Valpolicella справ­ляє вра­же­н­ня

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

Ди­ре­ктор Кон­сор­ці­у­му із за­хи­сту вин Валь­по­лі­чел­ли Оль­га Бус­сі­нел­ло – про ле­ген­дар­ні чер­во­ні ви­на ре­гіо­ну Valpolicella, а та­кож про се­кре­ти іта­лій­ських ви­но­ро­бів.

– Є та­ка дум­ка, що ду­шу ви­ну дає мі­сце зро­ста­н­ня і сорт ви­но­гра­ду. У чо­му се­крет Валь­по­лі­чел­ли?

– Ре­гіон Валь­по­лі­чел­ла – осо­бли­вий. Це – ви­зна­ний ви­но­ро­бний ре­гіон на пів­но­чі Іта­лії в обла­сті Ве­не­то, йо­го сер­це – Ве­ро­на. Тут, у цій мі­сце­во­сті, ви­ро­щу­ють і бі­лий ви­но­град, але Валь­по­лі­чел­ла – це са­ме су­ку­пність місць, де ви­ро­щу­є­ться чер­во­ний ви­но­град і ви­ро­бля­ю­ться чу­до­ві чер­во­ні ви­на. Во­ни всі з ха­ра­кте­ром і сво­єю ро­дзин­кою. Є сор­ти ви­но­гра­ду, які зро­ста­ють ли­ше у Валь­по­лі­чел­лі, то­му тіль­ки ми мо­же­мо ви­ро­бля­ти ті ви­на, ко­трі пред­став­ля­є­мо. Основ­ни­ми сор­та­ми є Кор­ві­на, Кор­ві­но­не і Рон­ді­нел­ла. У не­ве­ли­ких кіль­ко­стях (до 25% ра­зом) та­кож мо­жуть бу­ти при­су­тні сор­ти ви­но­гра­ду Мо­лі­на­ра, Не­гра­ра, Фор­се­лі­на. І з одно­го й то­го са­мо­го на­бо­ру сор­тів ви­но­гра­ду ви­хо­дить чо­ти­ри рі­зних ви­на – кла­си­чна Valpolicella DOC, фан­та­сти­чно по­ту­жне Amarone, де­сер­тне Recioto, а та­кож Ripasso. Осо­бли­во­сті клі­ма­ту, який від­зна­ча­ють у Валь­по­лі­чел­лі, та­кі, що на ньо­го впли­ва­ють най­біль­ше в Іта­лії озе­ро Гар­да і Аль­пи, які за­ту­ля­ють до­ли­ну від хо­ло­дних ві­трів з пів­но­чі. Ще впли­ва­ють ру­ки ви­но­гра­да­рів – тут обме­жу­ють вро­жай­ність ви­но­гра­ду, а збір грон від­бу­ва­є­ться ли­ше вру­чну, чим Валь­по­лі­чел­ла від­рі­зня­є­ться від ба­га­тьох ін­ших ре­гіо­нів. За пер­фе­кціо­нізм до­во­ди­ться пла­ти­ти: тут ви­ро­бля­є­ться мен­ше ви­на, ніж в ін­ших ре­гіо­нах. Ли­ше близь­ко ші­ст­де­ся­ти міль­йо­нів пля­шок ви­ро­бля­є­ться в ре­гіо­ні Валь­по­лі­чел­ла з ви­но­гра­ду, що зро­стає на 8 ти­ся­чах ге­кта­рів.

– Ви зга­ду­ва­ли про ви­на Amarone та Recioto, чо­му їх на­зи­ва­ють ле­ген­дар­ни­ми та осо­бли­ви­ми?

