У жов­тні – не де­шев­ша­ло

Groshi - - Приватні Інвестиції -

Бан­ки у дру­гій по­ло­ви­ні жов­тня не пе­ре­гля­да­ли став­ки за вкла­да­ми у ва­лю­ті, адже від­со­тки і так вже ниж­че не­ма ку­ди. Ли­ше де­які змен­ши­ли в жов­тні-2017 при­бу­тко­вість на де­ся­ті час­тки від­со­тків. Стел­ла Ки­ри­чен­ко

Ще на­при­кін­ці ве­ре­сня де­які бан­ки хва­ли­ли­ся сво­ї­ми став­ка­ми за де­по­зи­та­ми в іно­зем­ній ва­лю­ті. І бу­ло чим – во­ни ся­га­ли 6,5% рі­чних. Але в пер­шій по­ло­ви­ні жов­тня на­віть най­ще­дрі­ші опу­сти­ли став­ки на 0,25–1,5 в. п. Тож ви­со­кі від­со­тки вже пра­кти­чно ні­хто не про­по­нує. Най­біль­ші, які є на рин­ку, 5,5–6% рі­чних за де­по­зи­том у до­ла­рах на 12 мі­ся­ців, а для єв­ро­вкла­дів най­кра­ща при­бу­тко­вість – 4,5–5% рі­чних. Але на­віть та­кі умо­ви – рід­кість. Де­да­лі ча­сті­ше бан­ки при­во­дять став­ки до рів­ня 2,5–4% рі­чних, і не біль­ше то­го. Де шу­ка­ти ви­гі­дні від­со­тки за вкла­да­ми у ва­лю­ті в жов­тні-2017?

Усе ста­біль­но

У жов­тні-2017 біль­шість бан­ків не змі­ню­ва­ли став­ки за вкла­да­ми у ва­лю­ті, і ли­ше де­які й да­лі ве­ли по­лі­ти­ку їх зни­же­н­ня, змен­шив­ши, в се­ре­дньо­му, на 0,1–0,25 в. п. В ре­зуль­та­ті се­ре­дні став­ки за вкла­да­ми в до­ла­рах – 3,5– 4,5% рі­чних, а за де­по­зи­та­ми в єв­ро – 2–3% рі­чних. Зви­чай­но, є і більш ви­гі­дні про­по­зи­ції, але їх про­по­ну­ють оди­ни­ці (на­при­клад, Сбер­банк, Фор­вард Банк, Та­ском­банк). За да­ни­ми НБУ, Укра­їн­ський ін­декс ста­вок за де­по­зи­та­ми фі­зо­сіб (UIRD) за мі­сяць, з 19 ве­ре­сня до 19 жов­тня, про­сів на со­ті час­тки від­со­тка. Для вкла­дів у до­ла­рах на три мі­ся­ці ін­декс впав на 0,07 в. п. – до 2, 43% рі­чних,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.