Осо­бли­во­сті стра­ху­ва­н­ня агро­у­гідь-2017

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Що мо­же бу­ти за­стра­хо­ва­но Ози­мі куль­ту­ри (пе­ре­зи­му­ва­н­ня, вро­жай)

в ньо­му вка­зує роз­мір стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня, яке він зо­бов’язу­є­ться спла­ти­ти. Для отри­ма­н­ня стра­хо­вої ви­пла­ти за по­шко­дже­ні по­сі­ви агро­ком­па­нії по­трі­бно на­да­ти в стра­хо­ву ком­па­нію пи­сьмо­ву за­яву на спла­ту стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня, до­від­ку з гід­ро­ме­тео­цен­тру про по­го­дні умо­ви, які скла­ли­ся в ра­йо­ні зна­хо­дже­н­ня по­сі­вів. А якщо стра­хо­вий ви­па­док пов’яза­ний із про­ти­прав­ни­ми ді­я­ми тре­тіх осіб Яро­ві куль­ту­ри (вро­жай)

Ба­га­то­рі­чні на­са­дже­н­ня (ці­на від­нов­ле­н­ня на­са­джень, май­бу­тній уро­жай)

По­же­жа, удар бли­скав­ки; бу­ре­вій, ура­ган, смерч, су­хо­вій; зсув, сель, ла­ви­на; по­вінь, град, зли­ва і три­ва­лі до­щі; при­мо­роз­ки, оже­ле­ди­ця, ви­мер­за­н­ня;

по­су­ха (в то­му чи­слі зи­мо­ва по­су­ха) або зне­во­дне­н­ня на зем­лях, які під­ля­га­ють при­му­со­во­му зро­шен­ню або за­во­днен­ню;

зем­ле­трус, ви­прі­ва­н­ня, ви­мо­ка­н­ня; льо­до­ва кір­ка (при­тер­та);

епі­фі­то­тій­ний роз­ви­ток та роз­мно­же­н­ня хво­роб ро­слин;

про­ти­прав­ні дії тре­тіх осіб і шкі­дни­ків Один рік, за­зви­чай – від по­яви схо­дів до збо­ру вро­жаю Від 2% до 8% стра­хо­вої су­ми 30–70%

Пи­сьмо­ва за­ява про на­мір укла­сти до­го­вір на за­про­по­но­ва­них умо­вах;

акт огля­ду по­сі­вів сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур вста­нов­ле­но­го зраз­ка;

до­від­ка про се­ре­дню вро­жай­ність за остан­ні 3–5 ро­ків;

кар­та-схе­ма або ти­по­вий опис пло­щі по­сі­ву і ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської куль­ту­ри;

те­хно­ло­гі­чна кар­та ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської куль­ту­ри; ін­ші до­ку­мен­ти, в ра­зі по­тре­би, за за­пи­том стра­хо­вої ком­па­нії

Пи­сьмо­ва за­ява на ви­пла­ту стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня; до­від­ка з гід­ро­ме­тео­цен­тру про по­го­дні умо­ви, які скла­ли­ся в ра­йо­ні роз­та­шу­ва­н­ня по­сі­вів. У ра­зі на­ста­н­ня та­ко­го стра­хо­во­го ви­пад­ку, як «про­ти­прав­ні дії тре­тіх осіб», по­трі­бно на­да­ти до­ку­мент, отри­ма­ний від мі­сце­во­го під­роз­ді­лу Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни, що під­твер­джує факт/при­чи­ни/ха­ра­ктер по­шко­джень та об­ста­ви­ни на­ста­н­ня цьо­го стра­хо­во­го ви­пад­ку; на­кла­дні та акти спи­са­н­ня на­сі­н­ня, за­со­бів за­хи­сту ро­слин, мі­не­раль­них до­брив

Про­тя­гом 14 ро­бо­чих днів пі­сля під­пи­са­н­ня стра­хо­ви­ком стра­хо­во­го акта

