Це про­сто свя­то якесь!

Groshi - - Від Редактора -

Агро­бі­знес зби­рає вро­жай та екс­пор­тує (стор. 12). Нац­банк ко­пня­ка­ми же­не бан­ки в бік клі­єн­тів (стор. 10). Чи­нов­ни­ки МВФ па­ку­ють ва­лі­зи – їха­ти до Ки­є­ва (стор. 6). Де­пу­та­ти го­то­ві ві­дмо­ви­ти­ся від по­да­тку на при­бу­ток (стор. 7). І най­ці­ка­ві­ше: у та­бо­рі си­ло­ви­ків/по­да­тків­ців роз­го­рів­ся не­аби­який скан­дал. Це до­бре. То­му що са­ме та­кий ви­гляд має справ­жня по­лі­ти­чна кон­ку­рен­ція в цій де­мо­кра­ти­чній кра­ї­ні. З 27-річ­чям, Ві­тчи­зно! Оле­ксандр Кра­ма­рен­ко

За два дні до най­гу­чні­шо­го дер­жав­но­го свя­та роз­го­рів­ся не­аби­який скан­дал: в. о. гла­ви ДФС Ми­ро­слав Про­дан під­кре­сле­но пу­блі­чно усу­нув з по­са­ди на­чаль­ни­ка Оде­ської ми­тни­ці Оле­ксан­дра Вла­со­ва. При­чи­на – по­трі­бно про­ве­сти слу­жбо­ве розслідування зни­кне­н­ня (чи­тай – кра­діж­ки) 37 кон­тей­не­рів із тка­ни­ною та ін­шим кра­мом. «...я маю всі під­ста­ви ствер­джу­ва­ти про при­че­тність до цьо­го зло­чи­ну спів­ро­бі­тни­ків Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни. Я звер­та­ю­ся з за­явою до НАБУ про про­ве­де­н­ня не­упе­ре­дже­но­го розслідування», – за­явив пан Про­дан на прес-бри­фін­гу 22 сер­пня. На­пе­ре­до­дні, 21 сер­пня, ген­про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко за­явив, що ні­би­то спів­ро­бі­тни­ки ДФС і по­да­тко­вої мі­лі­ції під про­це­су­аль­ним ке­рів­ни­цтвом про­ку­ро­рів ГПУ ви­яви­ли 100 тис. тонн тка­нин на су­му 150 млн. до­ла­рів, і все це ні­би­то під час розслідування кра­діж­ки тих са­мих 37 кон­тей­не­рів з Оде­ської ми­тни­ці. Два ви­со­кі чи­нов­ни­ки обмі­ню­ю­ться вза­єм­ни­ми зви­ну­ва­че­н­ня­ми, ген­про­ку­рор обі­цяє «про­це­су­аль­ні дії». Екс­пер­ти кру­тять паль­цем бі­ля скро­ні че­рез не­від­по­від­ність цифр у тон­нах/до­ла­рах/кон­тей­не­рах. І це чу­до­во. То­му що са­ме та­кий ви­гляд має по­лі­ти­чна кон­ку­рен­ція, що різ­ко за­го­стрю­є­ться якраз на­пе­ре­до­дні стар­ту ви­бор­чо­го про­це­су. По­лі­ти­ки по­ка­зу­ють ви­бор­цям бру­дну бі­ли­зну одне одно­го, що пре­кра­сно в бу­дья­ко­му ра­зі. Ко­ле­ги-жур­на­лі­сти не вба­ча­ють у цьо­му всьо­му па­ра­ле­лей між Укра­ї­ною та ко­ли­скою де­мо­кра­тії – США, а да­рем­но. Адже ми ру­ха­є­мо­ся са­ме в то­му на­пря­мі. Істо­рія з Ма­на­фор­том – яскра­вий при­клад то­го, що пра­виль­но­му пра­во­охо­рон­цю по фі­гу, хто там у йо­го пі­до­пі­чно­го був у клі­єн­тах/ком­пань­йо­нах. «Ки­нуть до бу­це­гар­ні – а ти не кра­ди!» – жорс­ткий, втім до бі­са пра­виль­ний прин­цип, а та­кож ва­кци­на від ко­ру­пції й ни­шпо­ре­н­ня по на­ших ки­ше­нях. Да­лі бу­де ве­се­лі­ше й біль­ше – в Укра­ї­ні. Що чу­до­во, оскіль­ки дає хо­ча б при­мар­ні шан­си до­че­ка­ти­ся в на­шій кра­ї­ні до­бро­віль­них від­ста­вок по­лі­ти­ків, які схи­би­ли, та ув’язне­н­ня зло­дій­ку­ва­тих чи­нов­ни­ків. А най­біль­ше я ві­таю пер­ші си­гна­ли з при­во­ду про­дов­же­н­ня по­да­тко­вої ре­фор­ми (стор. 7). Зна­є­те, чо­му? Я не ві­рю в швид­ку пе­ре­мо­гу пра­виль­них ін­сти­ту­тів у на­шій кра­ї­ні – за­над­то ма­ло ча­су з мо­мен­ту отри­ма­н­ня не­за­ле­жно­сті, над­то ба­га­то кра­ді­їв ін­кор­по­ро­ва­но при вла­ді, ду­же скром­ний наш до­свід бу­дів­ни­цтва ком­фор­тної і не­зло­сти­вої дер­жа­ви. Тож із де­яким рів­нем ко­ру­пції му­си­ти­ме­мо ми­ри­ти­ся дов­го – хо­че­мо ми то­го чи ні. Так от ми­ри­ти­ся ба­жа­но в умо­вах, де вкла­да­ти все­ре­ди­ні кра­ї­ни ви­гі­дні­ше, ніж ви­во­зи­ти за її ме­жі. І це бу­ло ба­га­то­рі­чною про­бле­мою: на­хом’яче­не за до­по­мо­гою ко­ру­пції пра­гну­ли не ле­га­лі­зу­ва­ти все­ре­ди­ні кра­ї­ни, а ви­вез­ти за кор­дон. Бо за кор­до­ном «акціо­не­рам у штат­сько­му» скла­дні­ше ді­ста­ти акти­ви ща­сли­во­го ко­ру­пціо­не­ра. А бу­ли б тут, на мі­сці, умо­ви для ін­ве­сту­ва­н­ня вкра­де­но­го, то й ти­ску на курс грив­ні бу­ло б мен­ше, та й ВВП зро­став би ба­дьо­рі­ше. Зле тхнуть ін­ве­сти­ції з «сі­рих» гро­шей. Пев­на річ, не му­скус із па­чу­ля­ми. Але хай роз­ка­жуть це ме­ні ті, чиї пред­ки за­ро­би­ли по­ча­тко­вий ка­пі­тал на кор­сар­стві, тор­гів­лі «чор­ним де­ре­вом» та по­лю­ван­ні на ки­тів. Я по­слу­хаю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.