Курс єв­ро/до­лар на мі­жна­ро­дно­му рин­ку

Groshi - - Новини -

1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15

1,14 09/10 10 11 12 13 16 17 18 19 20 На мі­цність єв­ро­пей­ську ва­лю­ту ви­про­бо­ву­ють новини з Іспа­нії, де роз­па­ли­ли­ся не­аби­які при­стра­сті нав­ко­ло під­сум­ків і на­слід­ків ре­фе­рен­ду­му про не­за­ле­жність Ка­та­ло­нії. Пі­сля зір­ва­но­го іспан­ською по­лі­ці­єю 1 жов­тня ре­фе­рен­ду­му про не­за­ле­жність Ка­та­ло­нії вла­да Іспа­нії по­бо­ю­є­ться, що гла­ва же­не­ра­лі­те­ту Ка­та­ло­нії Кар­лес Пуч­де­мон ого­ло­сить про не­за­ле­жність ре­гіо­ну. 17 жов­тня кон­сти­ту­цій­ний суд Іспа­нії ану­лю­вав прийня­тий ка­та­лон­ською вла­дою за­кон, який пе­ред­ба­чав про­ве­де­н­ня в Ка­та­ло­нії ре­фе­рен­ду­му. Уряд не­за­ба­ром має на­мір за­сто­су­ва­ти 155-ту ста­т­тю кон­сти­ту­ції Іспа­нії, яка по­зба­вить вла­ду Ка­та­ло­нії пов­но­ва­жень. Пред­став­ни­ки ЄС де­мон­стру­ють одно­стай­ність у під­трим­ці ці­лі­сно­сті Іспа­нії. Ти­сне на єв­ро­пей­ську ва­лю­ту і Brexit, втім, си­ту­а­ція де­що по­кра­щи­ла­ся пі­сля за­яви прем’єр-мі­ні­стра Ве­ли­ко­бри­та­нії Те­ре­зи Мей про те, що її кра­ї­на пов­ною мі­рою ви­ко­нає свої фі­нан­со­ві зо­бов’яза­н­ня пе­ред ЄС. Впли­ну­ти на не­по­ру­шність єв­ро в жов­тні не змо­гло на­віть зро­ста­н­ня аме­ри­кан­сько­го до­ла­ра до біль­шо­сті сві­то­вих ва­лют, яке ста­ло­ся зав­дя­ки утвер­джен­ню бю­дже­ту США Се­на­том і в очі­ку­ван­ні рі­ше­н­ня про те, хто ста­не но­вим гла­вою ФРС. Мі­цність в умо­вах та­ких хви­лю­вань єв­ро­пей­ської ва­лю­ти до­по­ма­гає три­ма­ти по­лі­ти­ка ЄЦБ, яку той має на­мір про­во­ди­ти до сі­чня-2018. Як не­що­дав­но під­твер­див гла­ва ЄЦБ Ма­ріо Дра­гі, цен­тро­банк й да­лі ви­ку­по­ву­ва­ти­ме акти­ви до тих пір, по­ки не по­ба­чить стій­ко­го по­лі­пше­н­ня ін­фля­цій­них очі­ку­вань. Втім, за сло­ва­ми Дра­гі, від­со­тко­ві став­ки за­ли­ша­ться на по­то­чних рів­нях ще три­ва­лий час пі­сля за­вер­ше­н­ня про­гра­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.