При­бу­ток, кре­ди­ти, ка­дри

Groshi - - Детально - На­та­лія Бо­гу­та, Оле­ся Бла­щук

Бан­ків­ська си­сте­ма за під­сум­ка­ми трьох квар­та­лів-2017 отри­ма­ла при­бу­ток у су­мі 1,41 млрд. грн. Спра­ви по­тро­ху на­ла­го­джу­ю­ться, хо­ча дір­ки в кре­ди­тних порт­фе­лях за­кри­ва­ю­ться по­віль­ні­ше, ніж хо­ті­ло­ся б.

Упер­ших двох квар­та­лах 2017 ро­ку бан­ки актив­но від­ра­хо­ву­ва­ли в ре­зер­ви, чим збіль­шу­ва­ли бух­гал­тер­ські ви­тра­ти, а то­му йшли в зби­тки. Але в тре­тьо­му квар­та­лі тен­ден­ція змі­ни­ла­ся – від­ра­ху­вань в ре­зер­ви ста­ло вдві­чі мен­ше, а то­му біль­шість ве­ли­ких бан­ків змо­гли ви­йти в при­бу­ток за під­сум­ка­ми дев’яти мі­ся­ців. Ре­зуль­тат трьох квар­та­лів: при­бу­ток 1,41 млрд. грн. за сі­чень–ве­ре­сень по­рів­ня­но зі зби­тка­ми 1,85 млрд. грн. за пер­ше пів­річ­чя. Ра­зом при­бу­ток са­ме тре­тьо­го квар­та­лу – близь­ко 3,26 млрд. грн., по­при ве­ре­сне­ву де­валь­ва­цію. «По­зи­тив­но впли­ну­ло на при­бу­тко­вість се­кто­ра істо­тне ско­ро­че­н­ня в тре­тьо­му квар­та­лі від­ра­ху­вань бан­ка­ми в ре­зер­ви – 6,18 млрд. грн., що вдві­чі мен­ше за ана­ло­гі­чний по­ка­зник за дру­гий квар­тал по­то­чно­го ро­ку. Се­ред ін­ших по­зи­тив­них тен­ден­цій тре­тьо­го квар­та­лу-2017 – зро­ста­н­ня чи­сто­го від­со­тко­во­го до­хо­ду за опе­ра­ці­я­ми з на­се­ле­н­ням, а та­кож чи­стих ко­мі­сій­них до­хо­дів від роз­ра­хун­ко­во-ка­со­во­го об­слу­го­ву­ва­н­ня», – від­зна­чи­ли в На­ціо­наль­но­му бан­ку. У НБУ по­ві­до­ми­ли та­кож, що з 88 пла­то­спро­мо­жних бан­ків за під­сум­ка­ми трьох квар­та­лів отри­мав чи­стий при­бу­ток 71 банк у су­мі 12,41 млрд. грн. При цьо­му 17 бан­ків спра­цю­ва­ли зі зби­тком в роз­мі­рі 10,98 млрд. грн.

