НБУ ви­знає кри­пто­ва­лю­ти

Groshi - - Новини - Оле­ся Бла­щук

Ви­ща екс­пер­тна ра­да при ра­ді НБУ 26 жов­тня ухва­ли­ла на за­сі­дан­ні ре­ко­мен­да­ції «Про су­тність кри­пто­ва­лют, пер­спе­кти­ви їх роз­ви­тку та ри­зи­ки ви­ко­ри­ста­н­ня». До­ку­мент не не­се юри­ди­чних на­слід­ків, але це – пер­ший крок на­зу­стріч ле­га­лі­за­ції кри­пто­ва­лют в Укра­ї­ні.

До­ку­мент Нац­бан­ку мі­стить кіль­ка ва­жли­вих ре­ко­мен­да­цій. У пер­шу чер­гу, ви­зна­н­ня то­го, що спро­би обме­жи­ти ри­нок кри­пто­ва­лют мо­жуть за­ве­сти йо­го в тінь. Ва­жли­вий та­кож за­клик уза­ко­ни­ти май­нінг як вид ді­яль­но­сті. «У су­сі­дній Поль­щі, у Шве­ції та ін­ших кра­ї­нах май­нінг є офі­цій­ним ви­дом бі­зне­су, який, у то­му чи­слі опо­да­тко­ву­є­ться на­рів­ні з ін­ши­ми ви­да­ми ді­яль­но­сті. В Укра­ї­ні дав­но існує код еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті «63.11. Оброб­ка да­них, роз­мі­ще­н­ня ін­фор­ма­ції на веб-ву­злах і пов’яза­на з ни­ми ді­яль­ність», який, на мій по­гляд, у чи­сто­му ви­гля­ді під­хо­дить для май­нін­гу», – за­зна­чає Сер­гій Бон­да­рен­ко, го­лов­ний те­хні­чний ди­ре­ктор Deloitteukraine. Однак май­нінг су­про­во­джу­є­ться ви­тра­та­ми, то­му по­трі­бен чі­ткий ре­гла­мент вра­ху­ва­н­ня не ли­ше до­хо­дів, а й ви­трат на ньо­го. Ін­ша ва­жли­ва бізнес-мо­жли­вість, на дум­ку Сер­гія Бон­да­рен­ка, – обмін кри­пто­ва­лют на фі­а­тні (тра­ди­цій­ні) гро­ші і на­зад: лі­цен­зу­ва­н­ня обмін­них пун­ктів і крі­пто­ва­лю­тних бірж від­криє но­ві мо­жли­во­сті для еко­но­мі­ки в кра­ї­ні. Однак тут на Нац­банк очі­ку­ють ви­кли­ки: офі­цій­них дже­рел ін­фор­ма­ції про кур­си кри­пто­ва­лют не існує – ли­ше не­ре­гу­льо­ва­ні бір­жі. Від­су­тні і те­хні­чні стан­дар­ти те­хно­ло­гії роз­по­ді­ле­них ре­є­стрів, хо­ча ро­бо­ту над ним вже ве­де те­хні­чний ко­мі­тет 188 «Бло­кчейн і те­хно­ло­гії роз­по­ді­ле­них ре­є­стрів». Є в до­ку­мен­ті Нац­бан­ку і низ­ка ін­ших не­до­лі­ків. Адже уяв­ле­н­ня чи­нов­ни­ків про «су­тність кри­пто­ва­лют» вель­ми ту­ман­ні. Та­кож у ре­ко­мен­да­ці­ях Нац­бан­ку від­зна­че­но ри­зик ви­ко­ри­ста­н­ня кри­пто­ва­лют для від­ми­ва­н­ня «бру­дних» гро­шей і фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму. Хо­ча бло­кчейн дає уні­каль­ні мо­жли­во­сті від­сте­жу­ва­ти ко­жну тран­за­кцію по будь-яких га­ман­цях. «До­сить роз­гор­ну­ти но­ду бі­тко­їн, а це – зви­чай­ний комп’ютер за 1,5 ти­ся­чі до­ла­рів, і вся сві­то­ва істо­рія тран­за­кцій у вас у ру­ках. Са­ме ця об­ста­ви­на сво­го ча­су при­ве­ла ФБР до пов­но­го роз­кри­т­тя і зни­ще­н­ня The Silk Way – ве­ли­че­зно­го ті­ньо­во­го рин­ку обі­гу зброї та нар­ко­ти­ків», – по­яснює Сер­гій Бон­да­рен­ко. І са­ме то­му 2015 ро­ку ка­зна­чей­ство Ве­ли­ко­бри­та­нії ви­пу­сти­ло бю­ле­тень, в яко­му ри­зик фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму та ті­ньо­вої еко­но­мі­ки з ви­ко­ри­ста­н­ням кри­пто­ва­лют оці­ню­є­ться як низь­кий. «На­шим ре­гу­ля­то­рам, фін­мо­ні­то­рин­гу, кі­бер­по­лі­ції та ін­шим про­філь­ним ін­стан­ці­ях