Кар­та, від­со­тки, зниж­ки

Groshi - - Управляємо Фінансами -

Во­се­ни-2017 близь­ко 20 бан­ків в Укра­ї­ні про­по­ну­ють кре­ди­тні кар­ти з лі­мі­том. За­ма­ню­ють клі­єн­тів піль­го­вим пе­рі­о­дом і по­вер­не­н­ням час­тки ви­тра­че­них ко­штів – кеш­бе­ком. Чим ще ці­ка­ві кре­ди­тки? На­та­лія Бо­гу­та

Де­да­лі ча­сті­ше бан­ки про­по­ну­ють клі­єн­там офор­ми­ти кар­ту з кре­ди­тним лі­мі­том. Не­на­че й не бу­ло кри­зи 2014–2015 ро­ків. «За ве­ре­сень-жов­тень ме­ні те­ле­фо­ну­ва­ли з трьох бан­ків. Про­по­ну­ють або кре­дит го­тів­кою, або кре­ди­тну кар­ту з лі­мі­том. Я всім ска­зав, що по­ду­маю про це, адже до­сі ні­ко­ли не ко­ри­сту­вав­ся жо­дни­ми по­зи­ка­ми. По­трі­бно вив­чи­ти умо­ви, ра­птом щось і пі­ді­йде», – мір­кує ки­їв­ський під­при­є­мець Ан­дрій Сли­ва. На йо­го дум­ку, кре­ди­тна кар­та – ці­ка­вий спо­сіб збіль­ши­ти на час кіль­кість гро­шей «у га­ман­ці». Хо­ча, як з’ясу­ва­ли «Гро­ші», мі­ну­сів у та­ко­го спосо­бу отри­ма­ти гро­ші – теж більш ніж до­сить. «У ми­ну­ло­му у ме­не бу­ла кар­та. Але я за­кри­ла її, і сла­ва Бо­гу. Одно­го ра­зу я пе­ре­ра­ху­ва­ла пла­тіж за кредитом у п’ятни­цю, він за­вис, і банк на­ра­ху­вав ме­ні 400 гри­вень штраф за про­стро­че­н­ня, оскіль­ки пла­тіж ді­йшов тіль­ки у вів­то­рок. Пі­сля цьо­го я ціл­ком по­га­си­ла по­зи­ку і за­кри­ла кар­ту», – роз­по­ві­ла ки­ян­ка Ва­ле­рія Ма­тві­єн­ко. «Гро­ші» ви­рі­ши­ли з’ясу­ва­ти, які умо­ви су­ча­сних кре­ди­ток, чим во­ни мо­жуть бу­ти ко­ри­сні, і в чо­му під­ступ швид­ких кар­тко­вих по­зик.

Про­сті­ше за про­сте

Зна­йти про­гра­му кар­тко­во­го кре­ди­ту­ва­н­ня тру­дно­щів не ста­но­ви­ти­ме. Сьо­го­дні клі­єн­то­ві «з ву­ли­ці» кре­ди­тний лі­міт мо­жуть від­кри­ти близь­ко 20 бан­ків. Зокре­ма, за­ма­ню­ють швид­ким оформ­ле­н­ням кар­ти Аль­фа­банк, ПУМБ, ОТП Банк, Райф­фай­зен Банк Аваль, Укр­сиб­банк, Та­ском­банк, Банк Кре­дит Дні­про, Ідея Банк. Зви­чай­но, є на рин­ку та­кож бан­ки, які вва­жа­ють за кра­ще оформ­ля­ти кре­ди­тки ли­ше «сво­їм» – тим, у ко­го від­кри­то в бан­ку зар­пла­тні кар­тки. Та­ких клі­єн­тів із ра­ді­стю обда­ру­ють лі­мі­том Оща­дбанк, Кре­ді Агрі­коль Банк, банк «Пів­ден­ний».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.