Час змі­ню­ва­ти

Groshi - - Приватні Інвестиції -

До ли­сто­па­да гро­ші по­до­рож­ча­ли. 26 жов­тня прав­лі­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни ухва­ли­ло рі­ше­н­ня під­ви­щи­ти з 27 жов­тня 2017 ро­ку облі­ко­ву став­ку з 12,5% до 13,5% рі­чних (див. стор. 6). Де­по­зи­тні став­ки не за­ли­ши­ли­ся осто­ронь – бан­ки ки­ну­ли­ся їх під­ви­щу­ва­ти ще до прийня­т­тя рі­ше­н­ня Нац­бан­ком про під­ви­ще­н­ня облі­ко­вої став­ки. «Ме­ні дав­но не те­ле­фо­ну­ва­ли з мо­го бан­ку, а тут ві­дра­зу три дзвін­ки за ти­ждень – про­по­ну­ють вклад у грив­ні на пів­ро­ку, ка­жуть, став­ку під­ви­ще­но на один від­со­ток», – роз­по­ві­ла ки­ян­ка Га­ли­на Шев­чен­ко.

У рі­зні бо­ки

На по­ча­тку ли­сто­па­да став­ки за грив­не­ви­ми вкла­да­ми в ба­га­тьох бан­ках – на то­му са­мо­му рів­ні, що й на по­ча­тку жов­тня. На­при­клад, збе­ре­же­но став­ки на ко­ли­шньо­му рів­ні у При­ват­бан­ку, ОТП Бан­ку, Кре­до­бан­ку, Аль­фа-бан­ку, Укр­соц­бан­ку, Та­ском­бан­ку, бан­ку «Пів­ден­ний», ВТБ. Укре­ксім­банк змен­шив став­ки за всі­ма стро­ка­ми на 1 в. п. по­рів­ня­но з по­ча­тком жов­тня, Про­кре­дит­банк змен­шив став­ки на 2–2,5 в. п., ПУМБ – на 0,4–2,5 в. п, а Оща­дбанк – на 1–1,5 в. п. Офі­цій­ні да­ні та­кож свід­чать про зни­же­н­ня ста­вок по рин­ку. Укра­їн­ський ін­декс ста­вок за де­по­зи­та­ми фі­зо­сіб у грив­ні UIRD за мі­сяць, з 2 жов­тня до 2 ли­сто­па­да, змен­шив­ся на 0,16–0,33 в. п. Ін­декс за вкла­да­ми на три мі­ся­ці зни­же­но на 0,25 в. п. – до 13,1 % рі­чних. А ін­декс за ше­сти­мі­ся­чни­ми де­по­зи­та­ми в грив­ні впав на 0,16 в. п. – до 14,14% рі­чних. Рі­вень ста­вок за вкла­да­ми у грив­ні на рік ско­ро­тив­ся на 0,33 в. п. – до 14,3% рі­чних. Але не всі бан­ки йшли за офі­цій­ним трен­дом на зни­же­н­ня. Де­я­кі про­тя­гом жов­тня під­ви­щи­ли став­ки за вкла­да­ми у грив­ні. Кре­ді Агрі­коль Банк під­ви­щив став­ку за де­по­зи­том на рік на 0,5 в. п. – до 10% рі­чних. Та­кож у бан­ку з’явив­ся вклад на три мі­ся­ці (ра­ні­ше банк на де­який час при­брав три­мі­ся­чний де­по­зит з лі­ній­ці вкла­дів). Оща­дбанк на 1,5 в. п. під­ви­щив став­ку за три­мі­ся­чним вкла­дом – до 13,5% рі­чних, а та­кож за ше­сти­мі­ся­чним – до 14% рі­чних. Укр­га­збанк під­ви­щив став­ку за вкла­дом на три мі­ся­ці – на 1,5 в. п., до 14% рі­чних.

У жов­тні ба­га­то бан­ків змі­ню­ва­ли де­по­зи­тні став­ки за вкла­да­ми у грив­ні. І то­ді як одні змен­ши­ли став­ки на 0,25–1 в. п., ін­ші під­ви­щи­ли їх на 0,5–1 в. п. Яки­ми умо­ва­ми ті­шать бан­ки клі­єн­тів у ли­сто­па­ді? Стел­ла Ки­ри­чен­ко

Хто біль­ше?

Ви­гі­дни­ми став­ка­ми мо­жуть по­хва­ли­ти­ся не всі бан­ки. Збе­рі­га­ють на до­сить скром­но­му рів­ні став­ки бан­ки з іно­зем­ни­ми акціо­не­ра­ми. На­при­клад, за вкла­дом на 12 мі­ся­ців у Райф­фай­зен Бан­ку Аваль став­ка – 8,75% рі­чних, в Укр­сиб­бан­ку – 5,5%, у Пра­векс-бан­ку – 9%, у Кре­ді Агрі­коль Бан­ку – 10%, а в Пі­ре­ус Бан­ку і ОТП Бан­ку – 11,5%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.