мен­ту під­пи­са­н­ня за­ко­ну про держ­бю­джет пре­зи­ден­том ще ба­га­то що мо­же змі­ни­ти­ся. За сло­ва­ми Ле­о­ні­да Ко­за­чен­ка, го­ло­ви під­ко­мі­те­ту з пи­тань еко­но­мі­чної та фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки в АПК ко­мі­те­ту з пи­тань аграр­ної по­лі­ти­ки та зе­мель­них від­но­син, є ймо­вір­ність, що об­сяг під­трим­ки сіль­сько­го го­спо­дар­ства у 2018 ро­ці бу­де збіль­ше­но до 8,8 млрд. грн. Але за умо­ви, що вла­да зна­йде до­да­тко­ві дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня. Один з ва­рі­ан­тів, який обго­во­рю­є­ться, – це збіль­ше­н­ня по­да­тку на зем­лю для тих суб’єктів, які пра­цю­ють у «ті­ні» і не по­ка­зу­ють, що їх угі­д­дя зна­хо­дя­ться в оброб­ці або в орен­ді. Ще ча­сти­на ко­штів на до­та­ції АПК мо­же за­без­пе­чи­ти ви­ве­де­н­ня з ті­ні обі­гу під­акци­зних то­ва­рів, зокре­ма, ал­ко­голь­них на­по­їв.

Фер­ме­рам – мі­льярд

Най­зна­чні­шу су­му у май­бу­тньо­му ро­ці ви­ді­лять ви­ро­бни­кам тва­рин­ни­цької про­ду­кції. Їм пла­ну­ють пе­ре­ра­ху­ва­ти з бю­дже­ту 2 млрд. грн. на час­тко­ву ком­пен­са­цію ви­трат бу­дів­ни­цтва ферм і ком­пле­ксів, у то­му чи­слі – на по­вер­не­н­ня від­со­тків по кре­ди­тах. Не ви­клю­че­но, що це якраз ті два мі­льяр­ди, які уряд ви­рі­шив «від­щи­пну­ти» від до­та­цій сіль­го­спви­ро­бни­кам. «Во­че­видь, бу­де пе­ре­гля­ну­та про­гра­ма ком­пен­са­цій на по­ку­пку сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. Ме­та – зро­би­ти її більш ефе­ктив­ною. У про­е­кті бю­дже­ту на неї пе­ред­ба­че­но май­же 1 млрд. грн. Але за про­гно­за­ми у по­то­чно­му ро­ці бу­де ви­ко­ри­ста­но ли­ше близь­ко 200 млн. грн. То­му є про­по­зи­ція на­пра­ви­ти ча­сти­ну ко­штів на без­по­се­ре­днє до­ту­ва­н­ня сіль­госп­під­при­ємств, яким ця те­хні­ка не­об­хі­дна, і на змен­ше­н­ня від­со­тків по кре­ди­тах, які бу­дуть ви­да­ва­ти бан­ки на по­ку­пку сіль­гос­пте­хні­ки», – роз­по­від­ає Ле­о­нід Ко­за­чен­ко. Но­ва ста­т­тя Агро­бю­дже­ту – 1 млрд. грн. на під­трим­ку фер­ме­рів і сіль­гос­пко­опе­ра­ти­вів. Це гро­ші, що за­кла­де­ні під ре­а­лі­за­цію Кон­це­пції роз­ви­тку фер­мер­ських го­спо­дарств і сіль­сько­го­спо­дар­ської ко­о­пе­ра­ції на 2018-2020 ро­ки, яку 13 ве­ре­сня під­три­мав Ка­бі­нет Мі­ні­стрів. Як роз­по­ві­ли «Гро­шам» у прес-слу­жбі Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства, бю­дже­тну до­по­мо­гу отри­ма­ють тва­рин­ни­цькі го­спо­дар­ства і ягі­дні фер­ми; ча­сти­на гро­шей пі­де на ком­пен­са­цію вар­то­сті сіль­гос­пте­хні­ки, яку на­бу­ва­ють агра­рії, а ще ча­сти­на – на ви­да­чу кре­ди­тів сіль­сько­го­спо­дар­ським ко­опе­ра­ти­вам.

По­ді­лять за очі

На­справ­ді, го­лов­ний не­до­лік про­грам держ­під­трим­ки не тіль­ки у то­му, що об­ся­ги фі­нан­су­ва­н­ня не за­до­воль­ня­ють по­тре­би рин­ку. Про­бле­ма глиб­ше: до­та­ції і будь-яка бю­дже­тна до­по­мо­га роз­по­ді­ля­ю­ться не ціл­ком про­зо­ро, і про­стим «смер­тним» фер­ме­рам роз­жи­ти­ся бю­дже­тни­ми гро­ши­ма вкрай не­про­сто. «Всі ко­шти роз­пи­са­ні ще на то­му ета­пі, ко­ли фор­му­є­ться бю­джет. Уже то­ді зро­зумі­ло, ко­му і скіль­ки. Але на­віть якщо щось у ка­зні й за­ли­ша­є­ться, то ді­ста­ти під­трим­ку без 15-20% ви­на­го­ро­ди від су­ми до­та­ції не­мо­жли­во», – на­во­дить при­клад Сер­гій Гри­не­вич, ди­ре­ктор аген­ції з аграр­но­го кон­сал­тин­гу з Дні­пра (прі­зви­ще та ім’я змі­не­но на про­ха­н­ня ге­роя). Кри­те­рії, на під­ста­ві яких ви­ді­ля­є­ться фі­нан­су­ва­н­ня, теж на­штов­ху­ють на дум­ку про те, що дер­жа­ва пра­гне від­сі­кти зай­ві «ро­ти». Рі­ше­н­ня про на­да­н­ня до­та­ції при­ймає Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба, в яку звер­та­є­ться за­яв­ник. По­да­тків­ці пе­ре­ві­ря­ють

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.