Ін­но­ва­ції у по­лі

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Укра­їн­ські фер­ме­ри все ще за­над­то обе­ре­жно ін­ве­сту­ють в It-рі­ше­н­ня для сво­го бі­зне­су. А да­рем­но. Адже ті агро­ви­ро­бни­ки, що не по­бо­я­ться вкла­да­ти в ін­но­ва­ції сьо­го­дні, вже зав­тра змо­жуть з лег­кі­стю обі­йти кон­ку­рен­тів – на­ро­щу­ва­ти якість і зни­жу­ва­ти ви­тра­ти. Пав­ло Хар­ла­мов

Ви­со­кі те­хно­ло­гії крок за кро­ком за­во­йо­ву­ють сіль­сько­го­спо­дар­ське ви­ро­бни­цтво. Не­зва­жа­ю­чи на кон­се­рва­тизм, агра­рії ро­зу­мі­ють, що зро­ста­н­ня бі­зне­су мо­жли­ве тіль­ки за ра­ху­нок ін­тен­си­фі­ка­ції та ав­то­ма­ти­за­ції ви­ро­бни­цтва, у то­му чи­слі – шля­хом впро­ва­дже­н­ня і за­сто­су­ва­н­ня It-роз­ро­бок. Го­лов­на пе­ре­ва­га smart-те­хно­ло­гій для сіль­го­спви­ро­бни­ків по­ля­гає у то­му, що во­ни да­ють ре­аль­ний ефект, у гро­шах. По­чи­на­ю­чи з ро­сту вро­жай­но­сті до 30-40% і еко­но­мії до 50-60% до­брив і за­кін­чу­ю­чи зни­же­н­ням на 20-25% втрат про­ду­кції та ско­ро­че­н­ням на 10-2% не­про­ду­ктив­них ви­трат (адмі­ні­стра­тив­них, ло­гі­сти­чних і т.д.) – див., на­при­клад, «Гро­ші» від 28.09.2017. При цьо­му It-рі­ше­н­ня до­сту­пні не тіль­ки для ве­ли­ких го­спо­дарств, а й для дрі­бних фер­ме­рів. Адже по­чи­на­ти мо­жна з мі­ні­маль­них вкла­день, на рів­ні 5-10 тис. дол. А вже ра­зом з тим, як ці ін­ве­сти­ції бу­дуть при­но­си­ти пло­ди, мас­шта­бу­ва­ти си­сте­му та збіль­шу­ва­ти гли­би­ну ав­то­ма­ти­за­ції.

