ДПЗКУ по­ча­ла за­ку­пів­лю ран­ніх зер­но­вих вро­жаю-2018

Groshi - - Новини -

Осін­ню фор­вар­дну про­гра­му, яка вклю­чає за­ку­пів­лю ран­ніх зер­но­вих, ДПЗКУ про­во­дить вже дру­гий рік по­спіль. Ни­ні­шня стар­ту­ва­ла у жов­тні. Крім неї вже ба­га­то ро­ків про­во­ди­ться ве­сня­ний фор­вард. «Якщо ра­ні­ше кор­по­ра­ція за­ку­по­ву­ва­ла пе­ре­ва­жно ку­ку­ру­дзу для екс­пор­ту у Ки­тай, то те­пер ми та­кож за­ку­по­ву­є­мо пше­ни­цю, ячмінь і сою, – роз­по­від­ає на­чаль­ник від­ді­лу фор­вар­дних за­ку­пі­вель ПАТ «ДПЗКУ» На­та­лія Го­ло­вань (на фо­то). – У рам­ках цьо­го­рі­чно­го осін­ньо­го фор­вар­да пла­ну­є­мо за­ку­пи­ти не мен­ше 450 тис. тонн ози­мої пше­ни­ці і 50 тис. тонн ози­мо­го ячме­ню. При цьо­му на аван­су­ва­н­ня фор­вар­дної про­гра­ми тіль­ки до кін­ця 2017 за­пла­но­ва­но ви­ді­ли­ти 1,5 млрд. грн.». І як ка­жуть у ДПЗКУ, за­яв­ле­ний об­сяг фі­нан­су­ва­н­ня не є оста­то­чним – су­ма аван­су­ва­н­ня мо­же бу­ти істо­тно збіль­ше­на, якщо сіль­го­спви­ро­бни­ки бу­дуть актив­но бра­ти участь у фор­вар­дній про­гра­мі держ­кор­по­ра­ції. У чо­му ж пе­ре­ва­ги фор­вар­дної про­гра­ми ДПЗКУ у по­рів­нян­ні з бан­ків­ським кре­ди­ту­ва­н­ням? По-пер­ше, не­зва­жа­ю­чи на по­ни­жу­ю­чі ці­но­ві ко­е­фі­ці­єн­ти, отри­ма­ні аван­си об­хо­дя­ться сіль­го­спви­ро­бни­ку на­ба­га­то де­шев­ше, ніж об­слу­го­ву­ва­н­ня кре­ди­тів у бан­ку. По-дру­ге, банк бе­ре за­ста­ву при кре­ди­ту­ван­ні – не­ру­хо­мість, транс­порт­ні за­со­би та ін­ше май­но. То­ді як у про­гра­мах ДПЗКУ у яко­сті за­ста­ви ви­сту­пає май­бу­тній вро­жай. Фор­вар­дні уго­ди оформ­ля­ю­ться че­рез до­го­вір по­став­ки і до­го­вір за­ста­ви тих по­сі­вів, уро­жай з яких кор­по­ра­ція і за­ку­по­вує. Обов’яз­ко­во укла­да­є­ться до­го­вір стра­ху­ва­н­ня. «На­ша ко­мі­сія ра­зом з пред­став­ни­ком стра­хо­вої ком­па­нії ви­їжджає, оці­нює стан по­сі­вів і при по­зи­тив­но­му ви­снов­ку ми здій­сню­є­мо аван­су­ва­н­ня. Зви­чай­но, май­бу­тній вро­жай по­ви­нен бу­ти за­стра­хо­ва­ний. То­ді, на­при­клад, у ра­зі не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов, які не до­зво­лять отри­ма­ти очі­ку­ва­ний об­сяг зер­но­вих з за­кон­тра­кто­ва­них площ, стра­хо­ва ком­па­нія ви­пла­тить сіль­го­спви­ро­бни­ку стра­хо­ву су­му з роз­ра­хун­ку 4000 гри­вень на один ге­ктар (мі­нус фран­ши­за від­по­від­но до стра­хо­во­го до­го­во­ру)», – по­яснює На­та­лія Го­ло­вань. Об­сяг за­ку­пів­лі ста­но­вить 70% від очі­ку­ва­но­го вро­жаю, а в яко­сті орі­єн­ти­ра бе­ре­ться се­ре­дня вро­жай­ність по під­при­єм­ству або у да­но­му ра­йо­ні за по­пе­ре­дні 