Де­вал у ли­сто­па­ді

Groshi - - Новини -

На­при­кін­ці жов­тня грив­ня до­сить швид­ко по­ча­ла втра­ча­ти свої по­зи­ції. Тем­пи де­валь­ва­ції при­ско­рю­ю­ться. Ін­фля­ції – теж. Та так, що НБУ зму­ше­ний зно­ву під­ви­щу­ва­ти облі­ко­ву став­ку. А очі­ку­ва­ний уря­дом транш МВФ пе­ре­но­си­ться на по­ча­ток 2018 ро­ку. На­та­лія Бо­гу­та

Упе­рі­од з 23 жов­тня до 3 ли­сто­па­да грив­ня на між­бан­ку про­сі­ла на 1,43% – до 26,96 грн. за до­лар. За цей час НБУ ли­ше одно­го ра­зу ви­йшов на ва­лю­тний ри­нок з ва­лю­тни­ми ау­кціо­ном. 27 жов­тня НБУ про­дав бан­кам 86,1 млн. дол. за се­ре­дньо­зва­же­ним кур­сом 26,86 грн./дол. У ма­кро­о­гля­ді за жов­тень фа­хів­ці Нац­бан­ку від­зна­чи­ли, що на ва­лю­тно­му рин­ку три­вав де­валь­ва­цій­ний тиск на грив­ню, спри­чи­не­ний зро­ста­н­ням по­пи­ту на ва­лю­ту з бо­ку підприємств па­лив­но-енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу, ав­то­трей­де­рів та фар­ма­цев­ти­чної га­лу­зі. Та­кож в НБУ вва­жа­ють, що де­валь­ва­ція пов’яза­на з по­гір­ше­н­ням кон’юн­кту­ри го­тів­ко­во­го ва­лю­тно­го рин­ку: про­да­ва­ло на­се­ле­н­ня бан­кам мен­ше, ніж ку­пу­ва­ло. Зро­зумі­ло, не все так про­сто, як пи­ше НБУ. По-пер­ше, три­ває роз­по­ча­те ни­ні­шньо­го ро­ку ви­ве­де­н­ня ва­лю­ти в ме­жах так зва­ної ре­па­трі­а­ції при­бу­тку. По-дру­ге, на­се­ле­н­ня що­най­мен­ше по­ло­ви­ну ва­лю­ти про­дає бан­кам. Ре­шта – не­бан­ків­ським обмін­ним пун­ктам. Оскіль­ки в бан­ків не­рід­ко курс менш ви­гі­дний. Про­да­ва­ти ва­лю­ту з ре­зер­вів НБУ не ба­жає, адже в умо­вах від­су­тно­сті нових вли­вань від кре­ди­то­рів роз­ки­да­ти­ся ва­лю­тою – спра­ва ри­зи­ко­ва­на. На­га­да­є­мо, на по­ча­ток жов­тня зо­ло­то­ва­лю­тні ре­зер­ви НБУ ста­но­ви­ли 18,6 млрд. дол. (да­ні на по­ча­ток ли­сто­па­да ще не бу­ло опу­блі­ко­ва­но до мо­мен­ту під­пи­са­н­ня но­ме­ра до дру­ку). У са­мо­му Нац­бан­ку вже не про­гно­зу­ють швид­ких тем­пів зро­ста­н­ня ре­зер­вів. Ще кіль­ка мі­ся­ців то­му ке­рів­ни­цтво Нац­бан­ку бу­ло впев­не­не, що до кін­ця 2017-го ре­зер­ви під­ро­стуть до 20 млрд. дол. Про­те ни­ні та­кої впев­не­но­сті не­має. Адже ко­ли­шні про­гно­зи ба­зу­ва­ли­ся на пла­ні над­хо­джень в рам­ках про­гра­ми спів­пра­ці з МВФ. А те­пер ста­ло оче­ви­дно, що 2017 ро­ку план вже не бу­де ре­а­лі­зо­ва­но, а то­му і ре­зер­ви на­пов­ни­ти но­ви­ми мі­льяр­да­ми не змо­жуть. У Ма­кро­о­гля­ді за жов­тень ана­лі­ти­ки НБУ по­ві­до­ми­ли, що зро­ста­н­ня ре­зер­вів до 22,2 млрд. дол. за­пла­но­ва­но до кін­ця 2018 ро­ку, оскіль­ки в пер­шо­му квар­та­лі на­сту­пно­го ро­ку НБУ очі­кує над­хо­дже­н­ня тран­шу МВФ. За сло­ва­ми за­сту­пни­ка го­ло­ви НБУ Дми­тра Со­ло­гу­ба, в Нац­бан­ку очі­ку­ють над­хо­дже­н­ня в пер­шо­му квар­та­лі 2018 ро­ку чер­го­во­го тран­шу кре­ди­ту від МВФ на 1 млрд. дол., і до кін­ця ро­ку ще одно­го – на 1,5 млрд. дол.

МВФ при­їде

В. о. гла­ви НБУ Яків Смо­лій по­ві­до­мив, що мі­сія МВФ мо­же при­бу­ти в Укра­ї­ну в ли­сто­па­ді 2017 ро­ку. «Це пов’яза­но з пе­ре­гля­дом, ана­лі­зом про­е­кту держ­бю­дже­ту на 2018 рік», – по­яснив Яків Смо­лій. Тоб­то спо­ча­тку пар­ла­мент роз­гля­не в пер­шо­му чи­тан­ні про­ект держ­бю­дже­ту, а по­тім мі­сія з’яви­ться в кра­ї­ну, щоб ви­сло­ви­ти свою дум­ку про до­ку­мент. Окрім май­бу­тньо­го прийня­т­тя держ­бю­дже­ту, кре­ди­то­рів, зви­чай­но ж, ці­кав­лять і ре­фор­ми. Клю­чо­вим пи­та­н­ням для про­дов­же­н­ня про­гра­ми EFF є ко­ри­гу­ва­н­ня цін на газ для на­се­ле­н­ня. Член Ра­ди На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Ти­мо­фій Ми­ло­ва­нов вва­жає, що мо­жли­ве на­віть при­пи­не­н­ня про­гра­ми спів­пра­ці з МВФ, якщо уряд не ви­ко­нає взя­те на се­бе зо­бов’яза­н­ня про си­стем­не ко­ри­гу­ва­н­ня вну­трі­шніх цін на газ. «Ві­дмо­ва від під­ви­ще­н­ня та­ри­фів і роз­мо­ви про

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.