по­трі­бно ви­вча­ти при­ро­ду кри­пто­ва­лют, вчи­ти­ся крі­пто­фо­рен­зі­ку, або хо­ча б ко­ри­сту­ва­ти­ся по­слу­га­ми ор­га­ні­за­цій, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на та­ких до­слі­дже­н­нях, на­при­клад Ciphertrace», – упев­не­ний Сер­гій Бон­да­рен­ко. У Нац­бан­ку по­ки що не ви­рі­ши­ли, як са­ме вар­то уза­ко­ни­ти кри­пто­ва­лю­ти в Укра­ї­ні, і яким має бу­ти за­ко­но­про­ект що­до вре­гу­лю­ва­н­ня їхньо­го рин­ку. Але в ра­ді НБУ вва­жа­ють, що зайня­ти­ся цим пи­та­н­ням вар­то. «Ство­ре­н­ня по­трі­бної пра­во­вої ба­зи ста­не пер­шим кро­ком на шля­ху по­бу­до­ви про­зо­ро­го і зро­зумі­ло­го рин­ку кри­пто­ва­лют. Це спри­я­ти­ме про­су­ван­ню ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій і ци­фро­вої еко­но­мі­ки як га­лу­зі знань в Укра­ї­ні», – на­по­ля­гає гла­ва ра­ди НБУ Бо­г­дан Да­ни­ли­шин. Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни про­дов­жив до 17 ли­сто­па­да при­йом за­явок від агро­ви­ро­бни­ків, які пре­тен­ду­ють на бю­дже­тну ком­пен­са­цію ви­трат на при­дба­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки. Від­по­від­не рі­ше­н­ня уряд ухва­лив на за­сі­дан­ні 25 жов­тня. На­га­да­є­мо, що ва­жли­вою умо­вою є сту­пінь ло­ка­лі­за­ції те­хні­ки та обла­дна­н­ня – він має пе­ре­ви­щу­ва­ти 60%. Ви­ня­ток ста­но­вить ли­ше скла­дна са­мо­хі­дна те­хні­ка: для неї мі­ні­маль­ний сту­пінь ло­ка­лі­за­ції ста­но­вить 35%. Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під час ві­зи­ту в Об’єд­на­ні Араб­ські Емі­ра­ти про­вів пе­ре­го­во­ри з прем’єр­мі­ні­стром ОАЕ шей­хом Му­хам­ме­дом бін Ра­ши­дом Аль Ма­кту­мом і до­мо­вив­ся про ска­су­ва­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му для укра­їн­ських гро­ма­дян. За сло­ва­ми По­ро­шен­ка, но­та про ска­су­ва­н­ня віз на­бе­ре чин­но­сті вже в гру­дні 2017 ро­ку. Вар­тість оформ­ле­н­ня ту­ри­сти­чної ві­зи в ОАЕ на цей час ста­но­вить 80 дол. При цьо­му во­на дій­сна для одно­ра­зо­во­го пе­ре­бу­ва­н­ня в кра­ї­ні не більш як 30 днів, а ма­кси­маль­ний тер­мін дії ста­но­вить 60 днів з мо­мен­ту від­кри­т­тя ві­зи. Та­кож Пе­тро По­ро­шен­ко по­ві­до­мив, що, крім ОАЕ, в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му бу­де спро­ще­но ві­зо­вий ре­жим з Са­у­дів­ською Ара­ві­єю. На­ціо­наль­на ко­мі­сія, що здій­снює дер­жре­гу­лю­ва­н­ня в сфе­рі зв’яз­ку та ін­фор­ма­ти­за­ції (НКРЗІ), має на­мір у гру­дні ого­ло­си­ти тен­дер на отри­ма­н­ня лі­цен­зій з на­да­н­ня в Укра­ї­ні по­слуг зв’яз­ку стан­дар­ту 4G. За да­ни­ми НКРЗІ, пі­сля про­ве­де­н­ня кон­кур­су ком­па­нія «Ммдс-укра­ї­на» (гру­па Vega) про­тя­гом одно­го-двох мі­ся­ців про­ве­де кон­вер­сію ра­діо­ча­стот для то­го, щоб те­ле­ком-опе­ра­то­ри змо­гли без­пе­ре­шко­дно впро­ва­джу­ва­ти 4G. Опе­ра­тор стіль­ни­ко­во­го зв’яз­ку lifecell 2 ли­сто­па­да вже про­вів те­сту­ва­н­ня по­тен­ці­а­лу те­хно­ло­гії 4G (LTE). Тест по­ка­зав, що пі­ко­ва швид­кість за­ван­та­же­н­ня да­них ся­гає май­же 454 Мбіт/с.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.