5 ро­ків. Кон­кре­тні по­сів­ні пло­щі фі­ксу­ю­ться у до­го­во­рах за­ста­ви та стра­ху­ва­н­ня, а в до­го­во­рі ку­пів­лі фі­ксу­є­ться об­сяг у тон­нах і су­ма пе­ре­д­опла­ти. У кор­по­ра­ції вже за­раз на­зи­ва­ють ці­ну, по якій во­ни аван­су­ють сіль­го­спви­ро­бни­ка – 3000 грн. за 1 тон­ну пше­ни­ці або ячме­ню (зер­но III кла­су). Аванс – це пер­ший транш. Дру­гий транш – це, по су­ті, вже ба­лан­со­вий пла­тіж від­по­від­но до ті­єї ці­ни, яка бу­де ді­я­ти на день по­став­ки то­ва­ру. У ДПЗКУ за­яв­ля­ють, що за умо­ви по­став­ки до­го­вір­них об­ся­гів на їх зер­но­вий склад, ко­е­фі­ці­єнт зни­же­н­ня ці­ни від­по­від­ає у се­ре­дньо­му став­ці у 10,5% рі­чних, а якщо зер­но по­став­ля­є­ться і збе­рі­га­є­ться на еле­ва­то­рах, які не на­ле­жать кор­по­ра­ції, то ко­е­фі­ці­єнт і від­по­від­ає 11% рі­чних. А че­рез те, що у роз­ра­ху­нок при­йма­є­ться то­чна кіль­кість днів, які сіль­го­спви­ро­бник ко­ри­сту­вав­ся аван­сом і пе­рі­од йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня ста­но­вить у се­ре­дньо­му від 3 до 6 мі­ся­ців, то фі­наль­ний рі­вень став­ки ще ниж­чий. Крім при­ва­бли­вих фі­нан­со­вих умов ДПЗКУ, ви­го­да та­кож по­ля­гає у зру­чній ло­гі­сти­ці – адже у кор­по­ра­ції, на від­мі­ну від ін­ших опе­ра­то­рів, 53 вла­сних еле­ва­то­ра, які рів­но­мір­но роз­мі­ще­ні по всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни, що істо­тно зни­жує ви­тра­ти сіль­го­спви­ро­бни­ка при ви­ко­нан­ні по­ста­вок. Най­ча­сті­ше за аван­су­ва­н­ням у ДПЗКУ звер­та­ю­ться дрі­бні і се­ре­дні сіль­го­спви­ро­бни­ки, які швид­ко роз­ви­ва­ю­ться і то­му від­чу­ва­ють по­тре­бу в обі­го­вих ко­штах. При цьо­му ко­ло по­стій­них клі­єн­тів кор­по­ра­ції по­стій­но зро­стає і сьо­го­дні на­лі­чує близь­ко 1100 фер­мер­ських го­спо­дарств. Се­ред пар­тне­рів кор­по­ра­ції є під­при­єм­ства, які спів­пра­цю­ють з нею вже че­твер­тий-п’ятий се­зон по­спіль, – то­му що за­до­во­ле­ні та­ким пар­тнер­ством. «Ми го­то­ві пра­цю­ва­ти з фер­ме­ра­ми, які обро­бля­ють від 50 га і мо­жуть по­ста­ви­ти пар­тії зер­на об­ся­гом від 100 тонн. Хо­ча, тра­пля­лись ви­пад­ки, ко­ли ку­пу­ва­ли і мен­ші об­ся­ги. Го­лов­не, щоб під­при­єм­ство бу­ло фі­нан­со­во ста­біль­ним, щоб у ньо­го не бу­ло ні­яких від­кри­тих су­до­вих роз­гля­дів, де во­но фі­гу­рує в яко­сті від­по­від­а­ча», – ка­жуть у кор­по­ра­ції.

Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­ра­ція (ДПЗКУ) за­пу­сти­ла чер­го­ву про­гра­му за­ку­пі­вель зер­на май­бу­тньо­го вро­жаю – фор­вард-2018.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.