Від­кри­ти ра­ху­нок – еле­ктрон­но

Groshi - - Новини -

Нац­банк на­при­кін­ці жов­тня ухва­лив рі­ше­н­ня спро­сти­ти де­я­кі пра­ви­ла від­кри­т­тя ра­хун­ків і про­ве­де­н­ня бан­ків­ських опе­ра­цій для бі­зне­су і фі­зо­сіб. Згі­дно з по­ста­но­вою НБУ від 25 жов­тня 2017 ро­ку № 106 (на­бра­ла чин­но­сті 31 жов­тня), від­те­пер ска­со­ва­но обов’яз­ко­ве ви­ко­ри­ста­н­ня під­при­єм­ством пе­ча­ток на до­ку­мен­тах, у то­му чи­слі на роз­ра­хун­ко­вих до­ку­мен­тах. А ще до­зво­ле­но укла­да­ти до­го­во­ри про від­кри­т­тя бан­ків­сько­го ра­хун­ку та бан­ків­сько­го вкла­ду в еле­ктрон­ній фор­мі. Клі­єн­там, у яких вже є ра­хун­ки в бан­ку, на­да­но пра­во на від­кри­т­тя та­ких ра­хун­ків у цьо­му бан­ку без осо­би­стої при­су­тно­сті (че­рез за­яв­ку еле­ктрон­ною по­штою або фа­ксом). Окрім то­го, НБУ за­про­ва­див нор­ми з ви­ко­ри­ста­н­ня під час про­ве­де­н­ня опе­ра­цій фі­з­осо­бою зраз­ка йо­го під­пи­су. За­твер­див НБУ та­кож по­ря­док від­кри­т­тя Спд-фі­з­осо­ба­ми по­то­чних ра­хун­ків фі­з­осо­бам для ви­пла­ти зар­пла­ти і при­рів­ня­них до неї пла­те­жів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.