Отруєння в за­кла­дах гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня – як ді­я­ти?

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

За­пи­та­н­ня чи­та­ча.

Так, справ­ді, за­кон за­хи­щає пра­ва по­тер­пі­лих клі­єн­тів ре­сто­ра­нів. Якщо від­ві­ду­вач ре­сто­ра­ну звер­тав­ся за ме­ди­чною до­по­мо­гою, він має пра­во на пов­не від­шко­ду­ва­н­ня пов’яза­них із цим зби­тків. «Та­ке пра­во спо­жи­ва­ча ре­гла­мен­ту­є­ться пун­кта­ми 2.7 та 3.7 на­ка­зу Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­ки з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Укра­ї­ни від 24.07.2002 № 219 «Про за­твер­дже­н­ня Пра­вил ро­бо­ти за­кла­дів (під­при­ємств) ре­сто­ран­но­го го­спо­дар­ства», – роз­по­від­ає Яро­сла­ва Бор­ка, юрист ЮК «Волхв». Для отри­ма­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня зна­до­бля­ться кви­тан­ції, че­ки та ін­ші пла­ті­жні до­ку­мен­ти, а та­кож ін­ші до­ка­зи про­ви­ни ре­сто­ра­ну – на­прав­ле­н­ня лі­ка­ря та рецепти. З ци­ми до­ку­мен­та­ми клі­єн­ту по­трі­бно звер­ну­ти­ся до ре­сто­ра­ну. Окрім то­го, спо­жи­вач має пра­во звер­ну­ти­ся до Дер­жав­ної слу­жби з пи­тань без­пе­ки хар­чо­вих про­ду­ктів і за­хи­сту спо­жи­ва­чів. Ця слу­жба пе­ре­ві­ряє до­три­ма­н­ня за­ко­но­дав­ства про за­хист прав спо­жи­ва­чів ре­сто­ра­на­ми та ін­ши­ми за­кла­да­ми сфе­ри тор­гів­лі і по­слуг. Якщо ста­ло­ся по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства, держ­слу­жба за­йма­є­ться стя­гне­н­ням, а та­кож пе­ре­дає пра­во­охо­рон­ним ор­га­нам ма­те­рі­а­ли пе­ре­ві­рок на дії осіб, що мі­стять озна­ки кри­мі­наль­но­го зло­чи­ну. По­ві­до­мив­ши ре­сто­ран про звер­не­н­ня до ці­єї слу­жби, мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти на отри­ма­н­ня на­ле­жної ком­пен­са­ції без осо­бли­вих скла­дно­щів. Звер­та­ти­ся до ре­сто­ра­ну мо­жна ві­дра­зу пі­сля оду­жа­н­ня і/або го­спі­та­лі­за­ції, якщо во­на бу­ла. А до Держ­слу­жби зі прав спо­жи­ва­ча – про­тя­гом двох ти­жнів. До­во­ди­ти ре­сто­ра­ну, що отруєння – це їхня про­ви­на, не по­трі­бно бу­де, якщо гра­мо­тно скла­сти звер­не­н­ня, скар­гу і до­кла­сти че­ки. А якщо пе­ре­ра­хо­ва­ний ал­го­ритм дій не до­по­міг ком­пен­су­ва­ти зби­тки спо­жи­ва­ча, йо­му за­ли­ша­є­ться ли­ше звер­ну­ти­ся до су­ду, згі­дно з Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни та стат­тею 22 ЗУ «Про за­хист прав спо­жи­ва­чів». «У та­ко­му ра­зі по­трі­бно звер­та­ти­ся з по­зов­ною за­явою про за­хист прав спо­жи­ва­ча, стя­гне­н­ня ко­штів май­но­вої та мо­раль­ної шко­ди. Вар­то пам’ята­ти, що спо­жи­ва­чі звіль­ня­ю­ться від спла­ти су­до­во­го збо­ру за по­зо­ва­ми, пов’яза­ни­ми з по­ру­ше­н­ням їхніх прав, а по­зов­на дав­ни­на звер­не­н­ня до су­ду з та­ки­ми ви­мо­га­ми ста­но­вить один рік», – по­яснює Яро­сла­ва Бор­ка.

Якщо вна­слі­док від­ві­ду­ва­н­ня ре­сто­ра­ну отри­ма­но отруєння, чи мо­же по­тер­пі­лий роз­ра­хо­ву­ва­ти на ком­пен­са­цію? Що са­ме по­трі­бно зро­би­ти? Ми­ко­ла, Ки­їв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.