На зем­лі та у не­бі

У ро­слин­ни­цтві ви­со­кі те­хно­ло­гії, як пра­ви­ло, асо­ці­ю­ю­ться з тер­мі­ном «то­чне зем­ле­роб­ство». Йде­ться, перш за все, про «ро­зум­ну» оброб­ку по­лів, про ви­ко­ри­ста­н­ня IT при по­сі­ві і зби­ран­ні вро­жаю. Для цих ці­лей агра­рії вже не пер­ший рік ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ють си­сте­ми Gps-мо­ні­то­рин­гу і по­зи­ціо­ну­ва­н­ня, що вста­нов­лю­ю­ться на сіль­сько­го­спо­дар­ській те­хні­ці. Зав­да­н­ня про­сте: ви­бу­ду­ва­ти опти­маль­ний мар­шрут ру­ху тра­кто­ра чи ком­бай­на по по­лю, за­без­пе­чи­ти рів­но­мір­не ора­н­ня, бо­ро­ну­ва­н­ня, вне­се­н­ня до­брив і за­сів. Це, у свою чер­гу, дає еко­но­мію па­ли­ва, хі­мі­ка­тів, по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу. Ну і, зви­чай­но, по­лі­пшу­є­ться якість оброб­ки грун­ту і зни­жу­є­ться не­га­тив­ний вплив зем­ле­роб­ства на грун­ти. При­чо­му для то­го, щоб обла­дна­ти сіль­гос­пте­хні­ку та­кою си­сте­мою, ко­ло­саль­ний бю­джет не по­трі­бен. Ціл­ком ре­аль­но вкла­сти­ся у 1-1,5 тис. дол. на оди­ни­цю те­хні­ки. Все шир­ше за­сто­со­ву­ю­ться в агро­бі­зне­сі без­пі­ло­тні ке­ро­ва­ні апа­ра­ти – дро­ни. Без­пі­ло­тни­ки до­по­ма­га­ють не тіль­ки у ці­ло­му кон­тро­лю­ва­ти по­льо­ві ро­бо­ти, але та­кож до­по­ма­га­ють скла­да­ти і онов­лю­ва­ти кар­ти по­лів, на осно­ві яких фор­му­є­ться най­більш об’єкти­вна ін­фор­ма­ція про стан зе­мель­но­го бан­ку та по­сі­вів. Але цим мо­жли­во­сті IT у ро­слин­ни­цтві не обме­жу­ю­ться. Оскіль­ки сіль­ське го­спо­дар­ство без­по­се­ре­дньо за­ле­жить від клі­ма­ти­чних умов, ве­ли­ку ко­ристь фер­ме­рам при­но­сять рі­зно­ма­ні­тні да­тчи­ки і ска­не­ри. На­при­клад, пор­та­тив­на ме­тео­стан­ція до­по­мо­же ав­то­ма­ти­зу­ва­ти по­лив. Во­на ана­лі­зує нав­ко­ли­шню во­ло­гість і по­дає си­гна­ли на цен­траль­ний пульт управ­лі­н­ня по­ли­вом. За та­ки­ми ко­ман­да­ми від­бу­ва­є­ться за­пуск або зу­пин­ка зро­ше­н­ня, збіль­ше­н­ня або змен­ше­н­ня ін­тен­сив­но­сті по­ли­ву. Ана­лі­за­то­ри грун­ту при­зна­че­ні для ви­мі­рю­ва­н­ня ки­сло­тно­сті та во­ло­го­сті ґрун­тів, що до­зво­ляє до­сяг­ти ра­ціо­наль­но­го вне­се­н­ня до­брив і по­пе­ре­ди­ти за­ги­бель вро­жаю, то­му що да­ле­ко не всі куль­ту­ри мо­жуть ро­сти у на­дмір­но лу­жно­му чи ки­сло­му се­ре­до­ви­щі. На­при­клад, для рі­па­ку опти­маль­на ки­сло­тність грун­ту ста­но­вить ph 6,5 – 6,8, для сої не­об­хі­дна ки­сло­тність мо­же до­ся­га­ти і ph 7,0, а го­рі­хи кра­ще ви­ро­щу­ва­ти при ки­сло­тно­сті від ph 5,3 до ph 6,6. Що ва­жли­во, да­ні з рі­зних да­тчи­ків мо­жуть аку­му­лю­ва­ти­ся на окре­мо­му сер­ве­рі або у «хма­рі», за ці­єю ба­зою да­них мо­жуть ви­бу­до­ву­ва­ти­ся кар­ти до­бри­ва, оброб­ки вро­жаю хі­мі­чно­го за­хи­сту ро­слин або по­ли­ву. І на­віть під­би­ра­ти­ся опти­маль­ні стро­ки зби­ра­н­ня вро­жаю.

Ста­до на кон­тро­лі

Впро­ва­дже­н­ня It-те­хно­ло­гій має ве­ли­че­зне зна­че­н­ня і у тва­рин­ни­цтві. Осо­бли­во вра­хо­ву­ю­чи, що ця га­лузь сіль­сько­го го­спо­дар­ства над­зви­чай­но ре­сур­сно­міс­тка і за ба­га­тьма па­ра­ме­тра­ми більш ри­зи­ко­ва, ніж ро­слин­ни­цтво. Від­по­від­но, збіль­ше­н­ня про­ду­ктив­но­сті тва­рин і зни­же­н­ня ви­ро­бни­чих ви­трат – на­галь­не пи­та­н­ня. Одне з основ­них зав­дань для фер­ме­рів – опти­мі­зу­ва­ти ра­ціон го­ду­ва­н­ня тва­рин і зни­зи­ти їх за­хво­рю­ва­ність. На до­по­мо­гу у цьо­му ви­пад­ку зно­ву при­хо­дять да­тчи­ки, які ден­но і но­щно від­сте­жу­ють стан ху­до­би.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.