Де­я­кі ком­пен­са­то­ри втрат держ­бю­дже­ту, пов’яза­ні з впро­ва­дже­н­ням ПНВК

Groshi - - Новини -

Ле­га­лі­за­ція азар­тних ігор і впро­ва­дже­н­ня опо­да­тку­ва­н­ня граль­но­го бі­зне­су Впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­них акци­зних ма­рок на ал­ко­голь Ве­ри­фі­ка­ція одер­жу­ва­чів суб­си­дій і пен­сій Ле­га­лі­за­ція вве­зе­них в Укра­ї­ну авто на «єв­ро­но­ме­рах» Ін­де­кса­ція за­галь­но­го фон­ду держ­бю­дже­ту Не­про­ве­де­н­ня ін­де­кса­ції ви­трат си­ло­вих ві­домств

Зни­же­н­ня за­галь­ної за­бор­го­ва­но­сті дер­жа­ви за зов­ні­шньо­еко­но­мі­чни­ми по­зи­ка­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.