Па­ли­во де­да­лі до­рож­чає

Groshi - - Новини -

Ро­з­дрі­бні ці­ни на па­ли­во в Укра­ї­ні про­дов­жу­ють зро­ста­ти під ти­ском на­фто­вих ко­ти­ру­вань і грив­ні, яка де­шев­шає. Пав­ло Хар­ла­мов

Упе­рі­од з 20 жов­тня до 3 ли­сто­па­да вар­тість бен­зи­ну мар­ки А-95 на АЗС зро­сла з 26,65 грн./літр – до 27,1 грн./літр. Бен­зин А-92 по­до­рож­чав з 26 грн./літр до 26,6 грн./ літр. Ці­ни на диз­па­ли­во під­ско­чи­ли з 24,4 грн./літр до 25,1 грн./літр. Зро­ста­н­ня вар­то­сті пі­ді­грі­ва­є­ться си­ту­а­ці­єю на зов­ні­шніх рин­ках: ще 27 жов­тня на­фта мар­ки Brent по­до­ла­ла пси­хо­ло­гі­чну по­зна­чку у 60 дол./бар. А за­га­лом, за жов­тень на­фта на сві­то­во­му рин­ку по­до­рож­ча­ла більш ніж на 8%, що не мо­гло не по­зна­чи­ти­ся на вар­то­сті па­ли­ва в Укра­ї­ні. Крім то­го, ці­но­ву кар­ти­ну псує па­ді­н­ня об­ся­гу по­ста­вок па­ли­ва. Спра­ва в то­му, що Мо­зир­ський НПЗ у Бі­ло­ру­сі, який пра­кти­чно ціл­ком по­кри­ває по­тре­би Укра­ї­ни в бен­зи­ні мар­ки А-92, аж до 31 жов­тня був на ре­мон­ті. У під­сум­ку, де­фі­цит у жов­тні оці­ню­вав­ся на рів­ні 30–35 тис. тонн, що ста­но­вить май­же 40% спо­жи­ва­н­ня бен­зи­ну А-92. Окрім то­го, з 23 жов­тня до 10 ли­сто­па­да на про­фі­ла­кти­ці пе­ре­бу­ває Ше­бе­лин­ський га­зо­пе­ре­ро­бний за­вод. То­му, на дум­ку екс­пер­тів, ста­бі­лі­за­ція цін на па­ли­во від­бу­де­ться не ра­ні­ше ніж у дру­гій по­ло­ви­ні ли­сто­па­да. І то, за умо­ви, що на­фта при­пи­нить до­рож­ча­ти, а та­кож не бу­де різ­ких ко­ли­вань кур­су грив­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.