– З 60 міль­йо­нів пля­шок вин Valpolicella ли­ше близь­ко три­над­ця­ти міль­йо­нів при­па­да­ють на Amarone та Recioto. Це ду­же скла­дні у ви­ро­бни­цтві ви­на. Для їх ви­го­тов­ле­н­ня ви­но­град спо­ча­тку зби­ра­ють, а по­тім підв’ялю­ють, щоб під­ви­щи­ти вміст цукру в со­ку ягід. Тоб­то і Amarone, і Recioto ви­ро­бля­ю­ться з ро­дзин­ко­ва­но­го при­ро­дним чи­ном ви­но­гра­ду. У Recioto час­тка при­ро­дної со­ло­до­щі за­ли­ша­є­ться, то­му ви­но ви­хо­дить де­сер­тним. В Amarone ви­но­гра­дний цу­кор пе­ре­тво­рю­є­ться на ети­ло­вий спирт ціл­ком, що дає змо­гу ство­ри­ти по­ту­жне, гли­бо­ке ви­но із ви­ра­зни­ми то­на­ми фру­ктів. Ми пи­ша­є­мо­ся тим, що у ви­на Valpolicella вкла­де­но ве­ли­че­зну пра­цю і тра­ди­ції. Ми ді­ли­мо­ся ці­єю гор­ді­стю – ко­жна пля­шка в яко­мусь сен­сі уні­каль­на, їх ви­ро­бля­є­ться не­ба­га­то. На­при­клад, Recioto ви­ро­бля­є­ться тіль­ки з най­кра­що­го ви­но­гра­ду, то­му на при­лав­ки вин­них бу­ті­ків по всьо­му сві­ті що­рі­чно по­тра­пляє ли­ше пів­міль­йо­на пля­шок. Тоб­то менш ніж 1% то­го, що ви­ро­бля­є­ться в ре­гіо­ні Валь­по­лі­чел­ла.

– А що со­бою яв­ля­ють Валь­по­лі­чел­ла DOC і Ripasso?

– Valpolicella DOC – ці­ка­ве, кла­си­чне чер­во­не ви­но, теж зро­бле­не із зі­бра­но­го вру­чну ви­но­гра­ду. Ripasso об’єд­нує в со­бі всі на­пів­то­ни пе­ре­ра­хо­ва­них ве­рон­ських чер­во­них вин. Осо­бли­вість йо­го ви­ро­бни­цтва в то­му, що до кла­си­чно­го Valpolicella до­да­ють ви­чав­ки підв’яле­но­го ви­но­гра­ду, які ви­хо­дять пі­сля ви­роб ни­цтва Recioto або Amarone. В ре­зуль­та­ті бро­ді­н­ня по­нов­лю­є­ться, і на­ро­джу­є­ться ду­же ці­ка­ве ви­но. Во­но так са­мо еле­ган­тне, як і Valpolicella DOC, але більш ім­пуль­сив­не та енер­гій­не, як і Amarone.

– Яка їжа має аси­сту­ва­ти ви­нам Валь­по­лі­чел­ла?

– Для Amarone хо­ро­шою ком­па­ні­єю бу­де м’ясо, а та­кож зрі­лі си­ри. Recioto – це для де­сер­ту, для не­ква­пли­вої бе­сі­ди пі­сля за­кін­че­н­ня за­сті­л­ля. Valpolicella DOC і Ripasso – для рі­зно­ма­ні­тно­го се­ред­зем­но­мор­сько­го сто­лу.

– Хто ви­го­тов­ляє ви­на Valpolicella? Ве­ли­кі го­спо­дар­ства? Не­ве­ли­кі фер­ми? Ті, хто й ви­ро­щує ви­но­град, або йо­го по­ста­ча­ють на ви­но­ро­бні для подаль­шої пе­ре­роб­ки?

– У ре­гіо­ні є ба­га­то ва­рі­ан­тів. Є ма­лень­кі го­спо­дар­ства, які зби­ра­ють ви­но­град, від­прав­ля­ють на якусь ви­но­ро­бню, де вже ро­блять ви­но. Є го­спо­дар­ства, які за­йма­ю­ться всім лан­цюж­ком – від ви­но­гра­дни­ку до роз­ли­ву в пля­шки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.