Всти­гне­мо до хо­ло­дів

Groshi - - Особистий Бюджет -

Зниж­ки три­ва­ють: ди­ле­ри го­то­ві ски­да­ти з по­ча­тко­вої ці­ни ав­то­мо­бі­лів де­ся­тки і на­віть со­тні ти­сяч гри­вень. Пав­ло Хар­ла­мов

Кі­нець мо­дель­но­го ро­ку – близь­кий. То­му ав­то­са­ло­ни ще­дрі. Ди­ле­ри BMW роз­про­да­ють у жов­тні хе­тч­бек 1-ї се­рії за спе­ці­аль­ни­ми ці­на­ми. Вар­тість BMW 116i по­чи­на­є­ться з по­зна­чки 570 тис. грн., а 118i – від 719 тис. грн. Ро­блять зниж­ку на се­дан C-elysee 2016 ро­ку ви­пу­ску і в ав­то­са­ло­нах Citroen. Мі­ні­маль­на ці­на цьо­го ав­то­мо­бі­ля до кін­ця жов­тня ста­но­вить 299 тис. грн., а з ав­то­ма­ти­чною ко­роб­кою пе­ре­дач – 361,5 тис. грн. Honda анон­су­ва­ла старт про­да­жів в Укра­ї­ні де­ся­то­го по­ко­лі­н­ня Civic у ку­зо­ві се­дан. Ав­то з дви­гу­ном об’ємом 1,6 л і по­ту­жні­стю 125 к.с. про­по­ну­є­ться за ці­ною від 22,9 тис. дол. (близь­ко 600 тис. грн). До 31 жов­тня ді­ють зниж­ки на кро­со­вер Hyundai Creta. Роз­мір дис­кон­ту ста­но­вить 30 тис. грн. У під­сум­ку, вар­тість ав­то стар­тує з по­зна­чки 473 тис. грн. у ба­зо­вій ком­пле­кта­ції з 1,6-лі­тро­вим дви­гу­ном і МКПП і до­ся­гає 652 тис. грн. для пов­но­при­ві­дної вер­сії з 2-лі­тро­вим мо­то­ром і АКПП. Ди­ле­ри Lexus обі­ця­ють сма­чні ці­ни на лю­ксо­вий по­за­шля­хо­вик LX. Вер­сія LX450D з 4,5-лі­тро­вим ди­зель­ним дви­гу­ном по­ту­жні­стю 272 к.с. про­по­ну­є­ться за ці­ною від 3,04 млн. грн., що на 165 тис. грн. ниж­че стан­дар­тно­го прай­су. При ку­пів­лі Mitsubishi Pajero Sport мо­жна за­оща­ди­ти до 100 тис. грн., а на ав­то­мо­бі­лі Nissan зниж­ки ко­ли­ва­ю­ться від 18 тис. грн. на се­дан Nissan Sentra і до 174 тис. грн. на кро­со­вер Nissan X-trail. Peugeot про­по­нує в сво­їх ав­то­са­ло­нах спе­ці­аль­ні умо­ви кре­ди­ту­ва­н­ня по­ку­пцям ко­мер­цій­них мо­де­лей Partner, Traveller, Boxer. При по­ча­тко­во­му вне­ску 30-40% на пер­ший рік про­цен­тна став­ка бу­де всьо­го 0,01%. А якщо аванс скла­де 50-60% і ви­ще, то га­си­ти кре­дит, спла­чу­ю­чи 0,01%, мо­жна бу­де два ро­ки. В ав­то­са­ло­нах Renault по­чав­ся роз­про­даж фір­мо­вих ли­тих ди­сків. На­при­клад, для Renault Duster «ли­т­тя» 16-го ра­ді­у­су мо­жна при­дба­ти за 11-12 тис. грн., для Sandero і Logan ком­плект 15-дюй­мо­вих ди­сків обі­йде­ться в 9,5 тис. грн., а для Sandero Stepway вар­тість 16-дюй­мо­вих ли­тих ди­сків скла­де 10 або 11,2 тис. грн. Ім­пор­тер Subaru ого­ло­сив зниж­ки на кро­со­вер Forester. За­ле­жно від ком­пле­кта­ції йо­го вар­тість скла­де від 650 до 979 тис. грн., що на 7-12% ниж­че ре­гу­ляр­ної ці­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.