Як роз­ра­хо­ву­є­ться стра­хо­вий та­риф і стра­хо­ве від­шко­ду­ва­н­ня (при­клад)

Groshi - - Спеціальний Випуск -

За­стра­хо­ва­но: Пло­ща по­сі­вів

Се­ре­дня вро­жай­ність за остан­ні три ро­ки

Бе­зу­мов­на фран­ши­за

Стра­хо­ва вар­тість тон­ни

Стра­хо­вий та­риф

Стра­хо­ва су­ма = 500*2*5000= 5 млн. грн.

Вар­тість стра­хов­ки

1,687

вро­жай со­ня­шни­ку

500 га 2 т/га 10% 5 тис. грн. 6% 300 тис. грн.

Стра­хо­вий ви­па­док: отри­ма­н­ня вро­жаю на рів­ні 1,25 т/га (втра­та 37,5% за­пла­но­ва­но­го вро­жаю че­рез зли­ви і ран­ні при­мо­роз­ки)

Стра­хо­ва ви­пла­та = 2-1,25)*500*5000=1,875 млн. грн.

Під­сум­ко­ва ви­пла­та агро­фір­мі з ура­ху­ва­н­ням фран­ши­зи:

млн. грн. За­зви­чай стра­хо­вий до­го­вір діє один рік, про­те до­го­во­ром мо­жуть бу­ти пе­ред­ба­че­ні ін­ші ча­со­ві ме­жі. На­при­клад, для ози­мих куль­тур ча­сто по­ча­тком дії до­го­во­ру вва­жа­є­ться мо­мент від­нов­ле­н­ня ве­ге­та­ції, а за­кін­че­н­ням – зби­ра­н­ня вро­жаю. Для ярих по­ча­ток дії стра­хов­ки прив’яза­ний до отри­ма­н­ня схо­дів, а за­кін­че­н­ням вва­жа­є­ться те са­ме зби­ра­н­ня вро­жаю. Щоб за­стра­ху­ва­ти куль­ту­ри або вро­жай, агро­фір­мі по­трі­бно на­да­ти стра­хо­вій ком­па­нії пов­ний па­кет до­ку­мен­тів, йо­го пе­ре­лік об­умов­ле­но стра­хо­ви­ком. Та­кий па­кет вклю­чає, крім за­яви про на­мір укла­сти до­го­вір, обов’яз­ко­вий акт огля­ду по­сі­вів сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур вста­нов­ле­но­го зраз­ка (огляд ви­ко­нує сам стра­хо­вик або йо­го пар­тнер­пі­дря­дник), до­від­ку про се­ре­дню вро­жай­ність за остан­ні 3–5 ро­ків, кар­ту-схе­му або ти­по­вий опис пло­щі по­сі­вів , те­хно­ло­гі­чну кар­ту ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур.

Ви­пла­та – за фор­му­лою

Ма­ло за­стра­ху­ва­ти вро­жай, по­трі­бно ще до­мог­ти­ся отри­ма­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня. При­ро­дно, про­це­ду­ра – не з про­стих. Адже стра­хо­ва за­жа­дає до­ка­зів, як са­ме, ко­ли і чо­му на­став стра­хо­вий ви­па­док, і чи не ви­нен сам клі­єнт у йо­го на­стан­ні. Це озна­чає, що в про­це­сі ви­ро­щу­ва­н­ня за­стра­хо­ва­них куль­тур по­трі­бно бу­де не­о­дно­ра­зо­во спіл­ку­ва­ти­ся зі стра­хо­вою ком­па­ні­єю, спо­ві­ща­ю­чи її що­ра­зу, ко­ли по­го­да бу­де не­при­хиль­на до май­бу­тньо­го вро­жаю. Ін­ши­ми сло­ва­ми, про­йшов град – від­ра­зу ж дзві­нок до стра­хо­вої, отри­ма­н­ня до­від­ки в гід­ро­ме­тео­цен­трі про град. Про­йшла зли­ва – те са­ме. Ста­ла­ся по­су­ха – той та­ки ал­го­ритм дій. Та ли­ше пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю, оці­нив­ши втра­ти (якщо во­ни є), на­дав­ши пов­ний па­кет до­ку­мен­тів, мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти на отри­ма­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня (див. «Як роз­ра­хо­ву­є­ться стра­хо­вий та­риф і стра­хо­ве від­шко­ду­ва­н­ня»). Для ози­мих по­сі­вів та­кож існує від­пра­цьо­ва­ний ме­ха­нізм дій. «Клі­єн­ти обов’яз­ко­во ма­ють ін­фор­му­ва­ти стра­хо­ву ком­па­нію про не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви, які ста­ли­ся на по­лях під час пе­ре­зи­мів­лі та мо­гли при­зве­сти до по­шко­дже­н­ня по­сі­вів. Про­тя­гом за­зна­че­них у до­го­во­рі (на­при­клад, 3 або 5) ро­бо­чих днів з мо­мен­ту, ко­ли стра­ху­валь­ник ді­знав­ся про те, що ма­ли мі­сце не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви або кон­кре­тний стра­хо­вий ви­па­док, тре­ба на­да­ти стра­хо­вій ком­па­нії пи­сьмо­ве по­ві­дом­ле­н­ня. Якщо на­ве­сні за­стра­хо­ва­ні по­сі­ви не від­но­ви­ли ве­ге­та­цію, клі­єнт по­ві­дом­ляє про це стра­хо­ву ком­па­нію. До при­їзду пред­став­ни­ка стра­хо­ви­ка по­ля по­трі­бно збе­рег­ти в то­му ви­гля­ді, в яко­му во­ни опи­ни­ли­ся», – за­зна­чив Сер­гій Кри­во­ше­єв. Пі­сля отри­ма­н­ня стра­хо­ви­ком за­яви про на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку в го­спо­дар­ство ви­їжджає пред­став­ник стра­хо­вої ком­па­нії для об­сте­же­н­ня по­шко­дже­них по­сі­вів. Він під­ра­хо­вує кіль­кість ро­слин на по­шко­дже­но­му по­лі або йо­го ді­лян­ці на оди­ни­цю пло­щі. А по­тім скла­дає акт огля­ду, де вка­зу­є­ться стан по­сі­вів. Спи­ра­ю­чись на акт огля­ду по­сі­вів, стра­хо­вик скла­дає стра­хо­вий акт,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.