Робимо бізнес-2018

Groshi - - Спеціальний Випуск -

З 2014 ро­ку в Укра­ї­ні з’яви­ло­ся 60 нових підприємств. Цю ци­фру ще влі­тку озву­чив пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко. Тож, по­при все, ка­пі­тал го­то­вий за­хо­ди­ти в на­шу кра­ї­ну. «Гро­ші» роз­би­ра­ли­ся, які са­ме га­лу­зі най­більш при­ва­бли­ві для бі­зне­су, і скіль­ки ту­ди вкла­да­ють ін­ве­сто­ри. Сві­тла­на Шме­льо­ва

Як ви­яви­ло­ся, вій­сько­вий кон­флікт, що тліє на схо­ді Укра­ї­ни, по­лі­ти­чна не­ста­біль­ність і мля­ве від­нов­ле­н­ня еко­но­мі­ки ін­ве­сто­рів ані­тро­хи не ля­ка­ють. За да­ни­ми Держ­слу­жби ста­ти­сти­ки, ка­пі­таль­ні ін­ве­сти­ції в про­ми­сло­вість у сі­чні– черв­ні 2017 ро­ку пе­ре­ви­щи­ли 51,6 млрд. грн. (див. та­бли­цю) про­ти 40 млрд. грн. за ана­ло­гі­чний пе­рі­од 2016 ро­ку. 31 жов­тня ста­ло ві­до­мо, що в рей­тин­гу Doing Business-2018 Укра­ї­на під­ня­ла­ся на чо­ти­ри по­зи­ції по­рів­ня­но з то­рі­шні­ми по­ка­зни­ка­ми – з 80-го місця на 76-те. Зви­чай­но, у нас є ще ве­ли­кі про­га­ли­ни у сфе­рі опо­да­тку­ва­н­ня та за­хи­сту прав ін­ве­сто­рів, в до­звіль­ній си­сте­мі. Але те, що бізнес в Укра­ї­ні ве­сти де­да­лі про­сті­ше – це факт. І по­ява нових ви­ро­бництв – то­му на­о­чний при­клад. Зна­ко­ва но­ви­на: 1 ли­сто­па­да бу­ло ого­ло­ше­но про від­кри­т­тя у Льво­ві но­во­го цен­тру по­слуг ком­па­нії Pricewaterhouse Coopers, який по­чне ро­бо­ту на по­ча­тку 2018 ро­ку. Чо­му зна­ко­ва? То­му що він пра­цю­ва­ти­ме в ін­те­ре­сах ау­ди­тор­ських, по­да­тко­вих та кон­суль­та­цій­них про­е­ктів PWC в Цен­траль­ній і Схі­дній Єв­ро­пі. Тоб­то це – кла­си­чний екс­порт по­слуг, при­чо­му, ви­со­ко­про­фе­сій­них, що ви­ма­га­ють ви­со­ко­опла­чу­ва­но­го пер­со­на­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.