Чи ба­га­то да­дуть?

Groshi - - Приватні Інвестиції -

Се­ре­дня рин­ко­ва став­ка за бан­ків­ським вкла­дом у грив­ні в жов­тні-2017 вже ли­ше злег­ка по­кри­ває про­гно­зо­ва­ний рі­вень ін­фля­ції – во­на ста­но­вить ли­ше 13–14% рі­чних. Але це за опти­мі­сти­чно­го роз­кла­ду – якщо ін­декс спо­жив­чих цін не під­ско­чить за під­сум­ка­ми ро­ку до 15–16% (де­таль­но про ін­фля­цію – на стор. 22). І по­ки бан­ки впер­то зни­жу­ють при­бу­тко­вість де­по­зи­тів, вкла­дни­ки роз­мір­ко­ву­ють над аль­тер­на­ти­ва­ми. «Остан­нім ча­сом став­ки в бан­ках не ті­шать. Окрім то­го, мо­є­му бра­то­ві не­що­дав­но в одно­му бан­ку ска­за­ли, що для роз­мі­ще­н­ня де­по­зи­ту він має при­не­сти до­від­ку про до­хо­ди, ви­яв­ля­є­ться, но­ві пра­ви­ла фін­мо­ні­то­рин­гу зму­шу­ють бан­ки ви­вча­ти дже­ре­ла до­хо­дів клі­єн­тів, на­віть тих, хто при­но­сить за­оща­дже­н­ня для роз­мі­ще­н­ня на стро­ко­вий вклад», – роз­по­вів ки­я­нин Ва­ле­рій Тищенко. На дум­ку Ва­ле­рія, аль­тер­на­тив­ним спосо­бом збе­рег­ти на­ко­пи­че­не мо­же ста­ти не­ру­хо­мість, а ще – зо­ло­ті злив­ки. Втім, у будь-яко­му з озву­че­них спосо­бів ін­ве­сту­ва­н­ня є свої пе­ре­ва­ги і ри­зи­ки. Ну а що вкла­ди – чи за­ли­ши­ли­ся на рин­ку в жов­тні-2017 ви­гі­дні про­по­зи­ції?

Стро­ки по­дов­жу­ю­ться

Во­се­ни бан­ки зно­ву пе­ре­гля­ну­ли свої де­по­зи­тні лі­ній­ки. І ось ре­зуль­тат: у де­яких бан­ках вже не зна­йдеш вкла­ди на три мі­ся­ці, є ли­ше на пів­ро­ку і на рік. При­клад – Кре­ді Агрі­коль Банк і Про­кре­дит Банк. А в Укр­сиб­бан­ку ви­рі­ши­ли не зу­пи­ня­ти­ся на до­ся­гну­то­му і за­ли­ши­ли ли­ше вклад на 12 мі­ся­ців, де­по­зи­тних про­по­зи­цій з ін­ши­ми тер­мі­на­ми роз­мі­ще­н­ня не­має. Ще один тренд – збіль­ше­н­ня мі­ні­маль­ної су­ми вкла­ду. На­при­клад, в Укре­ксім­бан­ку бе­руть мі­ні­мум 10 тис. грн., а якщо су­ма біль­ша за 25 тис., то став­ка за вкла­дом ви­ща на 0,3–0,6 в. п. Є й та­кі бан­ки, які на сво­їх сай­тах анон­су­ють одні умо­ви, а в ре­аль­но­сті про­по­ну­ють їх із де­яки­ми за­сте­ре­же­н­ня­ми. На­при­клад, Укр­соц­банк про­по­нує грив­не­вий стро­ко­вий вклад на рік за став­кою 15% рі­чних. Але дрі­бним шри­фтом на сто­рін­ці бан­ку ска­за­но: та­кі умо­ви ли­ше для роз­мі­ще­н­ня вкла­дів он­лайн, вла­сни­ків пен­сій­них карт бан­ку і тих, хто при­не­се 100 тис. грн. Для ре­шти став­ка ниж­ча на 1 в. п. Укра­їн­ський ін­декс ста­вок за де­по­зи­та­ми фі­зо­сіб у грив­ні UIRD за мі­сяць, з 4 ве­ре­сня до 4 жов­тня, змен­шив­ся на 0,29–0,37 в. п. Ін­декс за вкла­да­ми на три мі­ся­ці зни­же­но на 0,29 в. п. – до 13 , 25% рі­чних. А ін­декс за ше­сти­мі­ся­чни­ми де­по­зи­та­ми в грив­ні впав на 0,33 в. п. – до 14,14% рі­чних.

Бан­ки вже над­то жва­во не урі­за­ють при­бу­тко­вість де­по­зи­тів у грив­ні, але за ве­ре­сень став­ки зни­же­но на 0,2–0,3 в. п., до 12–14% рі­чних. Ма­кси­мум, до­сту­пний вкла­дни­ку в жов­тні, – це 17,5%. Стел­ла Ки­ри­чен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.