Ва­жли­ві спра­ви, яким вар­то при­ді­ли­ти ува­гу у ли­сто­па­ді

Groshi - - Новини -

Скла­сти сі­мей­ний план Офор­ми­ти кар­тку у ва­лю­ті

При­дба­ти обі­грі­вач БІЗНЕС І КАР’ЄРА

По­да­ти квар­таль­ну де­кла­ра­цію про єди­ний по­да­ток (для фі­зо­сіб та юро­сіб на спро­ще­ній си­сте­мі)

По­да­ти квар­таль­ні де­кла­ра­ції з ПДВ та по­да­тку на при­бу­ток

Вне­сти аван­со­вий пла­тіж з ПДФО та ЄСВ (під­при­єм­цям на за­галь­ній си­сте­мі)

Спла­ти­ти єди­ний по­да­ток (для фі­зо­сіб-під­при­єм­ців 3-ї, 5-ї груп та юро­сіб) і по­да­ток на при­бу­ток (для юро­сіб на за­галь­ній си­сте­мі) за III квар­тал

ПЕРСОНАЛЬНІ ФІНАНСИ і бю­джет на но­во­рі­чні свя­та За­стра­ху­ва­ти ма­ши­ну за про­гра­мою КАСКО ОСОБИСТІ СПРА­ВИ Знай­ти і ви­ку­пи­ти тур за кор­дон на Но­вий Рік чи Рі­здво За­пи­са­ти­ся на спор­тив­ні за­ня­т­тя До 11 ли­сто­па­да До 11 ли­сто­па­да До 14 ли­сто­па­да До 19 ли­сто­па­да

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.