Дах для вро­жаю

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ви­ро­сти­ти та зі­бра­ти уро­жай – це ли­ше по­ло­ви­на спра­ви. Без йо­го оброб­ки і пра­виль­но­го збе­рі­га­н­ня усі зу­си­л­ля зій­дуть на­ні­вець. На цьо­му і ви­рі­ши­ли за­ро­би­ти за­снов­ни­ки ком­па­нії «Но­рія Грейн», які вкла­ли май­же 100 млн. грн. у бу­дів­ни­цтво су­ча­сно­го еле­ва­то­ра у Чер­ні­гів­ській обла­сті. Пав­ло Хар­ла­мов

Да­ле­ко не ко­жне го­спо­дар­ство мо­же до­зво­ли­ти со­бі ін­ве­сту­ва­ти в бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­ра. А для дрі­бних фер­ме­рів та­кі ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня і зов­сім не­пі­д­йом­ні. Єди­ний ви­хід – ко­ри­сту­ва­ти­ся вже го­то­ви­ми єм­но­стя­ми для збе­рі­га­н­ня. То­му по­пит на пе­ре­ва­ло­чні по­ту­жно­сті з бо­ку ма­ло­го і се­ре­дньо­го агро­бі­зне­су зна­чно пе­ре­ви­щує їх про­по­зи­цію. «По­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня вро­жаю, осо­бли­во у пів­ні­чних обла­стях Укра­ї­ни, ка­та­стро­фі­чно не ви­ста­чає, що стри­мує роз­ви­ток сіль­го­спви­ро­бни­цтва. Адже ко­ли ви­ро­бник ви­ро­стив зер­но, він не мо­же одра­зу ж йо­го про­да­ти без до­о­пра­цю­ва­н­ня. Ін­ши­ми сло­ва­ми, йо­го по­трі­бно до­ве­сти до пор­то­вої яко­сті. Ро­зу­мі­ю­чи це, у 2015 ро­ці за­снов­ни­ки ком­па­нії прийня­ли рі­ше­н­ня по­бу­ду­ва­ти еле­ва­тор у Чер­ні­гів­ській обла­сті», – роз­по­від­ає Ро­ман Вла­сен­ко, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Но­рія Грейн» (на фо­то).

По­бу­ду­є­мо са­мі

Спів­вла­сни­ки «Но­рія Грейн» ви­ку­пи­ли під еле­ва­тор зем­лю бі­ля су­сі­дньо­го агро­го­спо­дар­ства. «У на­ших пар­тне­рів бу­ла ве­ли­ка пло­ща, і во­ни по­го­ди­ли­ся про­да­ти нам ді­лян­ку. Зем­ля роз­та­шо­ва­на не­да­ле­ко від тра­си «Ки­їв-чер­ні­гів», що зна­чно спро­щує ло­гі­сти­ку. До то­го ж, у ра­ді­у­сі 60 км у нас, фа­кти­чно, не­має кон­ку­рен­тів. Біль­шість еле­ва­то­рів в обла­сті за­ста­рі­лі, їх бу­ду­ва­ли ще за ра­дян­ські ча­си», – по­яснює Ро­ман Вла­сен­ко. За по­пе­ре­дні­ми роз­ра­хун­ка­ми за­галь­ний бю­джет про­е­кту міг скла­сти близь­ко 5 млн. дол. «Але це за умо­ви, що ре­а­лі­за­ція про­е­кту ве­де­ться «під ключ». Тоб­то всім за­йма­є­ться ке­ру­ю­ча ком­па­нія: отри­мує до­звіль­ні до­ку­мен­ти, бу­дує, вво­дить в екс­плу­а­та­цію. Ми ж ви­рі­ши­ли еко­но­ми­ти, то­му весь про­ект, від фун­да­мен­ту до пу­ско-на­ла- го­джу­валь­них ро­біт те­хно­ло­гі­чної лі­нії ви­ко­ну­ва­ли са­мі», – го­во­рить спів­ро­змов­ник «Гро­шей». Та­ке рі­ше­н­ня ви­яви­ло­ся більш ніж ро­зум­ним: по­бу­ду­вав­ши еле­ва­тор сво­ї­ми си­ла­ми, ін­ве­сто­ри «Но­рія Грейн» вкла­ли­ся у 3,7 млн. дол. За сло­ва­ми Вла­сен­ка, на­віть якщо за­кла­сти у цей бю­джет не­пе­ре­дба­че­ні ви­тра­ти, еко­но­мія все одно скла­де не мен­ше 25% у по­рів­нян­ні з бу­дів­ни­цтвом «під ключ». За­снов­ни­ки ком­па­нії хо­чуть оку­пи­ти ін­ве­сти­ції за 3 ро­ки. Але Вла­сен­ко вва­жає, що ре­а­лі­сти­чний тер­мін по­вер­не­н­ня вкла­де­них гро­шей скла­де 5-6 ро­ків. «Все за­ле­жить від ви­ро­бни­ків, які зна­хо­дя­ться в обла­сті. Від то­го, як у них бу­де йти бізнес, від об­ся­гу і яко­сті вро­жаю, який ми бу­де­мо отри­му­ва­ти на збе­рі­га­н­ня і оброб­ку», – під­ра­хо­вує Ро­ман Вла­сен­ко. Та­кож вла­сни­ки еле­ва­то­ра не ви­клю­ча­ють, що мо­жуть пі­ти шля­хом ство­ре­н­ня вла­сно­го агро­го­спо­дар­ства, яке бу­де са­мо­стій­но ви­ро­щу­ва­ти зер­но та за­без­пе­чить без­пе­ре­бій­не за­ван­та­же­н­ня єм­но­стей.

