Кер­му­є­мо ра­хун­ком он­лайн

Groshi - - Стартап - Оле­ся Бла­щук

Бан­ки нав­ви­пе­ред­ки вдо­ско­на­лю­ють свої си­сте­ми он­лайн-бан­кін­гу для при­ва­тних під­при­єм­ців. «Гро­ші» те­сту­ва­ли, що про­по­ну­ють ма­ло­му бі­зне­су во­се­ни 2017 ро­ку.

Для спів­вла­сни­ка не­ве­ли­ко­го ви­дав­ни­цтва Ан­дрія Ре­бри­ка в он­лайн-бан­кін­гу ва­жли­ва про­сто­та – щоб си­сте­мою міг без про­блем ко­ри­сту­ва­ти­ся йо­го ба­тько, який за­сну­вав їхній бізнес. «Однак ви­яви­ло­ся, що з юза­бі­лі­ті якраз у бан­ків не ду­же, нор­маль­ну си­сте­му я зна­йшов ли­ше з тре­тьої спро­би, а до тих пір му­сив по те­ле­фо­ну з від­ря­джень по­ясню­ва­ти ба­тько­ві, як ко­ри­сту­ва­ти­ся «глю­чною» си­сте­мою, або го­ди­на­ми ви­сі­ти на слу­хав­ці, те­ле­фо­ну­ю­чи до кол­цен­тру», – на­рі­кає пан Ре­брик. У вла­сни­ка не­ве­ли­ко­го ки­їв­сько­го тор­го­во­го під­при­єм­ства Юрія Шве­ця – по­зи­тив­ні­ший до­свід. «Сво­їм бан­ком я за­до­во­ле­ний, він і ра­ні­ше був хо­ро­ший, пра­кти­чно будь-яку пла­тіж­ку мо­жна бу­ло від­прав­ля­ти з мо­біль­но­го, а те­пер оно­вив ди­зайн, і ста­ло ще лег­ше ство­рю­ва­ти пла­ті­жні до­ру­че­н­ня, фор­му­ва­ти зві­ти. А го­лов­не – еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­об­мін з дер­жор­га­на­ми та ін­ші дрі­бни­ці. На­при­клад, банк сам змі­нює ра­хун­ки для спла­ти по­да­тків, якщо ка­зна­чей­ство вно­сить до них змі­ни», – за­зна­чив пан Швець. «Гро­ші» ви­ру­ши­ли на по­шу­ки ко­ри­сних і зру­чних он­лайн­по­слуг для ма­ло­го бі­зне­су.

Спо­ча­тку – ра­ху­нок

Бан­ки на­ма­га­ю­ться ма­кси­маль­но ско­ро­ти­ти час на від­кри­т­тя ра­хун­ку для при­ва­тних під­при­єм­ців. Якщо ра­ні­ше між звер­не­н­ням до від­ді­ле­н­ня з усі­ма по­трі­бни­ми до­ку­мен­та­ми та від­кри­т­тям ра­хун­ку мо­гло ми­ну­ти не мен­ше ти­жня, то ни­ні на це йде на­ба­га­то мен­ше ча­су. На­при­клад, в Аль­фа-бан­ку і в Укр­соц­бан­ку обі­ця­ють на­да­ти клі­єн­там но­мер ра­хун­ку вже про­тя­гом го­ди­ни пі­сля під­пи­са­н­ня до­го­во­ру. В ін­ших бан­ках для спро­ще­н­ня про­це­ду­ри ви­ко­ри­сто­ву­ють он­лайн-ка­на­ли зв’яз­ку. На­при­клад, в ПУМБ мо­жна отри­ма­ти ра­ху­нок че­рез Ін­тер­нет, за­пов­нив­ши ко­ро­тку за­яв­ку на сай­ті бан­ку і на­дав­ши па­спорт та іден­ти­фі­ка­цій­ний код. А по­тім про­тя­гом мі­ся­ця мо­жна від­ві­да­ти від­ді­ле­н­ня з ін­ши­ми до­ку­мен­та­ми. У При­ват­бан­ку під­при­єм­цю від­кри­ють ра­ху­нок без від­ві­ду­ва­н­ня від­ді­ле­н­ня, якщо він офі­цій­но за­ре­є­стро­ва­ний і вже має в бан­ку кар­ту або де­по­зит як при­ва­тна осо­ба. Втім, це, швид­ше, ви­ня­ток, пра­кти­чно в бу­дья­ко­му бан­ку під­при­є­мець му­си­ти­ме від­ві­ду­ва­ти від­ді­ле­н­ня зі зна­чним спи­ском до­ку­мен­тів. Окрім па­спор­та та до­від­ки про при­сво­є­н­ня ІПН, бан­ку зна­до­би­ться за­ява на від­кри­т­тя ра­хун­ку, за­ві­ре­ні но­та­рі­аль­но або бан­ків­ським пра­ців­ни­ком кар­тки зі зраз­ка­ми під­пи­сів, до­го­вір на від­кри­т­тя ра­хун­ку і за­пов­не­на ан­ке­та-опи­ту­валь­ник. «Ан­ке­та вклю­чає за­пи­та­н­ня про за­пла­но­ва­ні дже­ре­ла до­хо­дів і об­ся­ги пла­но­во­го що­квар­таль­но­го обі­гу ко­штів та ін­ших цін­но­стей, а та­кож ха­ра­кте­ри­сти­ку фі­нан­со­во­го ста­ну клі­єн­та – на­яв­ність ру­хо­мо­го і не­ру­хо­мо­го май­на, су­ма що­мі­ся­чно­го до­хо­ду від го­сп­ді­яль­но­сті, на­яв­ність кре­ди­тних зо­бов’язань та де­по­зи­тів в ін­ших бан­ках», – роз­по­ві­ли «Гро­шам» в Аль­фа-бан­ку. Але й це ще не все: банк мо­же за­пи­ту­ва­ти у клі­єн­та будь-які ін­ші до­ку­мен­ти, які вва­жа­ти­ме за по­трі­бне. На­при­клад, по­да­тко­ву де­кла­ра­цію пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку або де­кла­ра­цію про май­но­вий стан за остан­ній фі­нан­со­вий рік, або за­ві­ре­ні ко­пії ви­тя­гу з Єди­но­го держ­ре­є­стру юро­сіб та фі­зо­сіб­під­при­єм­ців.

