Уро­жай – за від­со­ток

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Бан­ки про­по­ну­ють агро­бі­зне­су кре­ди­ти на по­пов­не­н­ня обі­го­вих ко­штів, ве­ксель­не фі­нан­су­ва­н­ня і по­зи­ки на при­дба­н­ня те­хні­ки. При­чо­му, з по­ча­тку 2017 ро­ку став­ки за низ­кою про­грам змен­ше­но на 2,5–5 в. п. Ку­ди по­да­ти­ся за гро­ши­ма? На­та­лія Бо­гу­та

ре­ди­тні про­гра­ми для агра­рі­їв – не рід­кість. Ча­сто по­зи­ки для агро­під­при­ємств ви­ді­ле­но в бан­ку в окре­мий бі­знес-блок, фа­хів­ці яко­го ви­їжджа­ють у по­ля, щоб спіл­ку­ва­ти­ся з клі­єн­та­ми, оці­ню­ва­ти пе­ре­біг справ і спо­сте­рі­га­ти за ви­ко­на­н­ням бі­зне­спла­ну. «У нас три­ва­лий час не бу­ло до­сві­ду спів­пра­ці з бан­ком. По­ки одно­го ра­зу на одно­му з се­мі­на­рів з опо­да­тку­ва­н­ня я не по­зна­йо­мив­ся з пред­став­ни­ком ве­ли­ко­го бан­ку, який за­пи­тав, чи не по­трі­бна під­трим­ка на час зби­ра­н­ня вро­жаю? Я по­мір­ку­вав, що, зви­чай­но, ку­пів­ля паль­но­го в пе­рі­од збо­ру тя­гне з обо­ро­ту ко­шти, і по­тім під’їхав до від­ді­ле­н­ня бан­ку. Я спо­ча­тку офор­мив ве­ксель, а зго­дом до­мо­вив­ся про кре­ди­тну лі­нію – вже на на­сту­пний рік, щоб бу­ли гро­ші під час по­сів­ної», – роз­по­вів фер­мер з Чер­ка­ської обла­сті Ві­та­лій Оме­лья­нен­ко. «Гро­ші» ви­ру­ши­ли на по­шу­ки кре­ди­тних і лі­зин­го­вих про­грам, які до­по­мо­жуть агро­ком­па­ні­ям впо­ра­ти­ся з де­фі­ци­том лі­кві­дно­сті.

спла­ти­ти за мі­сяць

Най­про­сті­ший кре­ди­тний про­дукт, про­по­но­ва­ний бан­ка­ми, – це ко­ро­тко­стро­ко­вий овер­драфт. Він за­зви­чай до­сту­пний агра­рі­ям в го­лов­но­му об­слу­го­ву­ю­чо­му бан­ку, оскіль­ки прив’яза­ний до обо­ро­тів за по­то­чним ра­хун­ком. Зви­чай­но, овер­дра­фти не під­хо­дять тим бі­зне­сам, де над­хо­дже­н­ня йдуть ли­ше в пев­ні мі­ся­ці, на­при­клад во­се­ни, в ре­зуль­та­ті ре­а­лі­за­ції вро­жаю. Про­те вла­сни­кам те­пли­чних го­спо­дарств, а та­кож тва­рин­ни­цьким фер­мам, мо­ло­чни­кам, які отри­му­ють ви­ру­чку весь рік, овер­дра­фти мо­жуть ста­ти в на­го­ді. Най­ча­сті­ше овер­драфт пе­ре­ра­хо­ву­є­ться клі­єн­ту на по­то­чний ра­ху­нок і по­тім по­га­ша­є­ться один раз на 30 днів. По­га­ше­н­ня йде ав­то­ма­ти­чно – банк стя­гує су­му ви­ко­ри­ста­но­го овер­дра­фту з від­со­тка­ми. На рин­ку є ба­га­то про­грам, у то­му чи­слі з по­га­ше­н­ням че­рез 60 і 90 днів, це мо­же бу­ти ці­ка­вим пта­хів­ни­цьким

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.