За­хист для вро­жаю

Groshi - - Спе­ці­аль­ний Ви­пуск -

Ма­ло хто із стра­хо­вих ком­па­ній про­по­нує за­стра­ху­ва­ти по­сі­ви, вро­жай, тва­рин. Ку­ди по­да­ти­ся за по­лі­сом для агро­спра­ви, і який сенс у та­кій стра­хов­ці? Стел­ла Ки­ри­чен­ко

Зі­брав­ши вро­жай, агро­ком­па­нії вже за­ми­слю­ю­ться про на­сту­пний: три­ває ро­бо­та на по­лях, які за­сі­ва­ють ози­ми­ми куль­ту­ра­ми, го­ту­ють до на­сту­пно­го вро­жай­но­го ро­ку пло­щі, де на­ве­сні бу­де ви­са­дже­но яро­ві куль­ту­ри. Цикл за ци­клом фер­ме­ри ви­рі­шу­ють свої клю­чо­ві зав­да­н­ня. «На­ша тур­бо­та – це до­ста­тня оброб­ка зем­лі мі­не­раль­ни­ми до­бри­ва­ми, а та­кож своє­ча­сна оброб­ка за­со­ба­ми за­хи­сту ро­слин. В ін­шо­му вро­жай ду­же за­ле­жить від примх по­го­ди», – вва­жає фер­мер Іван Ста­лий. Свої по­ля пан Ста­лий обро­бляє ре­тель­но, за­сто­со­ву­ю­чи ме­то­ди­ки єв­ро­пей­ських агро­ви­ро­бни­ків. У ни­ні­шньо­му се­зо­ні під­при­є­мець за­ми­слив­ся про стра­ху­ва­н­ня вро­жаю. «Тра­пи­ла­ся в су­сі­дньо­му фер­мер­сько­му го­спо­дар­стві цьо­го лі­та не­при­єм­на істо­рія, пов’яза­на з по­же­жею, ви­го­рі­ла май­же вся ку­ку­ру­дза. Не­що­дав­но спіл­ку­вав­ся з го­спо­да­рем тих по­лів, ка­же, що вже до­мо­вив­ся про стра­ху­ва­н­ня на на­сту­пний рік. Я за­раз теж ви­вчаю умо­ви, роз­мір­ко­вую», – роз­по­вів Іван Ста­лий. Агро­стра­ху­ва­н­ня – те­ма для укра­їн­ських агро­ком­па­ній не но­ва, ве­ли­кі стра­хо­ві ком­па­нії вже ба­га­то ро­ків про­по­ну­ють стра­ху­ва­н­ня по­сі­вів і май­бу­тньо­го вро­жаю. Про­те на­дмір­но по­пу­ляр­ним та­ке стра­ху­ва­н­ня не на­звеш, пе­ре­ва­жно, стра­ху­ва­н­ня вро­жаю за­сто­со­ву­ють ве­ли­кі хол­дин­ги, а дрі­бні та се­ре­дні під­при­єм­ства уни­ка­ють по­ді­бних ви­трат. І да­рем­но. Аби за­ці­ка­ви­ти агра­рі­їв, стра­хо­ві по­ча­ли за­лу­ча­ти бан­ки, а ще – ви­ро­бни­ків до­брив і за­со­бів за­хи­сту ро­слин. На­при­клад, Кре­ді Агрі­коль Банк про­по­нує ра­зом із ком­па­ні­я­ми «АХА Стра­ху­ва­н­ня» і «Син­ген­та» про­гра­му під­трим­ки агро­ви­ро­бни­ків: стра­хо­ва за­без­пе­чує стра­ху­ва­н­ня вро­жаю, а «Син­ген­та» та банк на­да­ють фі­нан­су­ва­н­ня (кре­дит банк ви­дає під 16,5% рі­чних). «У про­е­кті бе­руть участь три обла­сті: Пол­тав­ська, Чер­ка­ська та Він­ни­цька. Клі­єнт за­стра­хо­ва­ний від будь-яких по­го­дних ри­зи­ків, від епі­де­мій, що ви­ни­кли вна­слі­док по­го­дних ри­зи­ків, від по­же­жі, від про­ти­прав­них дій тре­тіх осіб і від на­па­ду тва­рин. Ми пра­цю­є­мо з дво­ма куль­ту­ра­ми: ози­мою пше­ни­цею і ку­ку­ру­дзою», – роз­по­ві­ли в Кре­ді Агрі­коль Бан­ку. «Гро­ші» з’ясу­ва­ли, якою мі­рою до­сту­пно агро­стра­ху­ва­н­ня не­ве­ли­ким фер­мер­ським го­спо­дар­ствам, і в яко­му ра­зі фер­ме­ри отри­ма­ють ви­пла­ту за агро­по­лі­сом?

Збе­рег­ти при­бу­ток

Ви­бір та­ких про­грам для агра­рі­їв у жов­тні-2017 не над­то ве­ли­кий. За­стра­ху­ва­ти по­сі­ви або вро­жай про­по­ну­ють, на­при­клад, ком­па­нія «ІН­ГО Укра­ї­на», АСКА, «АХА Укра­ї­на», СК «Уні­вер­саль­на», ком­па­нія «PZU Укра­ї­на». Пе­ре­ва­жно, агро­стра­ху­ва­н­ня пе­ред­ба­чає три клю­чо­ві про­гра­ми. Пер­ша – це стра­ху­ва­н­ня май­бу­тньо­го вро­жаю. Дру­га – ози­ми­ни на пе­рі­од пе­ре­зи­мів­лі. Тре­тя – ком­пле­ксне стра­ху­ва­н­ня куль­тур на весь пе­рі­од ви­ро­щу­ва­н­ня. «Ком­па­нія про­по­нує рі­зні про­гра­ми стра­ху­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських ри­зи­ків, у тім чи­слі і для не­ве­ли­ких аграр­них го­спо­дарств. Во­ни над­зви­чай­но чу­тли­ві до клі­ма­ти­чних ри­зи­ків, то­му, в пер­шу чер­гу, їм по­трі­бне ком­пле­ксне стра­ху­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур на ви­па­док пов­ної за­ги­бе­лі в зи­мо­вий пе­рі­од і стра­ху­ва­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.