Ка­пі­таль­ні ін­ве­сти­ції за ви­да­ми про­ми­сло­вої ді­яль­но­сті у сі­чні–черв­ні 2017 ро­ку, млрд. грн.*

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ра­зом ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій

Ви­до­був­на про­ми­сло­вість

Ви­ро­бни­цтво ко­ксу

Не до­по­ма­га­є­те? Не за­ва­жай­те!

і роз­ро­бле­н­ня кар'єрів Пе­ре­ро­бна про­ми­сло­вість Ви­ро­бни­цтво хар­чо­вих про­ду­ктів, на­по­їв та тю­тю­но­вих ви­ро­бів

Текс­тиль­не ви­ро­бни­цтво, ви­ро­бни­цтво одя­гу, шкі­ри, ви­ро­бів зі шкі­ри та ін­ших ма­те­рі­а­лів

Ви­го­тов­ле­н­ня ви­ро­бів із де­ре­ви­ни, ви­ро­бни­цтво па­пе­ру та по­лі­гра­фі­чна ді­яль­ність

і про­ду­ктів на­фто­пе­ре­роб­ки Ви­ро­бни­цтво хі­мі­чних ре­чо­вин На жаль, по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня зав­дя­ки по­яві но­во­го бі­зне­су за­хма­рю­ю­ться тим, що ба­га­то підприємств є ли­ше про­мі­жни­ми лан­ка­ми. Це сто­су­є­ться і скла­даль­них за­во­дів, і пе­ре­ро­бних по­ту­жно­стей. Так, во­ни при­во­дять до Укра­ї­ни гро­ші, да­ють ро­бо­чі місця. Але при цьо­му про­ду­кція, яку во­ни ви­пу­ска­ють, є ком­пле­кту­ю­чи­ми для ви­го­тов­ле­н­ня кін­це­во­го про­ду­кту, або має си­ро­вин­ний ха­ра­ктер. А от­же, низь­ку до­да­ну вар­тість. І ще один про­яв дис­про­пор­цій – слаб­кі тем­пи роз­ви­тку ви­ро­бництв пов­но­го ци­клу. Умов­но ка­жу­чи, тих, що са­мі ви­ро­щу­ють, са­мі збе­рі­га­ють, обро­бля­ють і са­мі ви­пу­ска­ють кін­це­вий про­дукт. Це, з одно­го бо­ку, дасть змо­гу на­ро­сти­ти об­сяг ін­ве­сти­цій в ре­аль­ний се­ктор, а з дру­го­го, зро­би­ти і хі­мі­чної про­ду­кції Ви­ро­бни­цтво фар­ма­цев­ти­чних про­ду­ктів

Ви­ро­бни­цтво ме­блів, ін­шої про­ду­кції, ре­монт і фарм­пре­па­ра­тів

Ви­ро­бни­цтво гу­мо­вих та пла­стма­со­вих ви­ро­бів, ін­шої не­ме­та­ле­вої мі­не­раль­ної про­ду­кції

Ме­та­лур­гій­не ви­ро­бни­цтво, ви­ро­бни­цтво го­то­вих ме­та­ле­вих ви­ро­бів, окрім ма­шин та обла­дна­н­ня

Ви­ро­бни­цтво комп'юте­рів, еле­ктрон­ної та опти­чної про­ду­кції Ви­ро­бни­цтво еле­ктро­уста­тку­ва­н­ня Ви­ро­бни­цтво ма­шин та уста­тку­ва­н­ня ін­ших угру­по­вань

Ви­ро­бни­цтво ав­то­транс­порт­них за­со­бів, при­че­пів та на­пів­при­че­пів й ін­ших транс­порт­них за­со­бів

і мон­таж ма­шин та уста­тку­ва­н­ня

По­ста­ча­н­ня еле­ктро­енер­гії, га­зу та кон­ди­ціо­но­ва­но­го по­ві­тря Во­до­по­ста­ча­н­ня, ка­на­лі­за­ція, по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми 0,67 3,1 0,2 1,9 0,7 3,4 6,3 0,3 0,7 1,2 1,6 0,8 8,8 0,8 ва­го­мі­ший вне­сок у ВВП. Для то­го щоб ін­ве­сто­ри бу­ли за­ці­кав­ле­ні вкла­да­ти гро­ші в по­ді­бні про­е­кти, по­трі­бні сти­му­ли з бо­ку дер­жа­ви. Але та­ких сти­му­лів, на жаль, ка­та­стро­фі­чно не ви­ста­чає. І під­при­єм­ці від­кри­то про це ка­жуть. Окрім то­го, від­чу­ва­є­ться де­фі­цит ін­ве­сти­цій в ути­лі­за­цію від­хо­дів (див. стор. 30), які є не ли­ше на­слід­ком зро­ста­н­ня спо­жи­ва­н­ня, а й си­ро­ви­ною для подаль­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня в про­ми­сло­во­сті. Чи є обна­дій­ли­ві но­ви­ни? Є. На­при­клад, зро­ста­н­ня чи­сла ін­ду­стрі­аль­них пар­ків, яких з 2015 ро­ку по­бу­до­ва­но май­же два де­ся­тки. Та на­скіль­ки та­кі ІП бу­дуть ефе­ктив­ні в умо­вах чин­ної ре­гу­ля­тор­ної та по­да­тко­вої по­лі­ти­ки і за від­су­тно­сті спри­я­тли­во­го клі­ма­ту за ме­жа­ми пар­ків – ве­ли­ке за­пи­та­н­ня і сер­йо­зний ви­клик.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.