Свя­то для ін­ве­сто­ра

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Бу­ді­вель­ні ком­па­нії пе­ре­ко­ну­ють нас у то­му, що ці­ни на пер­вин­ну нерухомість до­ся­гли сво­єї ни­жньої ме­жі і де­шев­ше «ква­дра­ти» вже не бу­дуть. У прин­ци­пі, це не­да­ле­ко від прав­ди, то­му що вар­тість ква­дра­тно­го ме­тра у жи­тло­вих ком­пле­ксах еко­ном- і ком­форт-кла­су вже близь­ко ро­ку май­же не змі­ню­є­ться. І про­гно­зи на най­ближ­че май­бу­тнє до­сить опти­мі­сти­чні: якщо в еко­но­мі­ці і на ва­лю­тно­му рин­ку не бу­де по­тря­сінь, як мі­ні­мум до се­ре­ди­ни 2018 ро­ку бю­дже­тне жи­тло не по­до­рож­чає, але й не по­де­шев­шає (див. стр. 26). «Не по­де­шев­шає» – то­му що мар­жи­наль­ність цьо­го бі­зне­су і так зни­зи­ла­ся гра­ни­чно. Подаль­ше зде­шев­ле­н­ня мо­жли­во хі­ба що за умо­ви різ­ко­го ско­ро­че­н­ня ви­трат за­бу­дов­ни­ків на ко­ру­пцій­ні пла­те­жі і рі­зно­ма­ні­тні від­ра­ху­ва­н­ня на ко­ристь

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.