Не­про­стий ви­бір

Оскіль­ки ви­мо­ги до до­ку­мен­тів у ко­жно­го бан­ку свої, до за­ну­ре­н­ня в па­пе­ро­ве пи­та­н­ня слід обра­ти бан­ки на­дій­ні­ші (де­таль­но див. ін­фо­гра­фі­ку) і ви­вчи­ти, що во­ни про­по­ну­ють ма­ло­му бі­зне­су. У біль­шо­сті бан­ків, за­зви­чай, зна­йде­ться спе­ці­аль­ний та­ри­фний па­кет для фі­зо­сіб­під­при­єм­ців. Най­ча­сті­ше вар­тість від­кри­т­тя ра­хун­ку в рам­ках та­ко­го па­ке­та – до 100 грн., під­клю­че­н­ня до ін­тер­нет-бан­кін­гу для бі­зне­су і ви­пуск бізнес-кар­ти не ви­ма­га­ти­ме до­да­тко­вих пла­те­жів або ста­не в сим­во­лі­чну су­му. Там мо­жуть бу­ти та­кож зни­же­ні по­рів­ня­но з ін­ши­ми па­ке­та­ми бан­ку та­ри­фи на ку­пів­лю­про­даж ва­лю­ти і отри­ма­н­ня го­тів­ки. Іно­ді зу­стрі­ча­є­ться піль­го­ва абон­пла­та для нових клі­єн­тів. На­при­клад, 8 грн. на мі­сяць в Укр­соц­бан­ку, 30 грн. – в Укр­га­збан­ку, 49 грн. – в ПУМБ, 50 грн. – в Мар­фін Бан­ку і Та­ском­бан­ку, 69 грн. – в Universal Bank, 75 грн. – у бан­ку Кре­дит Дні­про. Ві­дра­зу тре­ба уто­чню­ва­ти – на який пе­рі­од вста­нов­ле­но та­ку піль­гу. За­ма­ню­ю­чи клі­єн­тів низь­кою ці­ною на вхо­ді, бан­ки зго­дом на­до­лу­жу­ють ви­го­ду на ко­мі­сі­ях за по­слу­ги. То­му, перш ніж зро­би­ти оста­то­чний ви­бір, ва­жли­во ви­вчи­ти всі та­ри­фи в рам­ках па­ке­та й оці­ни­ти ре­аль­ну вар­тість по­слуг. Тоб­то вар­то сфор­му­ва­ти вла­сний спи­сок опе­ра­цій, які бу­дуть по­трі­бні упро­довж мі­ся­ця. Й оці­ни­ти йо­го вар­тість з ура­ху­ва­н­ням усіх ко­мі­сій, що ді­ють у бан­ку. Ча­сом ци­фри мо­жуть при­го­лом­шу­ва­ти. Якщо під­при­єм­ству по­трі­бно ча­сто і у ве­ли­ких об­ся­гах зні­ма­ти го­тів­ку, вар­то звер­ну­ти ува­гу на роз­мір та­кої ко­мі­сії – за­зви­чай це 05–15% су­ми, що зні­ма­є­ться, мі­ні­маль­на су­ма ко­мі­сії – 20 грн. Ін­ша ва­жли­ва ко­мі­сія – за

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.