Облік за но­ви­ми пра­ви­ла­ми

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

На по­ча­тку жов­тня Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла по­прав­ки до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про бух­гал­тер­ський облік та фі­нан­со­ву зві­тність в Укра­ї­ні», які на­бе­руть чин­но­сті з 1 сі­чня 2018 ро­ку. Що не­суть ці по­прав­ки? По-пер­ше, згі­дно зі змі­не­ним за­ко­ном за­про­ва­джу­є­ться еле­ктрон­ний фор­мат по­да­н­ня зві­тно­сті та роз­ши­рю­є­ться сфе­ра обов’яз­ко­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня між­на­ро­дних стан­дар­тів фі­нан­со­вої зві­тно­сті (МСФЗ). Те­пер МСФЗ зо­бов’яза­ні за­сто­со­ву­ва­ти під­при­єм­ства, що ста­нов­лять су­спіль­ний ін­те­рес, пу­блі­чні акціо­нер­ні то­ва­ри­ства, під­при­єм­ства, які ве­дуть ді­яль­ність з ви­до­бу­тку ко­ри­сних ко­па­лин за­галь­но­дер­жав­но­го зна­че­н­ня. Під­при­єм­ства, що ста­нов­лять су­спіль­ний ін­те­рес – но­ва ка­те­го­рія. До них на­ле­жать емі­тен­ти цін­них па­пе­рів, які допу­ще­ні до бір­жо­вих тор­гів, бан­ки, стра­хо­ви­ки, не­дер­жав­ні пен­сій­ні фон­ди, ве­ли­кі ком­па­нії. У свою чер­гу під ве­ли­ки­ми ма­ю­ться на ува­зі ті, в яких ба­лан­со­ва вар­тість акти­вів пе­ре­ви­щує 20 млн. єв­ро, чи­стий до­хід від ре­а­лі­за­ції про­ду­кції по­над 40 млн. єв­ро, а се­ре­дня чи­сель­ність пра­ців­ни­ків по­над 250 осіб. Ре­шта під­при­ємств, вклю­ча­ю­чи бю­дже­тні уста­но­ви, ви­ко­ри­сто­ву­ють на­ціо­наль­ні стан­дар­ти бу­хо­блі­ку, які ма­ють бу­ти при­ве­де­ні у від­по­від­ність з МСФЗ і за­ко­но­дав­ством ЄС. Пер­шим зві­тним пе­рі­о­дом, за який бі­знес по­да­ва­ти­ме фін­зві­тність за МСФЗ в еле­ктрон­ній фор­мі, ста­не 2019 рік. По-дру­ге, згі­дно з на­яв­ною в ЄС пра­кти­кою, за­про­ва­джу­є­ться по­діл під­при­ємств на мі­кро-, ма­лі, се­ре­дні та ве­ли­кі. Кри­те­рії роз­по­ді­лу – вар­тість чи­стих акти­вів, роз­мір чи­сто­го до­хо­ду і кіль­кість пра­ців­ни­ків. Пра­кти­чне зна­че­н­ня та­кої гра­да­ції під­при­ємств по­ля­гає, зокре­ма, в то­му, що ве­ли­кі зо­бов’яза­ні за­сто­со­ву­ва­ти МСФЗ. Ма­лі та мі­кро­під­при­єм­ства звіль­ня­ю­ться від по­да­н­ня зві­ту про управ­лі­н­ня. При­чо­му, цей звіт та­кож є но­ва­ці­єю за­ко­ну про бу­хо­блік. Він мі­стить фі­нан­со­ву та не­фі­нан­со­ву ін­фор­ма­цію, яка ха­ра­кте­ри­зує стан і пер­спе­кти­ви роз­ви­тку під­при­єм­ства, а та­кож роз­кри­ває основ­ні ри­зи­ки в йо­го ді­яль­но­сті. Звіт про управ­лі­н­ня по­да­є­ться ра­зом із фі­нан­со­вою зві­тні­стю. Се­ре­дні під­при­єм­ства ма­ють пра­во не від­обра­жа­ти в зві­ті про управ­лі­н­ня