Банк від­мо­вив у про­ве­ден­ні опе­ра­ції, як ді­я­ти?

Groshi - - Новини -

Під час пе­ре­ка­зу з мо­го ва­лю­тно­го ра­хун­ку на ра­ху­нок си­на за кор­дон ме­ні за­те­ле­фо­ну­ва­ли з бан­ку і ска­за­ли, що опе­ра­ція не мо­же бу­ти про­ве­де­на, оскіль­ки «ва­ші до­хо­ди не да­ють змо­ги про­ве­сти та­кий пе­ре­каз». На якій під­ста­ві? І як ді­я­ти, аби та­ки від­пра­ви­ти по­трі­бну су­му за кор­дон? Ре­гі­на, Ки­їв

За­пи­та­н­ня чи­та­ча.

Cправ­ді, бан­ків­ський фі­нан­со­вий мо­ні­то­ринг має пра­во при­йма­ти рі­ше­н­ня про рі­вень ри­зи­ку ті­єї чи ті­єї клі­єнт­ської опе­ра­ції, і на під­ста­ві вла­сних ви­снов­ків бан­кі­ри ма­ють за­кон­не пра­во від­мо­ви­ти клі­єн­ту-фі­з­осо­бі в про­ве­ден­ні опе­ра­ції. На жаль, бан­ків­ський клі­єнт у та­кій си­ту­а­ції му­си­ти­ме ви­тра­ти­ти час і зу­си­л­ля, аби до­ве­сти, «що він не вер­блюд». У ра­зі від­мо­ви бан­ки за­зви­чай спи­ра­ю­ться на по­ста­но­ву НБУ від 25 трав­ня 2017 ро­ку № 42. Цей до­ку­мент на­ка­зує їм з’ясо­ву­ва­ти дже­ре­ла по­хо­дже­н­ня ко­штів клі­єн­тів, ме­ту і ха­ра­ктер май­бу­тніх ді­ло­вих від­но­син клі­єн­та, крім клі­єн­тів, які здій­сню­ють пе­ре­ра­ху­ва­н­ня без від­кри­т­тя ра­хун­ку на су­му до 15 тис. грн . Окрім то­го, бан­ки зо­бов’яза­ні про­во­ди­ти оцін­ку фі­нан­со­во­го ста­ну клі­єн­та не ли­ше під час йо­го іден­ти­фі­ка­ції (пер­шо­го звер­не­н­ня до бан­ку), а та­кож у про­це­сі об­слу­го­ву­ва­н­ня – за ко­жної на­сту­пної опе­ра­ції. По­ста­но­ва № 42 на­ка­зує бан­кам про­во­ди­ти оцін­ку фі­нан­со­во­го ста­ну клі­єн­та на по­стій­ній осно­ві. Мо­ні­то­рять бан­ки не всі опе­ра­ції, пев­на річ (див. ін­фо­гра­фі­ку).

Ко­ли ви­ни­кає ри­зик?

Та не ли­ше су­ма або ва­лю­та опе­ра­ції ма­ють зна­че­н­ня. Фін­мо­ні­то­ринг бан­ку ви­вчає ха­ра­ктер опе­ра­ції сто­сов­но на­яв­но­сті ознак, пе­ред­ба­че­них стат­тею 15 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дію ле­га­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом...». Іде­ться про так зва­ні ри­зи­ко­ва­ні опе­ра­ції, які бан­ки ма­ють пра­во не про­во­ди­ти. Де­таль­но озна­ки ри­зи­ко­ва­но­сті опе­ра­цій пе­ре­ра­хо­ва­но в на­ка­зі Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни «Про за­твер­дже­н­ня Кри­те­рі­їв ри­зи­ку ле­га­лі­за­ції (від­ми­ва­н­ня) .... » від 08.07.2016 № 584. Зокре­ма, там вка­за­но та­кі ка­те­го­рії: зня­т­тя го­тів­кою сум, які на­ді­йшли без­го­тів­ко­во на ра­ху­нок (якщо зні­ма­ють 75–100% над­хо­джень), різ­ке збіль­ше­н­ня за­ли­шку на ра­хун­ку, який ча­сто пе­ре­во­ди­ли в го­тів­ку, пе­ре­каз вла­сних ко­штів на ра­ху­нок за кор­до­ном,

Шля­хи ви­рі­ше­н­ня

Від­по­від­но до за­ко­ну банк має пра­во не про­во­ди­ти опе­ра­цію. «Банк має пра­во від­мо­ви­ти­ся від на­ста­но­ви під­трим­ки ді­ло­вих від­но­син, у то­му чи­слі шля­хом їх ро­зір­ва­н­ня, або про­ве­де­н­ня фі­нан­со­вої опе­ра­ції у ра­зі не­на­да­н­ня клі­єн­том по­трі­бних для ви­вче­н­ня до­ку­мен­тів або ві­до­мо­стей», – по­ві­до­ми­ла Оле­на Кі­ре­є­ва, на­чаль­ник від­ді­лу фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу ОТП Бан­ку. Якщо клі­єнт отри­мав від бан­ку від­мо­ву, є кіль­ка спосо­бів розв’яза­ти про­бле­му. Пер­ший – це офі­цій­но звер­ну­ти­ся до від­ді­ле­н­ня з про­ха­н­ням роз’ясни­ти, чо­му банк від­мо­вив, і за яких умов він та­ки про­ве­де опе­ра­цію. Кра­ще, якщо спіл­ку­ва­н­ня з бан­ком бу­де пи­сьмо­ве. «Ри­зи­ко­ви­ми є опе­ра­ції, що здій­снює осо­ба, яка не мо­же під­твер­ди­ти за­кон­ність по­хо­дже­н­ня гро­шей на сво­є­му ра­хун­ку. Щоб ро­зі­бра­ти­ся, з якої при­чи­ни банк від­мо­вив у здій­снен­ні опе­ра­ції за ра­хун­ком, по­трі­бно звер­та­ти­ся ту­ди з пи­сьмо­вим за­пи­том», – ра­дить Юлія Ку­ри­ло, адво­кат, пар­тнер АО «СК ГРУП». За­зви­чай за під­сум­ка­ми та­ко­го звер­не­н­ня клі­єн­та ка­жуть, що по­трі­бні до­ку­мен­ти, які під­твер­дять офі­цій­ні дже­ре­ла по­хо­дже­н­ня йо­го ко­штів (див. ін­фо­гра­фі­ку). На­при­клад, якщо клі­єнт отри­мує на кар­ту бан­ку зар­пла­ту в роз­мі­рі 4 тис. грн., а пе­ре­каз або опла­ту за кор­дон або по Укра­ї­ні про­во­дить на су­му, екві­ва­лен­тну де­ся­ткам або со­тням ти­сяч гри­вень. «Якщо клі­єнт не на­дасть під­твер­джу­валь­ні до­ку­мен­ти, або з’яв­ля­ться об­ґрун­то­ва­ні пі­до­зри у ви­ко­ри­стан­ні бан­ку з ме­тою ле­га­лі­за­ції ко­штів, банк має за­сто­су­ва­ти обме­жу­валь­ні за­хо­ди аж до від­мо­ви в об­слу­го­ву­ван­ні», – по­пе­ре­ди­ла Ін­на За­вад­ська, на­чаль­ник від­ді­лу фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу Ін­ду­стрі­ал­бан­ку. А якщо на­да­ти бан­ку всі за­пи­ту­ва­ні до­ку­мен­ти, опе­ра­цію,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.