Ре­ві­зо­ри по­вер­та­ю­ться

Groshi - - Новини -

Мо­ра­то­рій на пе­ре­вір­ки бі­зне­су з 2018 ро­ку мо­же бу­ти ска­со­ва­ний. Втім, під­при­єм­ців це вже і не ля­кає, то­му що ре­ві­зо­ри все одно про­дов­жу­ва­ли хо­ди­ти у «го­сті» до бі­зне­су, ігно­ру­ю­чи за­бо­ро­ни. Пав­ло Хар­ла­мов

Мі­ні­стер­ство еко­ном­ро­з­ви­тку і тор­гів­лі іні­ці­ює ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію на пе­ре­вір­ки бі­зне­су у 2018 ро­ці. «Він не по­ви­нен бу­ти про­дов­же­ний на на­сту­пний рік. Очі­ку­є­мо, що ре­фор­ма кон­тро­лю бу­де ру­ха­ти­ся актив­но і в на­сту­пно­му ро­ці по­кра­щи­ться си­ту­а­ція з пе­ре­вір­ка­ми. У то­му чи­слі – за­пра­цює ін­те­гро­ва­на ба­за пе­ре­ві­рок», – за­явив 20 жов­тня 2017 ро­ку пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра МЕРТ Ма­ксим Не­фьо­дов. Та­кож, за йо­го сло­ва­ми, ре­ві­зії бу­дуть про­во­ди­ти­ся на під­ста­ві ри­зик-орі­єн­то­ва­но­го під­хо­ду. Тоб­то кон­тро­ле­ри при­йдуть у пер­шу чер­гу до тих ком­па­ній, в яких ви­яв­ле­ні ті чи ін­ші озна­ки то­го, що во­ни по­ру­шу­ють по­да­тко­ве, тру­до­ве за­ко­но­дав­ство, са­ні­тар­ні нор­ми і т. д. «Зав­дя­ки цьо­му бі­знес отри­має від­кри­ту ін­фор­ма­цію про те, хто при­хо­дить з пе­ре­вір­кою і які її ре­зуль­та­ти. За­раз ця ін­фор­ма­ція у ту­ма­ні», – по­яснює Не­фьо­дов. Але не­зва­жа­ю­чи на те що ри­зи­ко­рі­єн­то­ва­на си­сте­ма фор­маль­но бу­ла вве­де­на ще у ли­сто­па­ді 2016 ро­ку (за­кон 1726-VIII), а кри­те­рії, за яки­ми по­вин­на про­во­ди­ти­ся оцін­ка сту­пе­ня ри­зи­ку суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, за­твер­дже­ні по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів № 384 від 31 трав­ня 2017 ро­ку, пе­ре­ві­ря­ю­чі цих ви­мог до цьо­го ча­су не над­то до­три­му­ва­ли­ся. Крім то­го, мо­ра­то­рій на пе­ре­вір­ки, який фор­маль­но діє до 2018 ро­ку, з по­ча­тку 2017 ро­ку де-фа­кто ска­со­ва­ний. З-під йо­го дії ви­ве­де­ні прак-

ствер­джу­є­ться у по­ві­дом­лен­ні, ко­шти пе­ре­ра­хо­ву­ва­ли­ся на агент­ський бан­ків­ський ра­ху­нок в Аль­фа-бан­ку, а пі­сля – на ра­хун­ки в офшо­рах. ти­чно всі кон­тро­лю­ю­чі та на­гля­до­ві стру­кту­ри (ДФС, Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет, Держ­фі­нін­спе­кція, Держ­слу­жба з пи­тань пра­ці, Держ­спо­жив­слу­жба і т. д.). А з по­за­пла­но­вою пе­ре­вір­кою до під­при­єм­ця мо­же за­ві­та­ти і зов­сім будь-яка дер­жав­на стру­кту­ра, якщо на дію бі­зне­сме­на або ком­па­нії на­ді­йде скар­га. Скар­ги не­рід­ко ін­спі­ру­ю­ться са­ми­ми пе­ре­ві­ря­ю­чи­ми – ця пра­кти­ка ста­ла за остан­ні па­ру ро­ків по­всю­дною. У то­му чи­слі – по так зва­ним «тру­до­вим» пе­ре­вір­кам, то­му що по ним пе­ред­ба­че­ні гі­гант­ських роз­мі­рів штра­фні сан­кції. Крім усьо­го ін­шо­го, у під­ві­ше­но­му ста­ні зна­хо­ди­ться пи­та­н­ня про ство­ре­н­ня Слу­жби фі­нан­со­вих роз­слі­ду­вань. Хо­ча пред­став­ни­ки Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів ще на­ве­сні за­пев­ня­ли, що від­по­від­ний за­ко­но­про­ект бу­де прийня­тий во­се­ни 2017 ро­ку. При цьо­му лі­кві­до­ва­на по­да­тко­ва мі­лі­ція про­дов­жує ви­кру­чу­ва­ти ру­ки бі­зне­су. І якщо Слу­жбі фін­роз­слі­ду­вань до кін­ця ро­ку не да­дуть «зе­ле­не сві­тло», на­їзди з бо­ку по­да­тко­вих мі­лі­ціо­не­рів про­дов­жа­ться і у 2018 ро­ці. «Гро­ші» про­дов­жу­ють сте­жи­ти за си­ту­а­ці­єю з пе­ре­вір­ка­ми бі­зне­су.

зня­т­тя де­пу­тат­ської не­до­тор­кан­но­сті. І ще Ра­да не всти­гла роз­гля­ну­ти у пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект про держ­бю­джет-2018.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.