не­фі­нан­со­ву ін­фор­ма­цію. По-тре­тє, вво­ди­ться обов’язок всіх під­при­ємств роз­кри­ва­ти фін­зві­тність у ви­гля­ді до­сту­пу до пу­блі­чної ін­фор­ма­ції (тоб­то за за­пи­том бу­дья­кої осо­би), а та­кож «за­без­пе­чу­ва­ти до­сту­пність фі­нан­со­вої зві­тно­сті для озна­йом­ле­н­ня фі­зи­чних та юри­ди­чних осіб за мі­сце­зна­хо­дже­н­ням під­при­єм­ства». Від­те­пер пря­мо вка­за­но, що фін­зві­тність під­при­ємств не є ко­мер­цій­ною та­єм­ни­цею, кон­фі­ден­цій­ною ін­фор­ма­ці­єю, ін­фор­ма­ці­єю з обме­же­ним до­сту­пом, і на неї не по­ши­рю­є­ться за­бо­ро­на що­до по­ши­ре­н­ня ста­ти­сти­чних да­них. Окрім цьо­го, ве­ли­кі і се­ре­дні під­при­єм­ства, під­при­єм­ства, що ста­нов­лять су­спіль­ний ін­те­рес, а та­кож фі­н­уста­но­ви в обов’яз­ко­во­му по­ряд­ку опри­лю­дню­ва­ти­муть на сво­є­му сай­ті в пов­но­му об­ся­зі рі­чну фін­зві­тність ра­зом з ау­ди­тор­ським ви­снов­ком. По-че­твер­те, по­си­лю­ю­ться ви­мо­ги до ка­дро­вої ор­га­ні­за­ції ве­де­н­ня бу­хо­блі­ку. Зокре­ма, для під­при­ємств, що ста­нов­лять су­спіль­ний ін­те­рес, те­пер обов’яз­ко­во ма­ти бух­гал­тер­ську слу­жбу з го­лов­ним бух­гал­те­ром, до скла­ду якої вхо­дить не менш ніж три осо­би. У го­лов­но­го бух­гал­те­ра має бу­ти ви­ща еко­но­мі­чна осві­та, стаж ро­бо­ти у сфе­рі фі­нан­сів, бу­хо­блі­ку та опо­да­тку­ва­н­ня не менш як три ро­ки. При цьо­му він не мо­же ма­ти не­по­га­ше­ні су­ди­мо­сті за зло­чи­ни про­ти вла­сно­сті та зло­чи­ни у сфе­рі го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті. По-п’яте, змі­не­ний за­кон про бу­хо­блік від­бив на­пра­цьо­ва­ний су­до­вою пра­кти­кою в по­да­тко­вих су­пе­ре­чках під­хід до пер­вин­них до­ку­мен­тів. Зокре­ма, за­крі­пле­но по­ло­же­н­ня, згі­дно з яким не­істо­тні не­до­лі­ки в до­ку­мен­тах, що мі­стять ві­до­мо­сті про го­спо­дар­ську опе­ра­цію, не є під­ста­вою для ви­зна­н­ня опе­ра­ції не­дій­сною. Але за умо­ви, що та­кі не­до­лі­ки не пе­ре­шко­джа­ють мо­жли­во­сті іден­ти­фі­ку­ва­ти осо­бу, яка в ній бра­ла участь, а та­кож за умо­ви, що до­ку­мент мі­стить ві­до­мо­сті про да­ту йо­го скла­да­н­ня, на­зву під­при­єм­ства, від іме­ні яко­го йо­го скла­де­но, про зміст і об­сяг го­спо­дар­ської опе­ра­ції.

Га­ли­на Мель­ник, юрист юри­ди­чної фір­ми «Ілья­шев і Пар­тне­ри» – про клю­чо­ві но­ва­ції за­ко­ну про бу­хо­блік.

Но­ві нор­ми за­ко­ну про бу­хо­блік на­бе­руть чин­но­сті з сі­чня 2018 ро­ку. Во­ни роз­ши­рять сфе­ру за­сто­су­ва­н­ня МСФЗ та за­га­лом по­си­лять ви­мо­ги до облі­ку на під­при­єм­ствах

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.