(під­пал та ін­ше), то зна­до­би­ться про­то­кол, скла­де­ний по­лі­ці­єю, де вка­за­но фа­кти, а та­кож при­чи­ни і ха­ра­ктер по­шко­джень по­лів, де­таль­ні об­ста­ви­ни на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку. Окре­мо стра­хо­ва ком­па­нія про­си­ти­ме на­да­ти на­кла­дні та акти спи­са­н­ня на­сі­н­ня, за­со­бів за­хи­сту ро­слин, мі­не­раль­них до­брив. Це по­трі­бно, аби стра­хо­ва пе­ре­ко­на­ла­ся в то­му, що агро­фір­ма не по­ру­шу­ва­ла те­хно­ло­гію про­це­су ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур, тоб­то ре­тель­но дба­ла про по­сі­ви. Ви­ня­тки в стра­хо­вих до­го­во­рах з агра­рі­я­ми та­кож є. За­зви­чай під­ста­вою для від­мо­ви ком­па­нії у ви­пла­ті мо­же ста­ти не­своє­ча­сне по­ві­дом­ле­н­ня клі­єн­та про на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку. Крім то­го, від­мов­лять тим, хто отри­має пов­не від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків від тре­тіх осіб, вин­них у їх за­по­ді­ян­ні. Є у спи­ску ви­ня­тків та­кож пункт, що га­ран­тує від­мо­ву тим, хто гру­бо по­ру­шив агро­те­хні­чні нор­ми з ви­ро­щу­ва­н­ня за­стра­хо­ва­них сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур.

Тва­ри­ни – теж з по­лі­сом

Окрім аграр­них угідь, стра­хо­ві ком­па­нії про­по­ну­ють за­стра­ху­ва­ти по­го­лів’я мо­ло­чних го­спо­дарств, пта­хо­ферм і сви­но­ферм. Та­кі до­го­во­ри стра­ху­ють ри­зи­ки за­ги­бе­лі, зни­ще­н­ня і втра­ти тва­рин. Роз­мір стра­хо­вої су­ми за­ле­жить від до­мов­ле­но­сті між клі­єн­том і стра­хо­вою ком­па­ні­єю, але, за­зви­чай, вра­хо­вує ба­лан­со­ву, оці­но­чну та рин­ко­ву вар­тість за­стра­хо­ва­них тва­рин. Роз­мір стра­хо­во­го та­ри­фу за­ле­жить від ви­ду тва­рин, роз­мі­ру обра­ної фран­ши­зи, але най­ча­сті­ше пе­ре­бу­ває в ме­жах 1–5% стра­хо­вої су­ми (в се­ре­дньо­му 2,5– 3,5%). Ри­зи­ки, які вклю­ча­ю­ться до по­лі­са стра­ху­ва­н­ня по­го­лів’я, – це по­же­жа, удар бли­скав­ки, ви­бух, сти­хій­ні яви­ща, дії еле­ктри­чно­го стру­му, за­то­пле­н­ня, по­тра­пля­н­ня під транс­порт­ний за­сіб, на­пад ди­ких зві­рів і ди­ких со­бак, укус змій або отруй­них ко­мах, кра­діж­ка, отру­є­н­ня на при­ро­дно­му па­со­ви­щі тра­ва­ми або хі­мі­чни­ми ре­чо­ви­на­ми, асфі­ксія. Пев­на річ, як і в ра­зі з по­сі­ва­ми, стра­хо­вик ви­ма­га­ти­ме ви­чер­пної ін­фор­ма­ції про по­го­лів’я, вклю­ча­ю­чи да­ні про ще­пле­н­ня і спосо­би йо­го утри­ма­н­ня та го­дів­лі. Вар­то пам’ята­ти: стра­хо­ва ком­па­нія за­зви­чай не вва­жає стра­хо­вим ви­пад­ком ви­му­ше­ний за­бій тва­рин за рі­ше­н­ням ор­га­нів вла­ди. Це озна­чає в та­ких ви­пад­ках, що якщо дер­жор­га­ни ви­ма­га­ти­муть ма­со­во­го зни­ще­н­ня по­го­лів’я сви­ней, ура­же­них, на­при­клад, на афри­кан­ську чу­му, то жо­дно­го стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня фер­ма, на жаль, не отри­має.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.