Ле­га­лі­зу­ють по­бо­ри

Groshi - - Новини -

Де­пу­та­ти все-та­ки схва­ли­ли ме­дре­фор­му. По су­ті, без­ко­штов­ною за­ли­ши­ться тіль­ки екс­тре­на до­по­мо­га. Лі­ку­ва­н­ня хро­ні­чних за­хво­рю­вань і «пла­но­ва» хі­рур­гія пов­ні­стю за­ли­ши­ться за кошт па­ці­єн­тів. Пав­ло Хар­ла­мов

Вер­хов­на Ра­да на за­сі­дан­ні 19 жов­тня прийня­ла у дру­го­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект №6327, який за­пу­скає в Укра­ї­ні ме­ди­чну ре­фор­му. Крім ньо­го, пар­ла­мент під­три­мав у пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект №6604 про змі­ни до бю­дже­тно­го ко­де­ксу, не­об­хі­дні для фі­нан­су­ва­н­ня си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я. Та­кож де­пу­та­ти прийня­ли у ці­ло­му за­ко­но­про­ект №7117, який по­кли­ка­ний сти­му­лю­ва­ти за­лу­че­н­ня у сіль­ську мі­сце­вість ква­лі­фі­ко­ва­них ме­ди­чних фар­ма­цев­ти­чних пра­ців­ни­ків.

Лі­куй­те ре­тель­но

і У ці­ло­му, суть ме­ди­чної ре­фор­ми з мо­мен­ту її пре­зен­та­ції на по­ча­тку лі­та не змі­ни­ла­ся. Ме­дза­кла­ди отри­му­ва­ти­муть фі­нан­су­ва­н­ня не на кой­ко-мі­сця, а на па­ці­єн­тів. Це по­вин­но ство­ри­ти кон­ку­рен­цію між ме­ди­чни­ми уста­но­ва­ми, і сти­му­лю­ва­ти лі­ка­рів на­да­ва­ти які­сне лі­ку­ва­н­ня, то­му що від цьо­го за­ле­жить рі­вень їх зар­плат. При цьо­му па­ці­єн­ти змо­жуть са­мо­стій­но ви­рі­шу­ва­ти, у яко­го фа­хів­ця лі­ку­ва­ти­ся, і ви­би­ра­ти сі­мей­но­го лі­ка­ря. Оскіль­ки у дер­жме­ди­ци­ні від­чу­ва­є­ться най­жор­сто­кі­ший де­фі­цит ка­дрів, мо­жли­вість ви­бо­ру – су­то де­кла­ра­тив­на. Ме­ди­ци­на в Укра­ї­ні ста­не умов­но-без­ко­штов­ною. Дер­жа­ва бу­де пов­ні­стю опла­чу­ва­ти з бю­дже­ту по­слу­ги з на­да­н­ня екс­тре­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги, на­віть ме­ди­чної до­по­мо­ги дру­го­го і тре­тьо­го рів­ня (ви­со­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­ної), а ще па­лі­а­тив­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги, до­по­мо­ги ді­тям до 16 ро­ків, су­про­від ва­гі­тно­сті та по­ло­гів. Для пер­вин­ної ме­ди­ци­ни си­сте­ма дер­жга­ран­тій стар­тує вже з 1 сі­чня 2018 ро­ку. Про­тя­гом 2018-2019 ро­ків ця про­гра­ма по­ета­пно бу­де впро­ва­дже­на і в ін­ших сфе­рах ме­ди­ци­ни, а з 1 сі­чня 2020 ро­ку її пов­но­цін­но роз­гор­нуть на те­ри­то­рії всі­єї кра­ї­ни. Та­кож за ра­ху­нок держ­бю­дже­ту бу­дуть про­во­ди­ти­ся про­гра­ми, спря­мо­ва­ні на за­без­пе­че­н­ня гро­мад­сько­го здо­ров’я, бо­роть­бу з епі­де­мі­я­ми і т.д. Не­за­ле­жним за­мов­ни­ком ме­ди­чних по­слуг (ме­ди­ка­мен­тів – у то­му чи­слі), від­по­від­аль­ним за фі­нан­су­ва­н­ня си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я, ста­не На­ціо­наль­на слу­жба здо­ров’я Укра­ї­ни (НСЗУ). За сло­ва­ми пред­став­ни­ків Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я, її ство­ре­н­ня за­пла­но­ва­но на по­ча­ток 2018 ро­ку. Са­ме НСЗУ ви­ді­ля­ти­ме гро­ші ме­ди­чним уста­но­вам, які укла­дуть з нею до­го­вір.

