Два кро­ки до лю­кса

Groshi - - Спеціальний Випуск -

За­бу­дов­ни­ки на­по­ле­гли­во на­ма­га­ю­ться про­ве­сти ме­жу між но­во­бу­до­ва­ми бі­знес-кла­су і до­сту­пним жи­тлом, по­ясню­ю­чи по­ку­пцям, що во­ни не да­рем­но пла­тять за квар­ти­ри вдві­чі-втри­чі біль­шу ці­ну. Але ча­сто при­став­ка «бі­знес» – не біль­ше ніж кра­си­вий фа­сад, за яким хо­ва­є­ться той же ком­форт-клас ли­ше з не­ве­ли­ки­ми по­лі­пше­н­ня­ми. Пав­ло Хар­ла­мов

Жи­тло бі­знес-кла­су бу­ло і за­ли­ша­є­ться аль­тер­на­ти­вою для тих, хто не ба­чить сен­су пе­ре­пла­чу­ва­ти за пре­мі­ум, але при цьо­му хо­че ку­пи­ти квар­ти­ру, яка бу­де по­збав­ле­на не­до­лі­ків, вла­сти­вих бю­дже­тним но­во­бу­до­вам (див. стор. 38). Що­прав­да, ана­лі­ти­ки рин­ку не­ру­хо­мо­сті вва­жа­ють, що по­ки ще не най­кра­щий мо­мент, щоб вкла­да­ти­ся у більш до­ро­ге жи­тло. Не­зва­жа­ю­чи на те що за да­ни­ми ком­па­нії UTG з 2016 ро­ку ці­на ква­дра­тно­го ме­тру у бі­знес-кла­сі зро­сла на 10%, є про­гно­зи про­ти­ле­жно­го змі­сту. Де­які ек­спер­ти ствер­джу­ють, що десь че­рез пів­ро­ку-рік ці­ни від­ко­тя­ться на­стіль­ки ж, або на­віть біль­ше (див. стор. 26). Втім, де­ве­ло­пе­ри і за­раз не­рід­ко ви­став­ля­ють хо­ро­ші цін­ни­ки на квар­ти­ри бі­знес-кла­су, осо­бли­во на ран­ніх ета­пах бу­дів­ни­цтва. То­му, якщо об’єкт і за­бу­дов­ник за­слу­го­ву­ють до­ві­ри, а ці­на дій­сно «сма­чна» – вар­то за­ду­ма­ти­ся про по­ку­пку.

Ба­га­та сто­ли­ця

Во­че­видь, що за кіль­кі­стю об’єктів бі­знес-кла­су лі­ди­рує Ки­їв. Згі­дно з ба­зою но­во­бу­дов ре­сур­су lun.ua, у сто­ли­ці бу­ду­є­ться не мен­ше 60 об’єктів, які зда­дуть у най­ближ­чі 2-3 ро­ки. При цьо­му роз­кид цін – ко­ло­саль­ний. Від 20, а іно­ді і 17 тис. грн. за ква­дра­тний метр, і аж до 40-50 тис. грн. за «ква­драт». При­чо­му ве­ли­кий вплив на ці­ну ма­ють не тіль­ки і не стіль­ки ха­ра­кте­ри­сти­ки жи­тло­во­го ком­пле­ксу (про це – ниж­че), а йо­го роз­та­шу­ва­н­ня. На­при­клад, най­при­ва­бли­ві­ші ці­ни на бі­знес у тих ЖК, які зна­хо­дя­ться десь у ра­йо­ні По­лі­те­хні­чно­го ін­сти­ту­ту, Шу­ляв­ській, на Обо­ло­ні, або на по­ча­тку Хар­ків­сько­го ма­си­ву, не­да­ле­ко від узбе­реж­жя Дні­пра. Чим ближ­че до ді­ло­во­го цен­тру Ки­є­ва – тим до­рож­че. Гра­ни­чна вар­тість ква­дра­тно­го ме­тра у сто­ли­чно­му бі­знес-кла­сі спо­сте­рі­га­є­ться у тих об’єктах, які роз­та­шу­ва­ли­ся на Пе­чер­ську, По­до­лі або у пі­шо­хі­дній до­сту­пно­сті від пло­щі Льва Тол­сто­го і Хре­ща­ти­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.