У них є пла­ни на нас

Groshi - - Новини -

Під­при­єм­ці та ве­ли­кий бізнес змо­жуть за­зда­ле­гідь ді­зна­ва­ти­ся, ко­ли до них при­йде пе­ре­вір­ка і на якій під­ста­ві. Пав­ло Хар­ла­мов

Дер­жав­на ре­гу­ля­тор­на слу­жба, Мі­ні­стер­ство еко­ном­ро­з­ви­тку та Офіс ефе­ктив­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня (BRDO) анон­су­ва­ли за­пуск пор­та­лу, на яко­му бу­дуть пу­блі­ку­ва­ти­ся пла­ни пе­ре­ві­рок бі­зне­су. Адре­са пор­та­лу – https://ias.brdo.com.ua. На ньо­му, крім ін­шо­го, мі­сти­ться пе­ре­лік кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів з ін­фор­ма­ці­єю про кри­те­рії пе­ре­ві­рок, при­во­дів, на під­ста­ві яких до бі­зне­су мо­жуть при­хо­ди­ти ре­ві­зо­ри, і фор­ми актів пе­ре­ві­рок. Пор­тал по­ки що пра­цює у пі­ло­тно­му ре­жи­мі, але з йо­го до­по­мо­гою вже мо­жна з’ясу­ва­ти, вклю­че­но чи ні кон­кре­тне під­при­єм­ство у план пе­ре­ві­рок на 2018 рік. По­шук здій­сню­є­ться у віль­но­му до­сту­пі на під­ста­ві де­кіль­кох кри­те­рі­їв: на­зва ком­па­нії, її ЄДРПОУ, кон­тро­лю­ю­чий ор­ган, який мо­же здій­сню­ва­ти пе­ре­вір­ку, або сту­пінь ри­зи­ку. На­га­да­є­мо, що згі­дно з по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів №752 від 28 сер­пня 2013 ро­ку, існує три сту­пе­ні ри­зи­ку підприємств. Низь­кий, який дає кон­тро­ле­рам пра­во пе­ре­ві­ря­ти бізнес раз на 5 ро­ків, се­ре­дній з пра­вом здій­сне­н­ня пе­ре­ві­рок раз у 3 ро­ки і ви­со­кий, при яко­му пе­ре­вір­ки мо­жуть про­во­ди­ти­ся не ча­сті­ше одно­го ра­зу на 2 ро­ки. При цьо­му від­не­се­н­ня під­при­єм­ства до ті­єї чи ін­шої гру­пи ри­зи­ку здій­сню­є­ться пі­сля ана­лі­зу йо­го які­сних і кіль­кі­сних по­ка­зни­ків. При цьо­му вра­хо­ву­є­ться, у то­му чи­слі, ста­ти­сти­ка на­ста­н­ня не­га­тив­них на­слід­ків від го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті та оцін­ка сту­пе­ня її не­без­пе­ки. Та­кож на сту­пінь ри­зи­ку впли­ває сфе­ра ді­яль­но­сті під­при­єм­ства, вид і об­ся­ги ви­пу­ску про­ду­кції, ви­ко­на­них ро­біт, на­да­них по­слуг; ре­зуль­та­ти по­пе­ре­дніх пе­ре­ві­рок, на­яв­ність по­ру­шень у по­пе­ре­дній ді­яль­но­сті суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня. Що ва­жли­во: якщо під­при­єм­ство вклю­че­но у рі­чні пла­ни пе­ре­ві­рок одра­зу де­кіль­кох дер­жор­га­нів, во­ни по­вин­ні здій­сню­ва­ти­ся одно­ча­сно всі­ма кон­тро­ле­ра­ми. Якщо ж ком­па­нію про­тя­гом ро­ку має на­мір пе­ре­ві­ря­ти ли­ше один ор­ган, во­на по­вин­на бу­ти вклю­че­на у рі­чний план пе­ре­ві­рок цьо­го кон­тро­ле­ра. По­ки що на пор­та­лі до­сту­пний про­ект пла­ну ком­пле­ксних пе­ре­ві­рок на 2018 рік. Йо­го оста­то­чна вер­сія по­вин­на бу­ти узго­дже­на Дер­жав­ною ре­гу­ля­тор­ною слу­жбою до 15 ли­сто­па­да. «Гро­ші» про­дов­жу­ють сте­жи­ти за си­ту­а­ці­єю з пе­ре­вір­ка­ми і де­ре­гу­ля­ці­єю бі­зне­су. І ми за­ці­кав­ле­ні в ін­фор­ма­ції про «по­за­пла­но­ві пе­ре­вір­ки» – щоб їх не ста­ло зов­сім. Пи­шіть на Dengi@dengi.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.