При­бу­ток – не для всіх

Іно­зем­ні бан­ки в тре­тьо­му квар­та­лі зно­ву про­де­мон­стру­ва­ли при­бу­тко­ву ді­яль­ність. Лі­де­ром за під­сум­ка­ми трьох квар­та­лів став Райф­фай­зен Банк Аваль, який за­ро­бив при­бу­ток у су­мі 4,032 млрд. грн. У чи­слі най­більш при­бу­тко­вих іно­зем­ців та­кож Укр­сиб­банк (856 млн. грн.), Кре­ді Агрі­коль (853 млн. грн.), ОТП Банк (667 млн. грн.), Про­кре­дит Банк (320 млн. грн.) і Кре­до­банк (315 млн. грн.). Пе­ре­ва­жно, при­бу­тко­вість цих бан­ків пов’яза­на з на­ро­щу­ва­н­ням кре­ди­тної актив­но­сті, осо­бли­во в се­гмен­ті кре­ди­тів для юри­ди­чних осіб, в то­му чи­слі по­зик для се­ре­дньо­го та ма­ло­го бі­зне­су. І, зви­чай­но, час­тко­во – зав­дя­ки роз­кри­т­тю ра­ні­ше сфор­мо­ва­них ре­зер­вів. Се­ред дер­жав­них бан­ків най­при­бу­тко­ві­шим за під­сум­ка­ми трьох квар­та­лів став Укре­ксім­банк (1,465 млрд. грн.). Та­кож отри­ма­ли при­бу­ток Оща­дбанк (449 млн. грн.) і Укр­га­збанк (250 млн. грн.). Про­дов­жує за­ли­ша­ти­ся зби­тко­вим При­ват­банк, хо­ча йо­му і вда­ло­ся ско­ро­ти­ти зби­ток з 2,9 млрд. грн. за під­сум­ка­ми пер­шо­го пів­річ­чя до 1,6 млрд. грн. При­чи­на зби­тко­во­сті най­біль­шо­го бан­ку – від­ра­ху­ва­н­ня в ре­зер­ви за про­блем­ни­ми кре­ди­та­ми. За да­ни­ми НБУ, в порт­фе­лі кре­ди­тів юри­ди­чних осіб При­ват­бан­ку час­тка не­пра­цю­ю­чих кре­ди­тів на по­ча­ток жов­тня ся­гає 98,3% (див. табл.). То­ді як за під­сум­ка­ми трьох квар­та­лів 2016 ро­ку цей по­ка­зник був в ра­зи мен­ший – це ви­пли­ває зі зві­тно­сті, опу­блі­ко­ва­ної Нац­бан­ком 12 мі­ся­ців то­му. З не­га­тив­ним фі­нан­со­вим ре­зуль­та­том за­кін­чи­ли три квар­та­ли-2017 бан­ки з ро­сій­ським ка­пі­та­лом. Лі­де­ром за су­мою зби­тку став Про­мін­ве­ст­банк з ре­зуль­та­том 4,917 млрд. грн. Зби­ток Сбер­бан­ку – 2,963 млрд. грн., ВТБ – 1,449 млрд. грн. Та­кож ве­ли­кий зби­ток у сі­чні–ве­ре­сні отри­мав Укр­соц­банк (-1,559 млрд. грн.). Рос­бан­ки з дер­жав­ним ка­пі­та­лом (ПІБ, Сбер­банк і ВТБ) про­дов­жу­ють по­шук ін­ве­сто­рів для про­да­жу сво­їх акти­вів в Укра­ї­ні. Але по­ки що ні­ко­му з них не вда­ло­ся про­су­ну­ти­ся в цій спра­ві да­лі по­да­н­ня за­пи­тів на опе­ра­цію в НБУ, де по­тен­цій­ним ін­ве­сто­рам про­тя­гом 2017 ро­ку по­ка­за­ли від во­ріт за­во­рот. У жов­тні-2017 гла­ва Оща­дбан­ку Гер­ман Греф по­ві­до­мив, що банк про­дов­жує по­шу­ки по­ку­пця на укра­їн­ський до­чір­ній банк, але оста­то­чне рі­ше­н­ня що­до май­бу­тньої уго­ди по­ки що не прийня­то. ВТБ по­сту­по­во сти­скає бізнес в Укра­ї­ні, хо­ча го­ло­ва прав­лі­н­ня Ко­стян­тин Вай­сман не­що­дав­но за­зна­чив, що банк «і да­лі пра­цю­ва­ти­ме з про­блем­ною за­бор­го­ва­ні­стю, опти­мі­зу­ва­ти­ме ви­тра­ти і на­да­ва­ти­ме пов­ний спектр по­слуг бі­зне­су і фі­з­осо­бам». У се­ре­ди­ні ве­ре­сня в бан­ку по­ві­до­ми­ли про май­бу­тню ка­пі­та­лі­за­цію на 2,592 млрд. грн., за під­сум­ка­ми якої ста­ту­тний ка­пі­тал укра­їн­сько­го ВТБ збіль­ши­ться до 36,7 млрд. грн. (до­кла­дні­ше про ре­зуль­та­ти ро­бо­ти бан­ків у тре­тьо­му квар­та­лі – див. № 22, де бу­де опу­блі­ко­ва­но рей­тинг на­дій­но­сті укра­їн­ських бан­ків).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.