Ві­таю, осінь і 28

Groshi - - Новини -

У дру­гій по­ло­ви­ні сер­пня грив­ня й да­лі де­валь­ву­ва­ла. При­чи­ни – під­ви­ще­ний по­пит на ва­лю­ту з бо­ку ім­пор­те­рів, слаб­кий при­плив ва­лю­тно­го ви­тор­гу і негативні очі­ку­ва­н­ня. З хо­ро­шо­го – до Ки­є­ва їде МВФ. На­та­лія Бо­гу­та

За два ти­жні (13–23 сер­пня) грив­ня на між­бан­ку де­валь­ву­ва­ла на 2,03 в. п. – до 27,89 грн./дол. А з по­ча­тку мі­ся­ця грив­ня про­сі­ла на 3,47 в. п. Якщо на по­ча­тку сер­пня го­лов­ною при­чи­ною де­валь­ва­ції в Нац­бан­ку на­зи­ва­ли ку­пів­лю ва­лю­ти для ви­пла­ти ди­ві­ден­дів за кор­дон, то те­пер – під­ви­ще­ний по­пит з бо­ку ім­пор­те­рів енер­го­ре­сур­сів і то­ва­рів ши­ро­ко­го вжи­тку. Про­дов­жу­ють ви­хо­ди­ти з вкла­день в ОВДП не­ре­зи­ден­ти: ра­зом за 1–23 сер­пня їхні вкла­де­н­ня в дер­жо­блі­га­ції змен­ши­ли­ся ще на 1,3 млрд. грн. – до 7,24 млрд. грн. Кві­тне­вий ма­кси­мум не­ре­зи­дент­сько­го порт­фе­ля ОВДП удві­чі ви­щий за цю су­му.

То чо­му ж па­дає

НБУ за пе­рі­од 13–23 сер­пня про­вів два ва­лю­тні ау­кціо­ни. На пер­шо­му, 14 сер­пня, він про­дав 66,6 млн. дол. за се­ре­дньо­зва­же­ним кур­сом 27,46 грн./дол. На дру­го­му, 17 сер­пня, Нац­банк про­дав бан­кам 24,8 млн. дол. за се­ре­дньо­зва­же­ним кур­сом 27,93 грн./дол. Про­тя­гом 13–17 сер­пня НБУ про­дав бан­кам на ау­кціо­нах за за­пи­том кра­що­го кур­су 70 млн. дол., і 53,4 млн. дол. ста­но­ви­ли ін­тер­вен­ції Нац­бан­ку за єди­ним кур­сом. Але 21 сер­пня в Нац­бан­ку не до­зво­ли­ли трен­ду роз­вер­ну­ти­ся в бік змі­цне­н­ня, хо­ча шанс був – за­ра­ди цьо­го НБУ на­віть ви­ку­пив з рин­ку 17 млн. дол. У НБУ твер­дять, що рі­вень про­по­зи­ції ва­лю­ти на між­бан­ку за­ли­ша­є­ться ви­со­кий, оскіль­ки зовнішні рин­ки до­сить спри­я­тли­ві для укра­їн­ських то­ва­рів (ме­тал і зер­но­ві). Але якщо екс­пор­те­ри від­чу­ва­ють се­бе так до­бре, то в чо­му при­чи­на три­ва­ло­го па­ді­н­ня кур­су грив­ні? В НБУ да­ли на це за­пи­та­н­ня від­по­відь. Там вва­жа­ють, що ва­лю­ту жва­во ску­по­ву­ють ім­пор­те­ри. На­віть за­над­то жва­во. У чи­слі чин­ни­ків, що сти­му­лю­ють па­ді­н­ня грив­ні, в НБУ ба­чать се­зон­не збіль­ше­н­ня по­пи­ту з бо­ку ім­пор­те­рів енер­го­ре­сур­сів, які по­тре­бу­ють ва­лю­ту для роз­ра­хун­ків за газ і на­фто­про­ду­кти для ран­ньо­го по­ча­тку збо­ру вро­жаю, а та­кож з бо­ку ім­пор­те­рів то­ва­рів і по­слуг спо­жив­чо­го на­пря­му (еле­ктро­ні­ка, про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, ту­ризм), по­пит на які зріс. Окрім то­го, на ри­нок впли­ну­ли негативні очі­ку­ва­н­ня, які тра­ди­цій­но фор­му­ю­ться на­пе­ре­до­дні осе­ні. Зокре­ма, змен­ши­ла­ся про­по­зи­ція ва­лю­ти з бо­ку на­се­ле­н­ня на го­тів­ко­во­му рин­ку. Негативні очі­ку­ва­н­ня, пев­на річ, пов’яза­ні з май­бу­тні­ми ви­пла­та­ми за зов­ні­шнім бор­гом. І Мін­фін ду­же до­ре­чно опу­блі­ку­вав «Се­ре­дньо­стро­ко­ву стра­те­гію управ­лі­н­ня дер­жбор­гом на 2018–2020 ро­ки». У до­ку­мен­ті ска­за­но, що грив­ня змі­цни­ться до 29,4 грн./дол. 2019 ро­ку, а от до кін­ця 2018-го мі­ні­стер­ство не ви­клю­чає де­валь­ва­цію до 30,1 грн./дол. Мін­фін роз­ра­хо­вує, що 2018 ро­ку ВВП зро­сте до 110,7 млрд. дол., 2019 ро­ку – до 134,2 млрд. дол., а 2020-го – до 147,4 млрд. дол. Та­кож у до­ку­мен­ті за­зна­че­но, що дер­жборг має бу­ти зни­же­но до 60% ВВП (66,4 млрд. дол.) 2018 ро­ку, 52% ВВП (69,78 млрд. дол.) – 2019 ро­ку і 49% (72,2 млрд. дол.) – 2020 ро­ку. У «Стра­те­гії» Мін­фін та­кож по­ві­дом­ляє, що вва­жає ма­ло­ймо­вір­ни­ми в се­ре­дньо­стро­ко­во­му пе­рі­о­ді ви­пла­ти з Вв­пва­ран­тів (VRI), ви­пу­ще­них в рам­ках ре­стру­кту­ри­за­ції дер­жбор­гу 2015 ро­ку, оскіль­ки «до­ся­гне­н­ня по­ро­го­во­го зна­че­н­ня (ВВП) для здій­сне­н­ня пла­те­жів за ци­ми ін­стру­мен­та­ми ма­ло­ймо­вір­не в ме­жах се­ре­дньо­стро­ко­во­го пе­рі­о­ду».