До­ве­сти до кон­ди­ції

Еле­ва­тор був вве­де­ний в екс­плу­а­та­цію у ли­сто­па­ді 2016 ро­ку і в гру­дні то­го ж ро­ку з’явив­ся пер­ший клі­єнт. «Це бу­ла, по су­ті, те­сто­ва пар­тія. Ми її по­су­ши­ли і від­пра­ви­ли у порт, який не пред’явив до яко­сті зер­на ні­яких пре­тен­зій. По­тім за­кон­сер­ву­ва­ли еле­ва­тор і тіль­ки з жов­тня 2017 ро­ку пов­но­цін­но ви­ве­ли йо­го на прое­кт­ну по­ту­жність», – роз­по­від­ає ген­ди­ре­ктор «Но­рія Грейн». При цьо­му ці­ле­спря­мо­ва­но за­лу­че­н­ням клі­єн­тів ком­па­нія по­ки не за­йма­є­ться. «Да­ли не­ве­ли­ку ре­кла­му, по­зна­йо­ми­ли­ся з най­ближ­чи­ми го­спо­дар­ства­ми і, у прин­ци­пі, змо­гли за­ван­та­жи­ти еле­ва­тор. У нас вже укла­де­ні кон­тра­кти на 16 тис. тонн при ма­кси­маль­ній міс­тко­сті до 25 тис. тонн, а до кін­ця се­зо­ну ще 3 мі­ся­ці», – уто­чнює Вла­сне­ко. При­чо­му на­віть та­ке за­ван­та­же­н­ня до­зво­лить оку­пи­ти ви­тра­ти яв­но швид­ше, ніж за 5 ро­ків. «У се­зон нам по­трі­бно пе­ре­ва­лю­ва­ти 75 тис. тонн. Тоб­то це три пов­но­цін­них ци­кли. По пі­знім зер­но­вим ми вже ви­хо­ди­мо на 25 тис. тонн. І як­би по­ча­ли пра­цю­ва­ти на пов­ну си­лу з ли­пня, то ймо­вір­но змо­гли б до­би­ти­ся не­об­хі­дно­го обі­гу», – по­яснює Ро­ман Вла­сен­ко. Втім, роз­мір за­ро­бі­тку за­ле­жить не тіль­ки від об­ся­гу пе­ре­мі­ще­но­го зер­на, а й від ви­ду куль­ту­ри і то­го ста­ну, в яко­му вро­жай по­тра­пляє на еле­ва­тор. На­при­клад, з по­ля мо­же при­їха­ти зер­но ку­ку­ру­дзи, во­ло­гість яко­го до­ся­гає 33%, у той час як порт бе­ре зер­но за умо­ви, якщо цей по­ка­зник не пе­ре­ви­щує 14%. А зна­чить, на про­су­шу­ван­ні не­ве­ли­кої, але во­ло­гої пар­тії еле­ва­тор за­ро­бить на­ба­га­то біль­ше, ніж при­йма­ю­чи на збе­рі­га­н­ня вро­жай, який пра­кти­чно не по­тре­бує до­о­пра­цю­ва­н­ня. У ці­ло­му ла­бо­ра­то­рія «Но­рія Грейн» акре­ди­то­ва­на на ро­бо­ту з 12-ма куль­ту­ра­ми. «У цьо­му ро­ці ми по­ча­ли з

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.