Вря­ту­ють по Ін­тер­не­ту

Із за­ко­но­про­е­кту, який був спря­мо­ва­ний на дру­ге чи­та­н­ня, ви­клю­чи­ли прин­цип спів­опла­ти, згі­дно з яким за пев­ні по­слу­ги дер­жа­ва зо­бов’яза­ла­ся пла­ти­ти спіль­но з па­ці­єн­та­ми. Тоб­то те­пер опла­та будь-якої ме­ди­чної до­по­мо­ги, яка не вклю­че­на у га­ран­то­ва­ний па­кет, – це тур­бо­та хво­ро­го. Пе­ре­лік та­ри­фів, за яки­ми па­ці­єн­ти опла­тять лі­ку­ва­н­ня зі сво­єї ки­ше­ні, за­твер­дить Ка­бі­нет Мі­ні­стрів пі­сля то­го, як Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я про­ве­де від­по­від­ні роз­ра­хун­ки. Але за по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, на­віть лі­ку­ва­н­ня хо­ле­ци­сти­ту або пан­кре­а­ти­ту мо­же ви­ли­ти­ся у 40-70 тис. грн., а за скла­дні опе­ра­ції на сер­ці до­ве­де­ться ви­кла­сти до 150-200 тис. грн. Втім, та­кі цін­ни­ки існу­ва­ли де-фа­кто і до ре­фор­ми. Тіль­ки во­ни бу­ли не­ле­галь­ни­ми. Крім цьо­го, МОЗ іні­ці­ює за­хо­ди що­до по­лі­пше­н­ня яко­сті ме­ди­ци­ни у ре­гіо­нах і сіль­ській мі­сце­во­сті. Пла­ну­є­ться, що пра­ців­ни­ків ме­ди­чної сфе­ри за­без­пе­чу­ва­ти­муть жи­тлом, слу­жбо­вим транс­пор­том, по­си­лять ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ба­зу по­лі­клі­нік і лі­ка­рень. Пе­ре­дба­ча­є­ться впро­ва­дже­н­ня і роз­ви­ток так зва­ної «еле­ктрон­ної охо­ро­ни здо­ров’я»: те­ле­ме­ди­ци­ни, ви­пи­ски еле­ктрон­них ре­це­птів, ди­стан­цій­ної ді­а­гно­сти­ки. Для цьо­го у ме­д­уста­но­ви за­ку­плять обла­дна­н­ня для пер­вин­но­го об­сте­же­н­ня, пор­та­тив­ні ді­а­гно­сти­чні за­со­би для ди­стан­цій­но­го збо­ру та пе­ре­да­чі ін­фор­ма­ції, мі­ні-ла­бо­ра­то­рії для взя­т­тя ана­лі­зів. Втім, якщо для лег­ких за­хво­рю­вань від­да­ле­на ді­а­гно­сти­ка і лі­ку­ва­н­ня ще допу­сти­мі, то у важ­ких ви­пад­ках та­кий під­хід яв­но не­жит­тє­зда­тний. А з огля­ду на стан ме­ди­ци­ни у ре­гіо­нах Укра­ї­ни і пла­то­спро­мо­жність на­се­ле­н­ня, він і зов­сім ви­да­є­ться фан­та­сти­кою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.