Кре­ди­то­ри на по­ро­зі

І ще в Ки­є­ві че­ка­ють на ре­ві­зо­рів – мі­сія Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду пра­цю­ва­ти­ме в сто­ли­ці з 6 до 19 ве­ре­сня. Під час ро­бо­ти мі­сія, по­за сум­ні­вом, тор­кне­ться пи­тань ре­форм в Укра­ї­ні. Зокре­ма, пи­та­н­ня ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня, від яко­го три­ва­лий час ухи­ля­ли­ся в уря­ді. Але ни­ні прем’єр­мі­ністр уже не та­кий ка­те­го­ри­чний – 22 сер­пня він за­явив, що Укра­ї­на свої зо­бов’яза­н­ня що­до під­ви­ще­н­ня цін на газ визнає (див. стор. 12). І по­ки на­се­ле­н­ня ли­ше го­ту­ють до зро­ста­н­ня ці­ни на па­ли­во, про­ми­сло­ві спо­жи­ва­чі отри­ма­ли чер­го­ве під­ви­ще­н­ня та­ри­фів від НАК «На­фто­газ». З 1 ве­ре­сня 2018 ро­ку НАК збіль­шить ці­ну на газ для про­ми­сло­во­сті на умо­вах пе­ре­д­опла­ти (і за об­ся­гу по­над 50 тис. куб. м на мі­сяць) на 4,6% по­рів­ня­но з сер­пнем – до 10,59 тис. грн. за 1 тис. куб. м (з ПДВ). Для тих під­при­ємств, які за­ку­по­ву­ють менш ніж 50 тис. куб. м на мі­сяць, під­ви­ще­н­ня та­кож ста­но­ви­ти­ме 4,6% – до 11,59 тис. грн./куб. м. І по­ки в уря­ді спо­ді­ва­ю­ться отри­ма­ти від МВФ 1,9 млрд. дол. до кін­ця 2018 ро­ку, Сві­то­вий банк на про­ха­н­ня уря­ду го­тує га­ран­тій­ну опе­ра­цію на 650 млн. дол. «Пі­сля за­вер­ше­н­ня під­го­тов­ки та за­твер­дже­н­ня но­вої опе­ра­ції Укра­ї­на отри­має га­ран­тію від Мі­жна­ро­дно­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку на су­му 650 млн. дол., яка до­по­мо­же за­по­зи­чу­ва­ти близь­ко 800 млн. дол. на зов­ні­шніх рин­ках», – по­ві­до­ми­ли у Сві­то­во­му бан­ку. Умо­ва ре­а­лі­за­ції про­гра­ми – до­ся­гне­н­ня уго­ди з МВФ з че­твер­то­го пе­ре­гля­ду про­гра­ми EFF.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.